Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Letní akce Cash Back LUMIX – Podmínky

Letní akce Cash Back LUMIX – Podmínky

Zaregistrujte svůj fotoaparát LUMIX S5M2X, S5M2, S1H, S1R nebo S1 zakoupený v období od 22. května 2023 do 2. října 2023 u Zúčastněného prodejce a získejte Cash Back až 7 200 Kč.

Zaregistrujte svůj objektiv LUMIX zakoupený v období od 22. května 2023 do 2. října 2023 u Zúčastněného prodejce a získejte Cash Back až 12 000 Kč.

Email: Panasonic@promotion-support.com

Doba trvání Akce (Nákupní období): 22. května 2023 až 2. října 2023

Lhůta pro uplatnění nároku: 22. května 2023 až 2. listopadu 2023

1. POŘADATEL

Letní akci Cash Back LUMIX (dále jen „Akce“) pořádá Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8, Křižíkova 148/34, Karlín 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 jako pobočka společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na adrese Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo („Pořadatel“).

2. ZPŮSOBILOST

2.1. Akce platí pro obyvatele těchto zemí: Německo, Rakousko, Belgie, Lucembursko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Lotyšsko, Andorra, , Francie, Kosovo, , San Marino, , a . (dále jen „Zúčastněné země“).

2.2. Účastník musí mít alespoň 18 let (dále jen „Účastník“). Zaměstnanci Pořadatele, jeho dceřiných společností, jejich rodinní příslušníci, zástupci a další osoby přímo zapojené do této Akce se účastnit nemohou. Akce slouží pouze pro Účastníky, kteří nakupují pro vlastní potřebu, tj. koncoví uživatelé. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost Účastníků a/nebo Účastníky vyloučit dle vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Přeprodejci nemohou uplatňovat nároky z této Akce jménem svých zákazníků. Registrace a uplatnění Cash Backu ze strany Zúčastněného prodejce, zaměstnanců Zúčastněného prodejce a rodinných příslušníků zaměstnanců není povoleno.

2.3. Účastníci, kteří se chtějí zapojit do Akce, musí v Době trvání Akce zakoupit tělo nebo sadu fotoaparátu LUMIX S5M2 nebo S5M2X (dále jen „Kvalifikovaný fotoaparát“) nebo Objektiv Panasonic (dále jen „Kvalifikovaný objektiv“), (společně „Kvalifikovaný produkt“ nebo „Kvalifikované produkty“), jak je popsáno v Příloze 1, u Zúčastněného prodejce (dále jen „Zúčastněný prodejce“) v některé ze Zúčastněných zemí a zaregistrovat Kvalifikovaný fotoaparát nebo Kvalifikovaný objektiv v souladu s těmito Podmínkami na registrační stránce, kterou poskytuje náš partner Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko (dále jen „Benamic“), a poskytnout požadované informace uvedené v článku 4. Seznam všech Zúčastněných prodejců je uveden na adrese https://www.panasonic.com/cz/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/akce-cash-back-na-lumix-s5ii-s5iix-objektivy-lumix-s.html v Příloze 2. Ověřte si prosím u svého místního prodejce, zda se této Akce účastní.

2.4. Všechny Kvalifikované produkty musí být nové a originální produkty Panasonic. Nákupy použitých, renovovaných nebo repasovaných produktů a výrobků dovezených ze zemí mimo Zúčastněné země nebo produktů, které jsou padělané nebo jakýmkoli způsobem porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností Panasonic, nebudou do této Akce zařazeny. Produkty zakoupené na Amazonu nejsou součástí Akce. Pořadatel bude akceptovat uplatnění Cash Backu z Amazon Marketplace pouze v případě, že je přeprodejce uveden jako jeden ze Zúčastněných prodejců v rámci této Akce. Cash Back za produkty zakoupené od jakéhokoliv jiného přeprodejce (třetí osoby) na platformě Amazon Marketplace bude zamítnut. Pořadatel odmítne uznat nároky na Cash Back za produkty zakoupené na eBay (bez ohledu na to, zda jsou nové nebo použité).

3. Cash Back

3.1. Při účasti v této Akci obdrží Účastník Cash Back ve výši až 7 200 Kč za každý Kvalifikovaný fotoaparát a až 12 000 Kč za každý Kvalifikovaný objektiv (dále jen “Cash Back”).

3.2. Cash Back nabízený v rámci této Akce je nevyměnitelný, nepřenosný a není k dispozici žádná hotovostní nebo kreditní alternativa. Výplata Cash Backu prostřednictvím Zúčastněného prodejce je výslovně zakázána. Dvojí uplatnění nároku na Cash Back je vyloučeno.

