Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Lumix S Cash Back Akce – Podmínky akce

Lumix S Cash Back Akce – Podmínky akce

Zaregistrujte svůj objektiv LUMIX S u Zúčastněného prodejce a získejte Cash Back až 7.425,- CZK

Email: Panasonic@promotion-support.com

Doba trvání Akce (Nákupní období): 1. srpna 2022 až 31. březen 2023

Lhůta pro uplatnění nároku: 15. srpna 2022 až 30. dubna 2023

1. POŘADATEL

1.1. LUMIX S Cash Back Akce (dále jako „Akce“) pořádá Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 jako pobočka společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na adrese Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo („Pořadatel“).

2. ZPŮSOBILOST

2.1. Akce platí pro obyvatele těchto zemí: Belgie, Lucembursko, Německo, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Lotyšsko, Andorra. („Zúčastněné země“).

2.2. Účastnit se může osoba starší 18 let („Účastník“). Zaměstnanci Pořadatele, jeho dceřiných společností, jejich rodinní příslušníci, zástupci a další osoby přímo zapojené do této Akce se účastnit nemohou. Akce se mohou zúčastnit pouze Účastníci, kteří nakupují pro vlastní potřebu, tj. koncoví uživatelé. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu ověřit způsobilost Účastníků a/nebo Účastníky vyloučit dle vlastního uvážení. Prodejci nemohou uplatňovat nároky z této Akce jménem svých zákazníků. Registrace a uplatnění Cash Backu ze strany Zúčastněného prodejce, zaměstnanců Zúčastněného prodejce a rodinných příslušníků zaměstnanců není povoleno.

2.3. Účastníci, kteří se chtějí zapojit do Akce, musí v Době trvání Akce zakoupit objektiv LUMIX S („Kvalifikované produkty“), jak je popsáno v příloze 1, u Zúčastněného prodejce („Zúčastněný prodejce“) v některé ze Zúčastněných zemí a zaregistrovat Kvalifikované produkty v souladu s těmito Podmínkami na registrační stránce, kterou spravuje náš partner pro spolupráci Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko („Benamic“), a poskytnout požadované informace uvedené v článku 4. Seznam všech Zúčastněných prodejců je uveden na adrese https://www.panasonic.com/cz/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/lumix-s-lens-cashback-promotion.html a v příloze 2. Ověřte si prosím také u svého místního prodejce, zda se této Akce účastní.

2.4. Všechny Kvalifikované produkty musí být nové a originální produkty Panasonic. Nákupy použitých, renovovaných nebo repasovaných produktů a produktů dovezených ze zemí mimo Zúčastněné země nebo produktů, které jsou padělané nebo jakýmkoli způsobem porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností Panasonic, nebudou do této Akce zařazeny. Produkty zakoupené na Amazonu nejsou součástí Akce. Pořadatel bude akceptovat uplatnění Cash Backu z Amazon Marketplace pouze v případě, že je prodejce uveden jako jeden ze Zúčastněných prodejců v rámci této Akce. Cash Back za produkty zakoupené od jiného prodejce (třetí osoby) na platformě Amazon Marketplace bude zamítnut. Pořadatel odmítne poskytnout Cash Back za produkty zakoupené na eBay (bez ohledu na to, zda jsou nové nebo použité). Objektivy, které jsou součástí balení/soupravy/sady fotoaparátů, nejsou součástí Akce. Nárok na Cash Back za každý zakoupený Kvalifikovaný produkt lze uplatnit pouze jednou.

3. Cash Back

3.1. Při účasti v této Akci obdrží Účastník Cash Back v následující výši: („Cash Back“).

S-X50E

CZK 7,425.00

S-R70200E

CZK 4,950.00

S-R24105E

CZK 2,475.00

S-E2470E

CZK 7,425.00

S-E70200E

CZK 7,425.00

S-R1635E

CZK 3,715.00

S-S85E

CZK 1,240.00

S-R70300E

CZK 3,715.00

S-S24E

CZK 2,475.00

S-S35E

CZK 1,240.00

S-S18E

CZK 2,475.00

3.2. Cash Back nabízený v rámci této Akce je nevyměnitelný, nepřenosný a není k dispozici žádná hotovostní nebo kreditní alternativa. Výplata Cash Backu prostřednictvím Zúčastněného prodejce je výslovně zakázána. Dvojí uplatnění nároku na Cash Back je vyloučeno.

