Podmienky propagačnej akcie „Lumix Cash back“

Podmienky propagačnej akcie „Lumix Cash back“

Podmienky propagačnej akcie „Lumix Cash back“

Nákupné obdobie: 16.01.2017 – 28.02.2017
Uplatnenie nároku do 31. 03.2017

Číslo linky „Helpline“: +421 2 206 22 911

1. Panasonic Lumix 2016 „Cash back Promotion“ (ďalej len „Propagačná akcia“) je podporovaná spoločnosťou Panasonic Marketing Europe GmbH, so sídlom na ulici Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Nemecko, ktorá koná prostredníctvom svojej pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika, so sídlom v Prahe 8, Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00 (ďalej len „Propagátor“).

2. Koordinátorom propagačnej akcie sa rozumie spoločnosť Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko (ďalej len „Koordinátor“). Koordinátor Propagačnej akcie je oprávnený a zodpovedný za vykonávanie niektorých činností podľa požiadavky Propagátora, a to v mene alebo za Propagátora.

SPÔSOBILOSŤ


3. Propagačná akcia sa vzťahuje na Kvalifikované produkty kúpené v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku, Chorvátsku (ďalej len „Územie“).

4. Propagačná akcia prebieha na celom Území. Propagačná akcia znamená prémiové predaje, kde prémiovým je právo nárokovať hotovosť späť („cash back“) v súlade s týmito podmienkami. Propagačná akcia prebieha medzi 16.01.2017 – 28.02.2017. Nároky týkajúce sa produktov kúpených pred alebo po tomto Období Propagačnej akcie budú považované za neplatné.

5. Zoznam produktov, ktoré sú predmetom Propagačnej akcie (ďalej len „Kvalifikované produkty“), a výška príslušnej sumy hotovosti späť („cash back“) za jeden Kvalifikovaný produkt (ďalej len „CashBack“) sú uvedené nižšie:

Podmienky propagačnej akcie „Lumix Cash back“

7. Všetky Kvalifikované produkty musia byť nové a originálne produkty spoločnosti Panasonic kúpené na Území. Nákup produktov z druhej ruky, nákup renovovaných alebo repasovaných produktov, nákupy od fyzickej osoby, produkty, ktoré neboli uvedené na trh na Území alebo boli dovezené z krajín, ktoré sa nachádzajú mimo Územia (i prostredníctvom nákupu cez internet), alebo produkty, ktoré sú falzifikáty alebo porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny Panasonic, nebudú v žiadnom prípade spôsobilé pre to, aby boli zahrnuté do tejto Propagačnej akcie.

PROCES UPLATNENIA NÁROKU Z TEJTO PROPAGAČNEJ AKCIE

8. S cieľom uplatnenia nároku z tejto Propagačnej akcie pre váš nákup vyplňte, prosím, on-line formulár žiadosti na internetových stránkach: www.lumixpromotions.com a nahrajte kópiu celého dokladu o kúpe a obrázok čiarového kódu produktu, ktorý je možné nájsť na boku škatuľky s produktom (zobrazené číslo modelu a sériové číslo), a to do 31. 03.2017 (ďalej len „Termín uplatnenia nároku“), najneskôr však do 30 dní od kúpy Kvalifikovaného produktu. Žiadosti podané po tomto dátume nebudú spôsobilé pre to, aby boli zahrnuté do Propagačnej akcie. Uistite sa, prosím, že váš doklad o kúpe zahŕňa číslo kúpeného modelu a dátum nákupu.

9. Uplatnené nároky nie sú platné, pokiaľ ide o Kvalifikované produkty, ktoré sú vrátené predajcovi, a účastník dostane plnú náhradu kúpnej ceny, pričom v takom prípade bude Propagátor oprávnený nárokovať späť všetok zaplatený cashback. POZNÁMKA: Účastníci musia počkať 14 DNÍ od dátumu kúpy, KÝM predložia ich nárok on-line. V každom prípade bude posledný deň pre registráciu posledným termínom pre uplatnenie nároku.

10. Usporiadateľ nespracuje nárok v prípade, ak účastník nemôže poskytnúť tak obrázok čiarového kódu produktu, ako aj kópiu dokladu o kúpe. Pokiaľ si účastník z akéhokoľvek dôvodu neponechal škatuľu od produktu, bude Propagátor akceptovať obrázok sériového čísla, ktorý možno nájsť na spodnej časti Kvalifikovaného produktu.