3.3 Každý Účastník může během Akce uplatnit nárok na Cash Back maximálně za 5 Kvalifikovaných produktů. Na jeden Kvalifikovaný produkt lze uplatnit pouze 1 nárok.

3.4 Pokud Cash Back představuje zdanitelné plnění, daňovou povinnost nese Účastník. Pokud vám tedy banka účtuje poplatky, odečte příslušné poplatky od částky rovnající se Cash Backu.

3.5 Cash Back bude převeden do 28 dnů od ověření vašeho nároku.

4. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA CASH BACK

4.1. Chcete-li požádat o Cash Back, jednoduše zaregistrujte Kvalifikovaný produkt online na registrační stránce, kterou poskytuje společnost Benamic

https://panasonic-summer-cashback.benamic.com/cz/?country_promotion=29.

4.2. Nároky na Cash Back za Kvalifikované produkty zakoupené před zahájením nebo po ukončení Akce budou považovány za neplatné.

4.3. Pro uplatnění nároku na Cash Back musí Účastník na webové stránce pro registraci uvedené v bodě 4.1 poskytnout následující povinné informace:

1) Osobní údaje (titul, jméno a příjmení, poštovní adresa, země bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo)

2) Údaje o produktu (název produktu, prodejní kanál, název obchodu, země nákupu, datum nákupu, sériové číslo Kvalifikovaných produktů, nahraná faktura nebo obrázek sériového čísla a čárového kódu). Předložte fakturu, na které je uveden název Zúčastněného prodejce, datum nákupu a číslo modelu produktu.

3) Bankovní spojení

4.4 Po registraci obdržíte e-mailem potvrzení o přijetí. Každý nárok na Cash Back lze uplatnit pouze jednou a nelze jej použít společně s jiným poukazem nebo nabídkou na cash back za fotoaparát LUMIX S5M2, S5M2X a Kvalifikovaný objektiv.

4.5. Nárok musí být uplatněn ve Lhůtě pro uplatnění nároku. Žádosti podané před nebo po uplynutí Lhůty pro uplatnění nároku nebudou přijaty. Účastník by se měl ujistit, že doklad o nákupu obsahuje název zakoupeného produktu (číslo modelu), název obchodu a datum nákupu.

4.6. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické, hardwarové, softwarové, serverové, webové či jiné poruchy nebo poškození jakéhokoli druhu, pokud by tyto okolnosti Účastníkovi znemožnily nebo jinak ztížily účast v Akci. Pokud není online registrace z technických důvodů možná, je k dispozici náš tým podpory na adrese:

Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Nároky uplatněné faxem, telefonicky, e-mailem nebo poštou nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné nebo pozměněné formuláře nebo dotazníky pro uplatnění nároku na Cash Back budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře, které nebudou vyplněny v souladu s těmito Podmínkami.

4.8. Nárok Účastníka ověří společnost Benamic v souladu s těmito Podmínkami. Nároky uplatněné za Kvalifikované produkty, které jsou vráceny Zúčastněnému prodejci a Účastník si nechá Kvalifikovaný produkt vyměnit nebo obdrží zpět peníze v plné výši, jsou neplatné; v takovém případě bude mít Pořadatel nárok na vrácení vyplaceného Cash Backu.

4.9. Pořadatel nezpracuje nárok, pokud Účastník nepředloží platnou kopii dokladu o koupi, sériové číslo produktu a obrázek sériového čísla a čárového kódu.

4.10 V případě, že Účastník vrátí Kvalifikovaný produkt Zúčastněnému prodejci, nebude mít nárok na Cash Back a případná žádost o Cash Back bude zamítnuta. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento bod nijak neomezuje právo Účastníka uplatnit svá příslušná zákonná nebo záruční práva

5. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Odpovědným Správcem údajů je Pořadatel, tedy společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Pořadatel bude dodržovat ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Platí zásady ochrany osobních údajů Pořadatele, které jsou k dispozici na adrese:

https://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.html

5.3. Osobní údaje bude jménem Pořadatele shromažďovat a zpracovávat společnost Benamic. Tato společnost bude dodržovat ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Mezi shromažďované typy údajů patří Osobní údaje, Údaje o produktu a Bankovní spojení uvedené v bodě 4.3.

5.4. Účely shromažďování údajů: Údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány společností Benamic výhradně za účelem Akce. Pořadatel bude shromažďovat údaje pro účely registrace Kvalifikovaného produktu nebo pro e-mailový marketing, pokud Účastník při registraci souhlasil. Pokud Účastník udělil souhlas s e-mailovým marketingem, budou za tímto účelem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány také Osobní údaje uvedené v bodě 4.3. Údaje již existujících zákazníků budou porovnány s údaji poskytnutými v rámci této Akce a případně aktualizovány.