3.3 Každý účastník může během akce získat maximálně 5 kvalifikovaných produktů. Na jeden kvalifikovaný produkt lze uplatnit pouze 1 nárok.

3.4 Pokud Cash Back představuje zdanitelné plnění, daňovou povinnost nese Účastník. Vzhledem k předchozí větě platí, že pokud vám banka účtuje poplatky, budou tyto poplatky bankou odečteny od částky rovnající se Cash Backu. 3.5 , Cash Back bude převeden do 28 dnů od ověření vašeho nároku.

4. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA CASH BACK

4.1. Chcete-li požádat o Cash Back, jednoduše zaregistrujte Kvalifikovaný produkt online na registrační stránce společnosti Benamic zde https://panasonic-lumixs-lens.benamic.com/cz/?country_promotion=29 ,

4.2. Nároky na Cash Back za Kvalifikované produkty zakoupené před zahájením nebo po ukončení Akce budou považovány za neplatné.

4.3. Pro uplatnění nároku na Cash Back musí Účastník na webové stránce uvedené v bodě 4.1 poskytnout následující povinné informace:

1) Osobní údaje (titul, celé jméno, poštovní adresa, země bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo)

2) Údaje o produktu (název produktu, prodejní kanál, název obchodu, země nákupu, datum nákupu, sériové číslo Kvalifikovaných produktů, nahraná faktura nebo obrázek sériového čísla a čárového kódu). Poskytněte prosím doklad o faktuře, na kterém je uveden název Zúčastněného prodejce, datum nákupu a číslo modelu produktu.

3) Bankovní spojení

4.4 Po registraci obdržíte e-mailem potvrzení o přijetí. Každý nárok na Cash Back lze uplatnit pouze jednou a nelze jej použít společně s jiným poukazem S Lens nebo nabídkou Cash Back.

4.5. Nárok musí být uplatněn ve Lhůtě pro uplatnění nároku. Žádosti podané před nebo po uplynutí Lhůty pro uplatnění nároku nebudou přijaty. Účastník by se měl ujistit, že doklad o nákupu obsahuje název zakoupeného produktu (číslo modelu), název obchodu a datum nákupu.

4.6. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické, hardwarové, softwarové, serverové, webové či jiné poruchy nebo poškození jakéhokoli druhu, pokud by tyto okolnosti Účastníkovi znemožnily nebo jinak ztížily účast v Akci. Pokud není online registrace z technických důvodů možná, je k dispozici náš tým podpory na adrese Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Nároky uplatněné faxem, telefonicky, e-mailem nebo poštou nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné nebo pozměněné formuláře nebo dotazníky pro uplatnění nároku na Cash Back budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře, které nebudou vyplněny v souladu s těmito Podmínkami.

4.8. Nárok Účastníka ověří společnost Benamic v souladu s těmito Podmínkami. Nároky nejsou platné, pokud se týkají Kvalifikovaných produktů, které jsou vráceny Zúčastněnému prodejci a Účastník vymění Kvalifikovaný produkt nebo obdrží zpět peníze v plné výši; v takovém případě bude mít Pořadatel nárok na vrácení vyplaceného Cash Backu.

4.9. Pořadatel nezpracuje nárok, pokud Účastník nepředloží platnou kopii dokladu o koupi, sériové číslo produktu a obrázek sériového čísla a čárového kódu.

4.10 V případě, že Účastník vrátí Kvalifikovaný produkt Zúčastněnému prodejci, nebude mít nárok na Cash Back a případný nárok bude poté zamítnut. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento bod nijak neomezuje právo Účastníka uplatnit svá příslušná zákonná nebo záruční práva.

5. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Odpovědným Správcem údajů je Pořadatel, tedy společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Pořadatel bude dodržovat zákonná ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Platí zásady ochrany osobních údajů Pořadatele, které jsou k dispozici na adrese:

https://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.html

5.3. Osobní údaje bude jménem Pořadatele shromažďovat a zpracovávat společnost Benamic. Benamic bude dodržovat zákonná ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Mezi shromažďované typy údajů patří Osobní údaje, Údaje o produktu a Bankovní spojení uvedené v bodě 4.3.

