Propagačná akcia na Lumix GH5M2 Early Bird – Podmienky propagačnej akcie

Propagačná akcia na Lumix GH5M2 Early Bird – Podmienky propagačnej akcie

Odpovedzte na prieskum a získajte zadarmo objektív a batériu

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Obdobie akcie pre prvých záujemcov: 25. mája 2021 – 31. augusta 2021

Obdobie nároku: 1. júla 2021 – 15. septembru 2021

1. USPORIADATEĽ

1.1. Propagačnú akciu na LUMIX GH5M2 pre prvých záujemcov (ďalej len „propagačná akcia“) organizuje spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, so sídlom na Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, 43, Nemecko (ďalej len „usporiadateľ“).

2. SPÔSOBILOSŤ

2.1. Propagačná akcia sa vzťahuje na obyvateľov nasledujúcich krajín: Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, DROM-COM [iba pre eurozónu], Monako, Belgicko, Luxembursko, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko, Estónsko, Litva, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo a Írsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Lotyšsko, Grécko (ďalej len „zúčastnené krajiny“).

2.2. Účastníci musia mať aspoň 18 rokov (ďalej len „účastník“).

2.3. Pre účasť na propagačnej akcii si musí účastník v období od 25. mája 2021 do 31. augusta 2021 (ďalej len „obdobie propagačnej akcie pre prvých záujemcov“) zakúpiť jeden z nasledujúcich výrobkov LUMIX GH5M2: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME (ďalej len „spôsobilé výrobky“) od autorizovaného maloobchodného predajcu v zúčastnenej krajine a odpovedať na prieskum, ktorý sa mu poskytne počas procesu vznesenia nároku a odpovedať na žiadosti o informácie uvedené v článku 4.

2.4. Všetky spôsobilé výrobky musia byť nové a pravé výrobky Panasonic. Nákupy použitých, repasovaných alebo renovovaných výrobkov a výrobky dovezené z krajín mimo zúčastnených krajín alebo výrobky, ktoré sú falšované alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva skupiny spoločností Panasonic, nebudú spôsobilými výrobkami tejto propagačnej akcie.

3. DARČEK

3.1. Darčekom poskytovaným za účasť v propagačnej akcii je objektív H-H025 25 mm F1,7 a bezplatná batéria DMW-BLK22 (ďalej len „darček“).

3.2. Darček ponúkaný v rámci tejto propagačnej akcie je nevymeniteľný, neprenosný a k dispozícii nie je žiadna hotovostná ani kreditná alternatíva.

3.3. Propagačná akcia sa ponúka iba do vypredania zásob darčeka.

3.4. V prípade nepredvídaných okolností si usporiadateľ vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia poskytnúť alternatívny darček rovnakej alebo vyššej hodnoty.

4. PROCES VZNESENIA NÁROKU

4.1. Pre vznesenie nároku na darček musí účastník po zakúpení spôsobilého výrobku zaregistrovať nárok on-line a zúčastniť sa prieskumu, na ktorý odkazuje odkaz na vstupnej stránke registrácie tu https://www.panasonic.com/sk/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/propagacna-ponuka-lumix-gh5m2-early-bird.html . Aby mal účastník nárok na darček, musí prieskum celý vyplniť a odoslať ho.

4.2. Nároky týkajúce sa spôsobilých výrobkov zakúpených pred obdobím propagačnej akcie pre prvých záujemcov alebo po ňom sa budú považovať za neplatné.

4.3. Pre vznesenie nároku na darček musí účastník vykonať registráciu pre jeho uplatnenie tým, že na vstupnej stránke uvedenej v článku 4.1 poskytne nasledujúce povinné informácie:

1) Kde bol spôsobilý výrobok zakúpený?

2) Dátum nákupu

3) Výrobné číslo spôsobilého výrobku (ktoré je uvedené na základni výrobku alebo na boku škatule s výrobkom)

4) Nahratá snímka/fotografia obrazu výrobného čísla a čiarového kódu

5) Nahratá snímka/fotografia faktúry/účtenky o nákupe (kópia úplného dokladu o nákupe (nie potvrdenie o zálohe alebo potvrdenie o predobjednávke).