5.5. Zpracování vašich osobních údajů je v rámci realizace Akce založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Zpracování vašich Osobních údajů pro účely e-mailového marketingu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.6. Osobní údaje Účastníka nebudou v žádném případě předány třetím osobám, ani jim nebudou poskytnuty k použití bez souhlasu Účastníka. Výjimku tvoří třetí osoby, např. agentury, které byly pověřeny řízením Akce a které budou údaje shromažďovat, uchovávat a používat za účelem jejího provedení. Tyto třetí osoby dodržují GDPR a mají zavedena nezbytná bezpečnostní opatření, na kterých se písemně dohodly s Pořadatelem, a mají uzavřeny Dohody o zpracování osobních údajů.

5.7. Osobní údaje Účastníků bude společnost Benamic uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění zákonných požadavků a pro právní účely a vymaže je nejpozději 12 měsíců po ukončení Akce.

5.8. Účastník může kdykoli odvolat svůj souhlas s e-mailovým marketingem a odhlásit se z odběru newsletteru. Odvolat souhlas lze kliknutím na odkaz „Centrum pro správu odběru newsletteru“ uvedený v každém e-mailu s newsletterem, prostřednictvím účtu Můj Panasonic nebo kontaktováním Pořadatele na adrese data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Účastník má právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně uplatnit právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů v rámci platných právních předpisů zasláním své žádosti na adresu data_protection@eu.panasonic.com. Účastník má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6. OBECNÉ PODMÍNKY

6.1. Pokud dojde k uplatnění nároku na Cash Back, má se za to, že Účastník si přečetl a přijal tyto Podmínky.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit oprávněnost všech nároků, aby se ochránil před podvodnými, neplatnými nebo opakovanými nároky, zejména může vyzvat Účastníka, aby prokázal, že nevrátil Kvalifikovaný produkt ve lhůtě 28 dnů od data doručení. Nároky uplatněné ve zlé víře nebo podvodné žádosti nebo nároky, které jinak nesplňují tyto Podmínky, budou prohlášeny za neplatné.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli změnit tyto Podmínky a kdykoli změnit nebo zrušit tuto Akci.

6.4 Za účelem kontroly podvodných nároků si Pořadatel vyhrazuje právo provést křížovou kontrolu u příslušných Zúčastněných prodejců, kdy ověří, zda nebyly uplatněny nároky za produkty, které byly vráceny. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vyplacení Cash Backu v případě podezření, že byl uplatněn falešný nebo podvodný nárok.

6.5 Tyto Podmínky se řídí právem Německé republiky s vyloučením kolizních norem, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Kogentní ustanovení místního práva státu, ve kterém se nachází vaše obvyklé bydliště nebo sídlo, však zůstávají nedotčena a v případě rozporu s ustanoveními německého práva mají přednost. K řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vyplývajících z této Akce nebo v souvislosti s ní jsou příslušné výhradně soudy ve Wiesbadenu, Německo.

6.6. Neplatnost kteréhokoliv ujednání těchto Podmínek nemá vliv na platnost ostatních ujednání.

Příloha 1 – Kvalifikované produkty

DC-S1HE-K

4 800 Kč

DC-S1RME-K

4 800 Kč

DC-S1RE-K

4 800 Kč

DC-S1ME-K

4 800 Kč

DC-S1E-K

4 800 Kč

DC-S5M2WE

7 200 Kč

DC-S5M2KE

4 800 Kč

DC-S5M2E

2 400 Kč

DC-S5M2XWE

7 200 Kč

DC-S5M2XKE

4 800 Kč

DC-S5M2XE

2 400 Kč

S-X50E

12 000 Kč

S-R70200E

4 800 Kč

S-R24105E

4 800 Kč

S-E2470E

4 800 Kč

S-E70200E

4 800 Kč

S-R1635E

4 800 Kč

S-S85E

1 200 Kč

S-R70300E

2 400 Kč

S-S24E

2 400 Kč

S-S35E

1 200 Kč

S-S18E

2 400 Kč

S-R1428E

2 400 Kč

Příloha 2 – Zúčastnění prodejci

Alza

Antikfoto

AQT

AVDigital

CEWE FOTOLAB CZ

CZC.cz

Datart

eD' system

Elektrosped

Euronics

FaxCopy

FaxCopy PRO

Film-Technika

Fotovideoshop

FotoŠkoda

HP Tronic

Mall.cz

Megapixel

Milan Škoda - FOTO

NAY

Panasonic značkový obchod

PRO.Laika

Setos

Softcom

SWS

Syntex

Videoking