5.4. Účely shromažďování údajů: Údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány společností Benamic výhradně za účelem Akce. Pořadatel bude shromažďovat osobní údaje pro účely registrace Kvalifikovaného produktu nebo pro e-mailový marketing, pokud Účastník při registraci souhlasil. Pokud Účastník udělil souhlas s e-mailovým marketingem, budou za tímto účelem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány také osobní údaje uvedené v bodě 4.3. Údaje již existujících zákazníků budou porovnány a aktualizovány s údaji poskytnutými v rámci této Akce.

5.5. Zpracování vašich osobních údajů je v rámci realizace Akce založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.6. Osobní údaje Účastníka nebudou v žádném případě předány třetím osobám ani jim nebudou poskytnuty k použití bez souhlasu Účastníka. Výjimku tvoří třetí osoby, např. agentury, které byly pověřeny řízením Akce a které budou údaje shromažďovat, uchovávat a používat za účelem jejího provedení. Tyto třetí osoby dodržují GDPR a mají zavedena nezbytná bezpečnostní opatření, na kterých se písemně dohodly s Pořadatelem a mají uzavřeny Dohody o zpracování osobních údajů.

5.7. Osobní údaje Účastníků bude společnost Benamic uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění zákonných požadavků a pro právní účely a vymaže je nejpozději po 12 měsících od ukončení Akce.

5.8. Účastník může kdykoli odvolat svůj souhlas s e-mailovým marketingem a odhlásit se z odběru newsletteru. Odvolat souhlas lze kliknutím na odkaz „Centrum pro správu odběru newsletteru“ uvedený v každém e-mailu s newsletterem, prostřednictvím účtu Můj Panasonic nebo kontaktováním Pořadatele na adrese data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Účastník má právo kdykoli bezplatně získat informace o jeho uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně uplatnit právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů v rámci platných právních předpisů zasláním své žádosti na adresu data_protection@eu.panasonic.com.

6. OBECNÉ PODMÍNKY

6.1. Pokud dojde k uplatnění nároku na Cash Back, má se za to, že Účastník si přečetl a přijal tyto Podmínky.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit oprávněnost všech nároků, aby se ochránil před podvodnými, neplatnými nebo opakovanými nároky, zejména, nikoliv však výlučně může vyzvat Účastníka, aby prokázal, že nevrátil Kvalifikovaný produkt ve lhůtě 28 dnů od data doručení. Nároky uplatněné ve zlé víře nebo podvodné žádosti nebo nároky, které jinak nesplňují tyto Podmínky, budou prohlášeny za neplatné.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli změnit tyto Podmínky a kdykoli změnit nebo zrušit tuto Akci.

6.4 Za účelem kontroly podvodných nároků si Pořadatel vyhrazuje právo provést křížovou kontrolu vrácených produktů u příslušných Zúčastněných prodejců na základě přijatých nároků. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vyplacení Cash Backu v případě podezření, že byla uplatněn falešný nebo podvodný nárok.

6.5 Tyto Podmínky se řídí právem Německé republiky s vyloučením mezinárodního kolizního práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Kogentní ustanovení místního práva státu, ve kterém se nachází vaše obvyklé bydliště nebo sídlo, však zůstávají nedotčena a v případě rozporu s ustanoveními německého práva mají přednost. K řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vyplývajících z této Akce nebo v souvislosti s ní jsou příslušné výhradně soudy ve Wiesbadenu v Německu.

6.6. Neplatnost některého ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Příloha 1 – Kvalifikované produkty

S-X50E

S-R70200E

S-R24105E

S-E2470E

S-E70200E

S-R1635E

S-S85E

S-R70300E

S-S24E

S-S35E

S-S18E

Příloha 2 – Zúčastnění prodejci

ALZA CZ, a.s. - www.alza.cz

CeWe Color, a.s. - www.fotolab.cz

MEGAPIXEL,s.r.o. - www.megapixel.cz

Fotoškoda (Milan Škoda – FOTO) - www.fotoskoda.cz

Syntex Praha s.r.o. - www.syntex.cz

SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. - www.softcom.cz

Film Technika - www.film-technika.com

VideoKing s.r.o. - www.videoking.cz

Internet Mall, a.s. - www.mall.cz

CZC.cz s.r.o. - www.czc.cz

ANTIKFOTO s.r.o - www.afoto.cz

Euronics (HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. ) - www.euronics.cz

Datart (HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.) - www.datart.cz

SWS a.s.

SETOS spol.s r.o.

Značkový obchod Panasonic - shop.panasonic.cz