4.4. Časové obdobie pre uplatnenie nároku je od 1. júla 2021 do 15. septembru 2021 (ďalej len „obdobie nároku“). Žiadosti podané po období nároku nebudú na propagačnú akciu spôsobilé. Účastník by sa mal uistiť, že účtenka o nákupe obsahuje názov zakúpeného výrobku (číslo modelu), zaplatenú cenu, názov obchodu a dátum nákupu.

4.5. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť ani nezodpovedá za akékoľvek technické, hardvérové, softvérové, serverové zlyhanie, poruchy webovej stránky alebo iné zlyhania či poškodenia akéhokoľvek druhu, pokiaľ toto zlyhanie účastníkovi znemožňuje zúčastniť sa propagačnej akcie alebo mu v tom bráni inak.

4.6. Nároky zaslané faxom, telefónom, e-mailom alebo poštou sa nebudú akceptovať. Nečitateľné, neúplné alebo pozmenené formuláre nároku alebo prieskumy sa budú považovať za neplatné, rovnako ako formuláre nároku nevyplnené v súlade s týmito podmienkami.

4.7. Po odoslaní on-line registrácie sa účastníkom zašle automatický e-mail s potvrdením prijatia ich nároku a s ďalšími krokmi procesu vznesenia nároku. Nárok účastníka sa overí v súlade s týmito podmienkami. Nároky nie sú platné, pokiaľ ide o spôsobilé výrobky, ktoré sa maloobchodnému predajcovi vrátia a účastník si spôsobilý výrobok vymení alebo dostane plnú náhradu. V takom prípade bude mať usporiadateľ nárok na vrátenie poskytnutých darčekov.

4.8. Usporiadateľ nárok nespracuje, pokiaľ účastník neposkytne platnú kópiu dokladu o nákupe, výrobné číslo výrobku a snímku výrobného číslo a čiarového kódu.

5. PROCES VYBAVENIA NÁROKU

5.1 Darček sa zašle na adresu uvedenú účastníkom pri registrácii na uplatnenie nároku.

5.2. Pokiaľ bude darček z dôvodu neplatnej alebo nesprávnej adresy poskytnutej účastníkom nedoručiteľný, nie je usporiadateľ povinný vykonať ďalšie vyšetrovanie.

5.3. Riziko poškodenia a náhodnej straty darčeka prechádza na účastníka pri odoslaní.

5.4. Darček sa doručí do 2 mesiacov od uplynutia obdobia nároku.

5.5. Nároky uplatnené mimo obdobia nároku sa nebudú akceptovať.

5.6. V prípade, že usporiadateľ nebude schopný dodržať termín dodania uvedený v časti 5.4 z dôvodov, za ktoré usporiadateľ nenesie zodpovednosť (nedostupnosť darčeka), bude o tom účastníka neodkladne informovať a zároveň účastníkovi oznámi predpokladaný nový dátum dodania. Za prípad nedostupnosti darčeka v tomto zmysle sa považuje najmä včasné nedodanie zo strany dodávateľa usporiadateľa, pokiaľ usporiadateľ uzavrel zhodnú transakciu, a ani usporiadateľ, ani jeho dodávateľ nenesú vinu a usporiadateľ nie je povinný výrobok v jednotlivom prípade zaistiť. Za prípad nedostupnosti darčeka sa takisto považuje prípad nepredvídaných okolností, ako je napríklad udalosť vyššej moci.

6. OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Zodpovedným prevádzkovateľom údajov je usporiadateľ, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NEMECKO; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Usporiadateľ bude dodržiavať zákonné ustanovenia platných zákonov o ochrane údajov. Platia zásady ochrany osobných údajov usporiadateľa, ktoré je možné nájsť na stránke: https://www.panasonic.com/sk/obchrana-osobnych-udajov.html

6.3. Typy zhromažďovaných údajov: oslovenie, meno a priezvisko, poštová adresa, krajina bydliska a e-mailová adresa, odpoveď prieskumu, dátum a miesto nákupu spôsobilého výrobku.