11. Propagátor nenesie zodpovednosť, ani neručí za akékoľvek zlyhanie technické, hardvéru, softvéru, serverov, webových stránok alebo iné zlyhania či poškodenia akéhokoľvek druhu v rozsahu, ktorý zabráni účastníkovi alebo inak znemožní účastníkovi zúčastniť sa na Propagačnej akcii. Nároky uplatnené faxom, telefonicky alebo e-mailom nebudú prijaté. Nečitateľné, neúplné alebo pozmenené formuláre nároku budú považované za neplatné, rovnako ako formuláre, ktoré nie sú vyplnené v súlade s týmito podmienkami.

12. Pri podaní vašej on-line registrácie bude váš nárok overený. Účastníkom bude zaslaný automatický e-mail o potvrdení prijatia ich nároku na cashback a ďalšie kroky v procese uplatnenia nároku.

PROCES PRIJATIA CASHBACK


13. Prosím, akceptujte lehotu 30 dní od dátumu, keď prijmeme vašu požiadavku a všetky podklady pre to, aby ste dostali váš Cashback. Pokiaľ ste nedostali Cashback v rámci odhadovaných 30 dní, kontaktujte nás pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov, a to najneskôr do 40 dní po odoslaní svojho nároku. Bohužiaľ, nároky uplatnené po tejto lehote, rovnako ako mimo Termínu pre uplatnenie nároku, nebudú akceptované.

OCHRANA SÚKROMIA A ÚDAJOV


14. Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete, budú použité spoločnosťou Panasonic a jej zmluvnými partnermi výhradne na účely tejto Propagačnej akcie a v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

15. Osobné údaje účastníkov Propagačnej akcie budú spracované v súlade s českým zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Dohľad nad osobnými údajmi má na starosti Propagátor. Cieľom zberu údajov je vykonávať propagáciu Panasonic 2016 Cash back a tam, kde účastník poskytuje dodatočný (voliteľný) súhlas, budú údaje spracovávané na iné marketingové účely Propagátora. Účastníci propagačnej akcie majú právo nahliadať do svojich údajov a opraviť ich. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, no nevyhnutné pre účasť v Propagačnej akcii. Propagátor môže preniesť svoju zodpovednosť za ochranu osobných údajov prostredníctvom písomnej zmluvy na iný subjekt, a to na základe pravidiel stanovených v § 10 zákona o ochrane osobných údajov na účely a v rozsahu, aký je uvedený vyššie.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY


16. Propagátor si vyhradzuje právo overiť spôsobilosť všetkých nárokov, aby sa uchránil pred podvodnými, neplatnými alebo opakovanými nárokmi, vrátane, nie však výlučne, požiadavky, aby účastník preukázal, že nevrátil produkt v zákonnej lehote odo dňa doručenia. Nároky na vrátené produkty, falošné informácie, nesprávne informácie poskytnuté v zlej viere alebo nároky, ktoré inak nespĺňajú tieto podmienky, budú neplatné.

17. V prípade, že platba CashBack predstavuje zdaniteľné plnenie, spočíva daňová povinnosť na účastníkovi.

18. Cash Back, ktorý je ponúkaný v rámci tejto Propagačnej akcie, nie je zameniteľný, prenosný a neexistuje k nemu žiadna úverová alebo produktová alternatíva.

19. Propagátor si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť a upraviť alebo túto Propagačnú akciu kedykoľvek upraviť alebo zrušiť.

20. Je možné vzniesť iba jeden nárok na kúpený Kvalifikovaný produkt.

21. Táto Propagačná akcia nie je k dispozícii v spojení s inou ponukou alebo propagačnou akciou.

22. Uplatnením tohto nároku na vrátenie peňazí (cashback) sa predpokladá, že si žiadatelia prečítali tieto podmienky a súhlasia s nimi.

23. Podmienky Propagačnej akcie sú uvedené v týchto podmienkach. Všetky informácie o Propagačnej akcii, ktoré sú uvedené v propagačných materiáloch a letákoch, sú iba na informačné účely.

24. Tieto podmienky sú k dispozícii v sídle Koordinátora: Interpay Sales promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko, na webových stránkach Propagačnej akcie a v sídle spoločnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika, Praha 8, Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00. Kontaktné informácie v prípade akýchkoľvek otázok vo vzťahu k pravidlám Propagačnej akcie: www.lumixpromotions.com

25. Propagátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky, vrátane skrátenia alebo predĺženia obdobia trvania Propagačnej akcie, a to v tom rozsahu, ako to umožňuje zákon, a s vhodným oznámením účastníkom Propagačnej akcie, ktoré bude zverejnené na webových stránkach Propagačnej akcie.

26. Tieto podmienky sa riadia českým právom.