Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Koupit Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit

Podmínky akce MULTISHAPE

Podmínky akce MULTISHAPE

Pokud zaregistrujete svůj výrobek MULTISHAPE, dostanete jako dárek toaletní tašku.

Email: Panasonic@promotion-support.com

Doba trvání Akce (Nákupní období): 15. března 2023 – 30. září 2023

Lhůta pro uplatnění nároku: 15. března 2023 – 15. října 2023

1. POŘADATEL

1.1. Akci toaletní taška MULTISHAPE (dále jako „Akce“) pořádá Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8, Křižíkova 148/34, Karlín 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 jako pobočka společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na adrese Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo (dále jako „Pořadatel“).

2. ZPŮSOBILOST

2.1. Akce platí pro obyvatele těchto zemí: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko. (dále jako „Zúčastněné země“).

2.2. Účastnit se může osoba starší 18 let (dále jako „Účastník“). Zaměstnanci Pořadatele, jeho dceřiných společností, jejich rodinní příslušníci, zástupci a další osoby přímo zapojené do této Akce se účastnit nemohou. Akce se mohou zúčastnit pouze Účastníci, kteří nakupují pro vlastní potřebu, tj. koncoví uživatelé. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost Účastníků a/nebo Účastníky kdykoliv vyloučit dle vlastního uvážení a z jakéhokoliv důvodu. Prodejci nemohou uplatňovat nároky z této Akce jménem svých zákazníků. Registrace a uplatnění nároku ze strany prodejce, zaměstnanců prodejce a rodinných příslušníků zaměstnanců není povolena.

2.3. Účastníci, kteří se chtějí zapojit do Akce, musí v Době trvání Akce zakoupit výrobek MULTISHAPE, a to buď základní balíček, startovací balíček nebo základní balíček v kombinaci s jakýmkoliv nástavcem („Kvalifikované výrobky“), jak je popsáno v Příloze 1, od prodejce ze Zúčastněné země v Době trvání akce, zaregistrovat Kvalifikované výrobky v souladu s těmito Podmínkami prostřednictvím účtu My Panasonic Účastníka https://my.panasonic.eu/#/login?lan=cs_CZ, a poskytnout požadované informace uvedené v článku 3. Upozorňujeme, že 1 nástavec k výrobku MULTISHAPE se nepovažuje za Kvalifikovaný výrobek.

2.4. Všechny Kvalifikované výrobky musí být nové a originální výrobky Panasonic. Nákupy použitých, renovovaných nebo repasovaných výrobků a výrobků dovezených ze zemí mimo Zúčastněné země nebo výrobků, které jsou padělané nebo jakýmkoli způsobem porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností Panasonic, nebudou do této Akce zařazeny.

2.5 Toaletní taška nabízená v rámci této Akce je nevyměnitelná, nepřenosná a nelze ji směnit za hotovost nebo kredity. Uplatnění nároku na toaletní tašku prostřednictvím prodejce není možné. Dvojí uplatnění nároku na toaletní tašku je vyloučeno. Na jeden Kvalifikovaný výrobek lze uplatnit pouze 1 nárok. Toaletní taška je k dispozici do vyprodání zásob.

2.6 Pokud nárok na toaletní tašku představuje zdanitelné plnění, daňovou povinnost nese Účastník.

3. UPLATNĚNÍ NÁROKU

3.1. Pro uplatnění nároku na toaletní tašku si zřiďte účet My Panasonic. Pokud už účet My Panasonic máte, zaregistrujte své zakoupené Kvalifikované výrobky. Účastník musí zaregistrovat Kvalifikované výrobky online po jejich nákupu během Lhůty pro uplatnění nároku na této adrese https://my.panasonic.eu/#/login?lan=cs_CZ. Účastník musí rovněž potvrdit účast v Akci prostřednictvím odkazu v potvrzovacím e-mailu. Pokud svou účast nepotvrdíte, nebudete se moci Akce zúčastnit.  

