Informácie o záruke

Všeobecné informácie o záruke Panasonic

 

Na výrobky značky Panasonic sa vzťahuje záručná ochrana, ktorá zahŕňa bezplatnú opravu produktov, ktorých vady vyplývali z použitia chybných súčiastok a/alebo výrobných defektov. Ak obsah záručných podmienok vzťahujúci sa na konkrétne kategórie zariadení nehovorí inak, záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo a spotrebný materiál s definovaným časom funkčnosti, napr. žiarovky, batérie a akumulátory. Lehoty záručnej ochrany produktov a spôsob a pravidlá uplatňovania záručných služieb bol popísaný v záručných podmienkach dostupných tu: Záručné podmienky


 

Všeobecné informácie o záruke Technics

 

Na výrobky značky Technics sa vzťahuje záručná ochrana, ktorá zahŕňa bezplatnú opravu produktov, ktorých vady vyplývali z použitia chybných súčiastok a/alebo výrobných defektov. Ak obsah záručných podmienok vzťahujúci sa na konkrétne kategórie zariadení nehovorí inak, záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo a spotrebný materiál s definovaným časom funkčnosti, napr. žiarovky, batérie a akumulátory. Lehoty záručnej ochrany produktov a spôsob a pravidlá uplatňovania záručných služieb bol popísaný v záručných podmienkach dostupných tu: Záručné podmienky

 

Druhy záruk

 

e-Záruka

e-Záruka platí na území Slovenskej republiky a zahŕňa výhradne produkty distribuované spoločnosťou Panasonic Marketing Europe GmbH, pobočka v Českej republike. Jediným vyžadovaným dokladom pri nahlásení reklamácie produktu je čitateľný fiškálny doklad o kúpe, pričom platí, že štát, kde bol produkt zakúpený a štát, kde bola nahlásená reklamácia, musia byť totožné. Tento doklad je potrebné predložiť spolu s chybným produktom v Autorizovanom servisnom centre alebo v prípade „opravy v domácnosti” pracovníkovi vykonávajúcemu opravu.

 

Podmienky e-Záruky pre produkty zakúpené na území Slovenskej republiky sú dostupné tu.


Pan European Guarantee


Územie platnosti celoeurópskej záruky zahŕňa členské štáty UE/EHP, Turecko, Chorvátsko, Srbsko a Bosnu a Hercegovinu. Táto záruka sa vzťahuje na spotrebné produkty, ku ktorým bola pri kúpe pripojená karta Pan European Guarantee. Tá oprávňuje k oprave produktu v inom štáte ako je krajina, kde bol produkt zakúpený. Reklamácie produktu je potrebné ohlasovať v súlade s všeobecnými podmienkami uvedenými tu. Opravy produktu sa budú realizovať na základe záručných podmienok platných v krajine, v ktorej bola reklamácia prihlásená. Tieto podmienky možno nájsť na internetových portáloch a/alebo telefonických servisoch pre jednotlivé štáty v Pan European Guarantee pripojenej k produktu alebo tu.

 

Podmienky vykonávania záručných opráv na území Slovenskej republiky pre produkty zakúpené mimo územia Slovenska sú dostupné tu.

 

Upozornenie! Pamätajte na to, že za platný záručný list sa považuje výhradne taký, ku ktorému je pripojený čitateľný fiškálny doklad o kúpe zariadenia.

 

Limited Worldwide Warranty (LWW)

Tento druh záruky sa vzťahuje na digitálne fotoaparáty (DSC) a videokamery (DVC), ku ktorým bola pri kúpe pripojená karta LWW. Tá umožňuje nahlásenie opravy v jednom zo šesťdesiatich štátov, ktorých zoznam nájdete tu. Záručné podmienky LWW dostupné tu sa môžu uplatňovať pri reklamáciách, ktoré sa uskutočnia v inom štáte, ako je štát, v ktorom bol produkt zakúpený mimo územia UE/EOG. V prípade, že je štát, v ktorom bol produkt zakúpený, rovnako aj štátom reklamácie patriacim do UE/EOG, uplatňujú sa lokálne záručné podmienky. V prípade, ak je štát, v ktorom bol produkt zakúpený, iný ako štát, v ktorom sa realizuje reklamácia, pričom oba štáty patria do Európskeho spoločenstva, sa reklamačné konanie riadi podmienkami popísanými v Pan European Guarantee.

 

Upozornenie! Pamätajte na to, že za platný záručný list sa považuje výhradne taký, ku ktorému je pripojený čitateľný fiškálny doklad o kúpe zariadenia.