Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Podmínky akce MULTISHAPE

Podmínky akce MULTISHAPE

Zaregistrujte svůj výrobek MULTISHAPE a získejte toaletní tašku a nástavec k zubnímu kartáčku

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Doba trvání akce (nákupní období): 15. listopadu 2023 – 31. března 2024

Lhůta pro uplatnění nároku: 15. listopadu 2023 – 15. dubna 2024

1. POŘADATEL

1.1. Akci toaletní taška MULTISHAPE (dále jen „akce“) pořádá Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, Chodov 148 00, IČ: 246 55 121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469, jako pobočka společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH se sídlem na adrese Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo (dále jen „Pořadatel“).

2. PODMÍNKY ÚČASTI

2.1. Akce platí pro občany dále uvedených zemí Evropské unie: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie (pouze oblasti spadající do EU, včetně Korsiky a Monaka), Německo, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Španělsko, Švédsko. („Zúčastněné země“).

2.2. Účastnit se mohou osoby starší 18 let („Účastník“). Zaměstnanci Pořadatele a jeho dceřiných společností, jejich rodinní příslušníci, zástupci a další osoby přímo se podílející na Akci nemohou být jejími Účastníky. Akce je otevřená pouze Účastníkům, kteří provádí nákup pro vlastní potřebu, tzn. koncovým uživatelům. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit, zda Účastníci splňují podmínky pro účast v Akci, případně Účastníky na základě svého výhradního uvážení z Akce kdykoli vyloučit z jakéhokoli důvodu. Druhotní prodejci nemohou uplatňovat nároky jménem svých zákazníků. Registrace a uplatňování nároků prodejcem, jeho zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky není povolena.

2.3. Účastník, který se chce zapojit do Akce, musí v době trvání Akce zakoupit výrobek MULTISHAPE, a to buď základní balíček, startovací balíček nebo základní balíček v kombinaci s jakýmkoliv nástavcem („Kvalifikované produkty“), jak je popsáno v Příloze 1, od prodejce ze Zúčastněné země v době trvání akce, zaregistrovat Kvalifikované výrobky v souladu s těmito podmínkami prostřednictvím svého účtu My Panasonic https://my.panasonic.eu/#/login?lan=cs_CZ a poskytnout požadované informace uvedené v článku 3. Upozorňujeme, že samostatný nástavec k výrobku MULTISHAPE se nepovažuje za Kvalifikovaný produkt.

2.4. Veškeré Kvalifikované produkty zařazené do Akce musí být nové a musí se jednat o autentické produkty značky Panasonic. Produkty, které byly zakoupeny „z druhé ruky“, na nichž byl provedeny úpravy nebo opravy, produkty dovážené ze zemí, které nejsou Zúčastněnými zeměmi, padělané produkty a produkty porušující práva duševního vlastnictví společností ze skupiny Panasonic nebudou v žádném případě do Akce zařazeny.

2.5 Toaletní taška a nástavec MULTISHAPE nabízené v této Akci jsou nevyměnitelné, nepřenosně a nelze je směnit za hotovost nebo kredity. Toaletní taška a nástavec MULTISHAPE jsou vydávány společně pouze v rámci této Akce a pouze při splnění podmínek Akce a jsou dále společně označovány jako „Propagační produkty”. Uplatnění nároku na Propagační produkty prostřednictvím prodejce není možné. Dvojí uplatnění nároku na Propagační produkt je vyloučeno, na jeden Kvalifikovaný produkt lze uplatnit pouze jeden (1) nárok. Propagační produkty jsou k dispozici do vyprodání zásob.

2.6 Pokud nárok na Propagační produkty představuje zdanitelné plnění, daňovou povinnost nese Účastník.

3. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ NÁROKU

3.1. Pro uplatnění nároku na Propagační produkty si Účastník musí zřídit účet My Panasonic. Pokud Účastník má již účet My Panasonic zřízen, musí své nově zakoupené Kvalifikované produkty přidat k již registrovaným produktům. Účastník musí zaregistrovat Kvalifikované produkty online po jejich nákupu během Lhůty pro uplatnění nároku na této adrese https://my.panasonic.eu/#/login?lan=cs_CZ . Účastník musí rovněž potvrdit účast v Akci prostřednictvím odkazu v potvrzovacím e-mailu. Pokud Účastník svou účast nepotvrdí, nebude se moci Akce zúčastnit.

3.2. Nároky vztahující se ke Kvalifikovaným produktům zakoupeným před začátkem nebo po skončení doby trvání Akce se považují za neplatné.

3.3. Pro uplatnění nároku na Propagační produkty musí Účastník poskytnout následující povinné informace na registrační stránce uvedené v článku 3.1:

1) osobní údaje (titul, celé jméno, poštovní adresa, země bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo)

2) údaje o produktu (název produktu, prodejní kanál, název obchodu, země nákupu, datum nákupu, nahraná faktura)

3.4 Jakmile Účastník zaregistruje svůj Kvalifikovaný produkt, obdrží potvrzující e-mail. Pokud chce Účastník získat Propagační produkty, musí svou účast v Akci potvrdit kliknutím na potvrzovací odkaz v e-mailu. Nárok na Propagační produkty lze uplatnit jen jednou a nelze jej uplatňovat v kombinaci s jinou akcí MULTISHAPE.

