Условия на кампанията „Лятна промоция на LUMIX“*.

Условия на кампанията „Лятна промоция на LUMIX“*.

1. Организатор

Организатор на кампанията „Лятна промоция на LUMIX“ (наричана по-долу „Кампания“) е Panasonic Marketing Europe GmbH, дружество със седалище и адрес на управление ул. Хагенауер 43, 65203 Висбаден, Германия (наричан по-долу „ние“).

2. Удължаване на гаранцията и условия за участие

Удължаването на гаранцията 2 години* за съответния продукт LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K, който е част от Кампанията, ще бъде удължено безплатно с 1 допълнителна година, ако закупите LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K – в периода на кампанията от 15.08.2021 г. до 30.09.2021 г. (наричан по-долу „Период на кампанията“) в някой от нашите оторизирани магазини – и регистрирате LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K от 15.08.2021 г. до 31.10.2021 г. в съответствие с настоящите условия на Кампанията на страницата на нашата Кампания на адрес:

https://campaigns.panasonic.eu/bg-exw

След това регистрирайте своя LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K, като предоставите следната задължителна информация:

1) Къде е закупен продуктът, участващ в Кампанията?
2) Дата на покупката
3) Модел на продукта, участващ в Кампанията
4) Сериен номер на продукта, участващ в Кампанията
5) Качете фактура/касов бон от покупката.

Удължаването на гаранцията ще бъде предоставено, само ако направите регистрация в рамките на Периода на кампанията и предоставите задължителната информация, посочена по-горе. Следователно, моля попълнете тази информация, когато регистрирате Продукта, участващ в Кампанията на съответната промоционална страница (моля, вижте URL адреса на целевата страница по-горе) в рамките на Периода на кампанията. След като регистрацията ви бъде потвърдена, ще получите имейл за потвърждение. Той ще послужи като доказателство за вашата регистрация в Периода на кампанията в случай на предявяване на гаранционна претенция.

В случай на предявяване на гаранционна претенция, трябва да представите имейл съобщението за потвърждение и оригиналния документ за покупката с показан номер на текущата фактура и ДДС, за да получите гаранционна услуга. Ако горепосочената информация и вашите лични данни са неправилни или непълни, удължаването на гаранцията няма да бъде предоставено.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да било технически, хардуерни, софтуерни, сървърни, уебсайтови или други грешки или щети от какъвто и да е вид, доколкото това пречи на участника да участва в Кампанията или го възпрепятства по друг начин.

Регистрации, направени по факс, телефон, имейл или поща, няма да бъдат приети.

Нечетливите, променени или непълни регистрации, или регистрации, които не отговарят на настоящите условия на Кампанията, ще се считат за невалидни. Ако закупите DC-S5KE-K, моля да регистрирате вашия комплект (съдържащ тяло и обектив) заедно и едновременно като DC-S5KE-K, а не като две отделни единични регистрации (например само тяло и само обектив). Отделни регистрации няма да бъдат приемани.

3. Участници

Промоцията е достъпна за крайни потребители: пълнолетни лица, които купуват Продуктите като потребители, както е дефинирано в приложимото законодателство, като жители на всяка отделна държава на територията, но също така юридически лица със седалище на територията, освен ако закупуването на продукти не е свързано с тяхната търговска дейност (например, участието на дистрибутори и търговци на потребителска електроника не е разрешено). Следните лица са допълнително изключени от промоцията: всяко лице, което (i) има трудово правоотношение или други подобни отношения с Организатора на промоцията, включително неговите клонове и/или други компании, свързани с Организатора и Panasonic Group, (ii) сътрудничи с такива лица дългосрочно въз основа на други гражданскоправни отношения, (iii) участва пряко или косвено в изпълнението на Промоцията.

4. Нашите гаранционни условия

Във всички останали случаи и отношения се прилагат общите ни гаранционни условия, които можете да намерите на:

https://www.panasonic.com/bg/warranty.html

5. Защита на данните

Прилага се нашата политика за поверителност, която можете да намерите на:

https://www.panasonic.com/bg/privacy-policy.html

6. Неприложимост на отделни клаузи

Нищожността на която и да е клауза от тези условия не води до нищожност на останалите условия на Кампанията.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Panasonic по телефона: https://support-bg.panasonic.eu/

*Тази промоция не е валидна във Великобритания.
* Моля, обърнете внимание, че първоначалният гаранционен срок може да е различен във вашата държава.