Environmentálna vízia spoločnosti Panasonic pre rok 2050

Environmentálna vízia spoločnosti Panasonic pre rok 2050

5. júna 2017 (Svetový deň životného prostredia) ohlásila spoločnosť Panasonic svoju novú Environmentálnu víziu pre rok 2050.

Spoločnosť Panasonic už od svojho založenia v roku 1918 vykonáva podnikateľské aktivity založené na firemnej filozofii zlepšovania životov a spoločnosti ako celku. Medzi kľúčové aktivity skupiny vždy patrila ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť.

Spoločnosť Panasonic sa v súčasnosti zameriava na štyri odvetvia podnikania: spotrebná elektronika, bývanie, automobily a riešenia B2B podľa firemného sloganu „A Better Life, A Better World“ (Lepší život, lepší svet). Práca na „lepšom svete“ pre nás znamená riešenie rôznych sociálnych výziev vrátane ochrany životného prostredia, zdrojov energie a bezpečnosti, pretože ich riešením prispievame k realizácii udržateľnej spoločnosti.

Zameranie na inovácie v oblasti zelených zdrojov energie

Zameranie na inovácie v oblasti zelených zdrojov energie

Ako spoločnosť neustále pracujeme na dosiahnutí cieľov nášho Zeleného plánu 2018. Keďže sa problémy týkajúce sa životného prostredia a zdrojov energie stávajú čoraz vážnejšími na celosvetovej úrovni, uvažujeme o príspevku našej spoločnosti, ktorá začína druhé storočie svojej existencie.

V nasledujúcich 50 rokoch sa zameriame najmä na čistú energiu. Dôvodom je, že sa snažíme pomôcť vybudovať „lepší život“ aj „udržateľnú spoločnosť“ plným využitím našich technológií vo všetkých odvetviach podnikania. Na pozadí týchto skutočností sme sformulovali Environmentálnu víziu spoločnosti Panasonic pre rok 2050, dlhodobú víziu ekologicky udržateľného riadenia.

Energia vygenerovaná spoločnosťou Panasonic prekročí množstvo spotrebovanej energie

Energia vygenerovaná spoločnosťou Panasonic prekročí množstvo spotrebovanej energie

Celkovým cieľom spoločnosti Panasonic bude pracovať na vytváraní a efektívnejšom využívaní energie, ktorá prekračuje množstvo spotrebovanej energie. V tomto kontexte spotrebovaná alebo použitá energia predstavuje energiu spotrebovanú pri našich obchodných aktivitách (výroba) a energiu spotrebovanú počas životnosti produktov spoločnosti Panasonic. Vytvorená alebo vygenerovaná energia predstavuje takzvanú čistú energiu, čiže energiu, ktorú vygenerovali alebo sprístupnili produkty a služby spoločnosti Panasonic, napríklad systémy na fotovoltaickú výrobu energie, akumulátory alebo energetické riešenia.

V súčasnosti vzhľadom na množstvo energie spotrebovanej spoločnosťou Panasonic predstavuje množstvo vytvorenej energie iba jednu desatinu. S cieľom znížiť spotrebu energie vyvíjame technológie na zvýšenie energetickej účinnosti produktov a inovujeme výrobné procesy. Pokiaľ ide o vygenerovanú energiu, rozširujeme naše podniky na generovanie a skladovanie energie. Takisto prispievame na sociálne systémy, ako je vodíková spoločnosť, čím sa zvyšuje množstvo vygenerovanej čistej energie.

To však nie je všetko. V spoločnosti Panasonic sme sa vždy považovali za prispievateľa k prosperite spoločnosti ako celku. Ako súčasť globálnej spoločnosti a tiež veľký výrobca sa pri implementácii Environmentálnej vízie pre rok 2050 pozeráme na dve kľúčové oblasti.

Spoločnosť Panasonic vytvára bezpečnú a zabezpečenú globálnu spoločnosť s čistou energiou

V spoločnosti Panasonic sa intenzívne zaoberáme navrhovaním ekologicky šetrných, inteligentných obytných priestorov a infraštruktúry, kde sa energia generuje z elektrickej energie alebo vodíka. Takéto obytné priestory nielenže majú prostriedky na generovanie vlastnej energie, ale tam vytvorená energia sa môže aj prepravovať. Obytné priestory neznamenajú len súkromné ​​domy, ale všetky druhy priestorov potrebných na prácu, štúdium a voľný čas. Stručne povedané, všetky druhy budov, ktoré vám prídu na um, pokiaľ ide o zlepšenie sociálneho prostredia.

Pozrite sa napríklad na vytváranie energie. Vyvíjame technológie palivových článkov, ktoré ako zdroje energie využívajú solárne články novej generácie a vodík získaný z čistej energie. Pokiaľ ide o skladovanie energie, spoločnosť Panasonic pracuje s technológiou týkajúcou sa skladovania alebo dodávok vodíka a akumulátorov. Umožní nám to zvýšiť možnosti využitia čistej energie v globálnej spoločnosti.

Zároveň pracujeme na vývoji ekologických technológií pre ekologicky šetrné, inteligentné cestovanie a dopravu. V súvislosti s vývojom technológie pre systémy akumulátorov v elektrických vozidlách prispievame k podpore posunu od fosílnych palív k čistej energii. Pre bezpečnú mobilnú spoločnosť sa ďalej rozvíjajú podporné systémy autonómneho riadenia vozidiel pomocou technológie IoT. Týmto spôsobom sa snažíme realizovať riešenia logistiky a dopravy novej generácie, ktoré pomôžu prispieť k obmedzeniu dopravných zápch a znečistenia.

Spoločnosť Panasonic podporuje podniky zamerané na udržateľnú globálnu spoločnosť

V rámci svojho úsilia o podporu efektívneho využívania zdrojov sa spoločnosť Panasonic usiluje o trvalo udržateľné využívanie zdrojov prostredníctvom opätovného použitia častí a materiálov, ako aj recyklácie produktov.

Napríklad v snahe spoločnosti o vytvorenie tovární s nulovými emisiami CO2 sa vo všetkých vhodných prevádzkach plánuje prechod na LED osvetlenie do konca fiškálneho roka 2019. Zároveň sa rozširuje využívanie pokročilých systémov riadenia energie, ako je FEMS (Factory Energy Management System), a inteligentná výroba. Okrem toho sa do roku 2020 snažíme dokončiť implementáciu systémov na fotovoltaickú výrobu energie na všetkých vhodných obchodných miestach.