6.4. Účely zhromažďovania údajov: Údaje sa budú zhromažďovať, spracovávať a ukladať iba s cieľom propagácie alebo do tej miery, do akej s nimi účastník súhlasil. Pokiaľ účastník súhlasil s prijímaním informácií o výrobkoch a špeciálnych ponúk od spoločnosti Panasonic, budú sa vyššie uvedené typy údajov zhromažďovať, spracovávať a ukladať tiež s týmto cieľom. Dáta už existujúcich zákazníkov sa porovnajú a aktualizujú s poskytnutými údajmi o tejto propagačnej akcii.

6.5. Spracovanie údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) a f) a článku 17 ods. 3 písm. e) nariadenia GDPR a zákona 18/2018 Zb., zákon o ochrane osobných údajov, najmä ustanovení o dobrovoľnej účasti účastníka, týchto podmienkach a oprávnených záujmoch usporiadateľa.

6.6. Žiadne osobné údaje účastníka sa bez jeho súhlasu neodovzdajú tretím stranám ani sa im neposkytnú na použitie. Výnimkou sú tretie strany, ktoré boli poverené vykonávaním propagačnej akcie a ktoré budú zhromažďovať, ukladať a používať údaje s cieľom vykonávania propagačnej akcie. Tretie strany dodržujú nariadenia GDPR a podľa dohody s usporiadateľom majú zavedené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

6.6. Údaje účastníkov sa po vykonaní propagačnej akcie zmažú, pokiaľ tieto údaje nebudú nevyhnutné pre príjem informácií o výrobku a pre špeciálne ponuky od spoločnosti Panasonic. Usporiadateľ ich bude archivovať iba na účely právnej obrany, a to najdlhšie do vypršania zákonnej lehoty na uplatnenie nárokov.

6.7. Účastník môže usporiadateľovi kedykoľvek oznámiť odvolanie účasti v propagačnej akcii a vzniesť námietku proti použitiu príslušných osobných údajov účastníka na propagačnú akciu. Toto odvolanie musí byť adresované usporiadateľovi alebo pobočke spoločnosti Panasonic v krajine, v ktorej má účastník bydlisko – Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Marketing Europe GmbH - organizačná zložka Slovenská republika, Štúrova 11 Bratislava, 81101 Slovenská republika.

6.8. Účastník má kedykoľvek právo na bezplatné informácie o uložených osobných údajoch účastníka, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov v rámci príslušných právnych ustanovení.

7. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

7.1. Po vznesení nároku na tento darček to bude znamenať, že si účastníci tieto podmienky prečítali a prijali ich.

7.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť spôsobilosť všetkých nárokov na svoju ochranu pred podvodnými, neplatnými alebo opakujúcimi sa nárokmi, okrem iného požadovať, aby účastník preukázal, že spôsobilý výrobok do 28 dní od dátumu dodania nevrátil. Nároky na vrátené spôsobilé výrobky, zlý úmysel alebo podvodné príspevky alebo nároky, ktoré inak nespĺňajú tieto podmienky, budú neplatné.

7.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa svojho výhradného uváženia zmeniť v rozsahu povolenom zákonom, pričom účastníkom propagačnej akcie poskytne príslušné oznámenie zverejnené na webových stránkach propagačnej akcie.

7.4. Na každý zakúpený spôsobilý výrobok je možné uplatniť iba jeden nárok.

7.5 Pre sledovanie podvodných nárokov si usporiadateľ vyhradzuje právo na krížovú kontrolu vrátenia výrobku u príslušných autorizovaných predajcov proti prevzatým nárokom. Akékoľvek potenciálne podvodné činnosti bude usporiadateľ sledovať. Pokiaľ existuje podozrenie, že bol vznesený falošný alebo podvodný nárok, usporiadateľ si vyhradzuje právo zadržať vydanie darčeka (alebo podniknúť kroky vyžadujúce jeho vrátenie, pokiaľ už bol poskytnutý).

7.6. Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Českej republiky s vylúčením medzinárodnej kolízie zákonov, najmä Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Výlučnú jurisdikciu na riešenie sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto propagačnej akcie alebo v súvislosti s ňou majú súdy Českej republiky.

7.7. Účastníci môžu byť povinní uhradiť daň. Daňová povinnosť týkajúca sa darčeka je zodpovednosťou účastníka, nie usporiadateľa.

7.8. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné, platnosť zostávajúcich podmienok zostane nedotknutá.