3.2. Nároky za Kvalifikované výrobky zakoupené před zahájením nebo po uplynutí Doby trvání akce nebudou přijaty.

3.3. Pro uplatnění nároku na toaletní tašku musí Účastník poskytnout následující povinné informace na registrační stránce uvedené v článku 3.1:

1) Osobní údaje (titul, celé jméno, poštovní adresa, země bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo)

2) Podrobnosti o výrobku (název výrobku, prodejní kanál, název obchodu, země nákupu, datum nákupu, nahraná faktura)

3.4 Jakmile zaregistrujete svůj Kvalifikovaný výrobek, obdržíte e-mail s potvrzením registrace. Pokud chcete obdržet toaletní tašku, musíte účast v Akci potvrdit kliknutím na potvrzovací odkaz v e-mailu. Nárok na toaletní tašku lze uplatnit jen jednou a nelze jej použít v kombinaci s jinou akcí MULTISHAPE.

3.5. Nárok je nutné uplatnit ve stanovené lhůtě – Lhůta pro uplatnění nároku. Nároky na toaletní tašku, které budou podány před začátkem nebo po uplynutí Lhůty pro uplatnění nároku, nebudou přijaty. Účastník se musí ujistit, že doklad o nákupu obsahuje název zakoupeného výrobku (číslo modelu), název obchodu a datum nákupu.

3.6. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické závady, poruchy hardwaru, softwaru, serverů, webu apod. nebo poškození jakéhokoli druhu, pokud tato skutečnost Účastníkovi znemožní nebo jinak zkomplikuje účast v Akci. Pokud není online registrace z technických důvodů možná, je k dispozici náš tým podpory na adrese Panasonic@promotion-support.com.

3.7. Nároky uplatněné faxem, telefonicky, e-mailem nebo poštou nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné nebo pozměněné formuláře nebo dotazníky pro uplatnění nároku budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře, které nebudou vyplněny v souladu s těmito Podmínkami.

3.8. Nárok Účastníka bude ověřen v souladu s těmito Podmínkami.

4. ZASLÁNÍ TOALETNÍ TAŠKY

4.1 Toaletní tašku zašleme na adresu uvedenou Účastníkem v jeho účtu My Panasonic.

4.2. Pokud nelze toaletní tašku doručit kvůli neplatné nebo chybné adrese, kterou uvedl Účastník, Pořadatel není povinen věc dále jakkoliv řešit.  

4.3. Nebezpečí poškození nebo ztráty toaletní tašky přechází na Účastníka při odeslání.

4.4. Toaletní taška bude doručena do 3 měsíců od chvíle, kdy Účastník splní podmínky Akce.

4.5. V případě, že Pořadatel není schopen dodržet termín dodání uvedený v článku 4.4 z důvodů, za které neodpovídá (toaletní taška je nedostupná), zavazuje se, že neprodleně informuje Účastníka a současně mu sdělí předpokládaný nový termín dodání. Nedostupností toaletní tašky se v tomto smyslu myslí zejména nedodání včas ze strany dodavatele Pořadatele, pokud Pořadatel v tomto ohledu uzavřel s dodavatelem příslušnou dohodu, Pořadatel ani jeho dodavatel nezavinili tuto nedostupnost nebo pokud Pořadatel není povinen v konkrétním případě zajistit doručení toaletní tašky. Za případ nedostupnosti toaletní tašky se považuje i situace, kdy dojde k nepředvídatelným okolnostem, jako je např. jakákoli událost vyšší moci.

5. SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Odpovědným správcem údajů je Pořadatel, tedy společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Pořadatel bude dodržovat zákonná ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Platí zásady ochrany osobních údajů Pořadatele, které jsou k dispozici na adrese:

https://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.html

5.3. Typy shromážděných údajů: Oslovení, jméno a příjmení, poštovní adresa, země bydliště a e-mailová adresa, telefonní číslo, Kvalifikovaný výrobek, datum a místo nákupu Kvalifikovaného výrobku.

5.4. Účely shromažďování údajů: Údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně za účelem Akce nebo pro účely přímého marketingu, pokud jej Účastník při vytvoření účtu My Panasonic schválil. Pokud Účastník udělil souhlas s přímým marketingem, budou za tímto účelem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány také osobní údaje uvedené v článku 3.3. Údaje již existujících zákazníků budou porovnány a aktualizovány s údaji poskytnutými v rámci této Akce.

5.5. Zpracování vašich osobních údajů v rámci realizace Akce je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.6. Osobní údaje Účastníka nebudou v žádném případě předány třetím osobám ani jim nebudou poskytnuty bez souhlasu Účastníka. Výjimku tvoří třetí osoby, např. agentury, které mají za úkol ověřovat nároky v rámci Akce a řídit Akci a které budou údaje shromažďovat, uchovávat a používat za účelem provedení Akce. Tyto třetí osoby dodržují GDPR a mají zavedena nezbytná bezpečnostní opatření, na kterých se písemně dohodly s Pořadatelem a mají uzavřeny Dohody o zpracování osobních údajů.

5.7. Osobní údaje Účastníků bude Pořadatel uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění zákonných požadavků a pro právní účely, jako jsou reklamace a nároky v souvislosti s prodlouženou zárukou, nejdéle však do uplynutí promlčecí lhůty pro uplatnění příslušných nároků.

5.8. Pokud Účastník souhlasil se zasíláním e-mailového marketingu, může svůj souhlas kdykoli odvolat a odhlásit se z odběru newsletteru. Odvolat jej lze kliknutím na odkaz „Centrum pro správu odběru newsletteru“ uvedený v každém e-mailu s newsletterem, prostřednictvím účtu My Panasonic nebo kontaktováním Pořadatele na adrese data_protection@eu.panasonic.com.  

5.9. Účastník má právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně uplatnit právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů v rámci platných právních předpisů zasláním své žádosti na adresu data_protection@eu.panasonic.com.

6. OBECNÉ PODMÍNKY

6.1. Uplatněním nároku na toaletní tašku Účastník potvrzuje, že si přečetl a přijal tyto Podmínky.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit oprávněnost všech nároků, aby se ochránil před podvodnými, neplatnými nebo opakovanými nároky, zejména, nikoliv však výlučně může vyzvat Účastníka, aby prokázal, že nevrátil Kvalifikovaný výrobek ve lhůtě 28 dnů od data doručení. Nároky uplatněné ve zlé víře nebo podvodné žádosti nebo nároky, které jinak nesplňují tyto Podmínky, budou prohlášeny za neplatné.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli změnit tyto Podmínky a kdykoli změnit nebo zrušit tuto Akci.

6.4 Za účelem kontroly podvodných nároků si Pořadatel vyhrazuje právo provést kontrolu vrácených výrobků u příslušných zúčastněných prodejců a ověřit si, zda nedošlo k uplatnění nároku na toaletní tašku u vráceného výrobku. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít poskytnutí toaletní tašky v případě podezření, že byl uplatněn falešný nebo podvodný nárok.

6.5 Tyto Podmínky se řídí právem Německé spolkové republiky s vyloučením mezinárodního kolizního práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Kogentní ustanovení místního práva státu, ve kterém se nachází vaše obvyklé bydliště nebo sídlo, však zůstávají nedotčena a v případě rozporu s ustanoveními německého práva mají přednost. K řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vyplývajících z této Akce nebo v souvislosti s ní jsou příslušné výhradně soudy ve Wiesbadenu v Německu.

6.6. Neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Příloha 1 – Kvalifikované výrobky

ER-6CT01A303

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-6CT02A303

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CBL1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CBL1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CBN1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CBN1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CKL1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CKL2-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CKL2-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CKN1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CKN1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CKN2-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s dalším výrobkem

ER-CNT1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CNT1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311