3.5. Nárok musí být uplatněn ve Lhůtě pro uplatnění nároku. Požadavky vznesené před začátkem nebo po konci Lhůty pro uplatnění nároku nebudou v rámci Akce uznány. Účastníkům doporučujeme ověřit si, že na dokladu o koupi je uveden název zakoupeného produktu (číslo modelu), název prodejny a datum zakoupení.

3.6. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné technické problémy, poruchy hardwaru, softwaru, výpadky serveru či webových stránek ani škody jakéhokoli druhu, které případně znemožňují či jinak brání Účastníkovi účastnit se Akce. Pokud není online registrace z technických důvodů možná, je k dispozici náš tým podpory na adrese Panasonic@promotion-support.com.

3.7. Nároky uplatněné faxem, telefonicky, e-mailem či poštou nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné či dodatečně pozměňované formuláře pro uplatnění nároku či průzkumy se považují za neplatné, stejně tak jako formuláře pro uplatnění nároku, které nejsou vyplněny v souladu s těmito podmínkami.

3.8. Platnost nároku Účastníka bude ověřena v souladu s těmito podmínkami.

4. ZASLÁNÍ PROPAGAČNÍCH PRODUKTŮ

4.1. Propagační produkty budou zaslány na adresu uvedenou Účastníkem v jeho účtu My Panasonic.

4.2. Pokud nelze Propagační produkty doručit kvůli neplatné nebo chybné adrese, kterou uvedl Účastník, Pořadatel není povinen věc dále jakkoliv řešit.

4.3. Nebezpečí poškození nebo ztráty Propagačních produktů přechází na Účastníka okamžikem odeslání.

4.4. Propagační produkty budou doručeny nejpozději do 3 měsíců od chvíle, kdy Účastník splní podmínky Akce.

4.5. V případě, že Pořadatel není schopen dodržet termín dodání uvedený v článku 4.4 z důvodů, za které neodpovídá (toaletní taška a/nebo nástavec jsou nedostupné), zavazuje se, že neprodleně informuje Účastníka a současně mu sdělí předpokládaný nový termín dodání. Nedostupností toaletní tašky a/nebo nástavce se v tomto smyslu myslí zejména nedodání včas ze strany dodavatele Pořadatele, pokud Pořadatel v tomto ohledu uzavřel s dodavatelem příslušnou dohodu, Pořadatel ani jeho dodavatel nezavinili tuto nedostupnost nebo pokud Pořadatel není povinen v konkrétním případě zajistit doručení propagačního produktu. Za případ nedostupnosti toaletní tašky a/nebo nástavce se považuje i situace, kdy dojde k nepředvídatelným okolnostem, jako je např. jakákoli událost vyšší moci.

5. OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Odpovědným správcem osobních údajů je Pořadatel, společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germany, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Pořadatel je povinen dodržovat zákonná ustanovení příslušných zákonů o ochraně údajů. Pořadatel uplatňuje zásady ochrany soukromí, které jsou dostupné na adrese:

https://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-udaju.html

5.3. Typy shromažďovaných údajů: Oslovení, jméno a příjmení, poštovní adresa, země bydliště a e-mailová adresa, telefonní číslo, Kvalifikovaný produkt, datum a místo nákupu Kvalifikovaného produktu.

5.4. Účely, pro které se údaje shromažďují: Údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně pro účely Akce nebo pro účely přímého marketingu, pokud jej Účastník při vytvoření účtu My Panasonic schválil. Pokud Účastník udělil souhlas s přímým marketingem, budou za tímto účelem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány také osobní údaje uvedené v článku 3.3. Údaje již existujících zákazníků budou porovnány s údaji poskytnutými v rámci Akce, a případně aktualizovány.

5.5. Zpracování vašich osobních údajů pro účely Akce probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“). Zpracování vašich osobních údajů pro účely e-mailového marketingu probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

5.6. Žádné osobní údaje Účastníka nebudou předány či zpřístupněny třetím stranám bez souhlasu Účastníka. Výjimku tvoří třetí osoby, např. agentury, které mají za úkol ověřovat nároky v rámci Akce a řídit Akci a které budou údaje shromažďovat, uchovávat a používat za účelem provedení Akce. Tyto třetí strany jednají v souladu s nařízením GDPR a uplatňují nezbytná bezpečnostní opatření dohodnutá písemně s Pořadatelem a mají uzavřenu smlouvu o zpracování údajů.

5.7. Osobní údaje Účastníků bude Pořadatel uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění zákonných požadavků a pro právní účely, jako jsou reklamace a nároky v souvislosti s prodlouženou zárukou, nejdéle však do uplynutí promlčecí lhůty pro uplatnění příslušných nároků.

5.8. Pokud Účastník souhlasil se zasíláním e-mailového marketingu, může svůj souhlas kdykoli odvolat a odhlásit se z odběru newsletteru. Odvolat jej lze kliknutím na odkaz „Centrum pro správu odběru newsletteru“ uvedený v každém e-mailu s newsletterem, prostřednictvím účtu My Panasonic nebo kontaktováním Pořadatele na adrese data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Účastník má právo požadovat zdarma informace o tom, jaké osobní údaje jsou o něm uchovávány, o původu a příjemci těchto údajů a účelu, pro který jsou údaje zpracovávány, případně právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů na základě příslušných právních ustanovení. Tato práva může uplatňovat na adrese data_protection@eu.panasonic.com.

6. OBECNÉ PODMÍNKY

6.1. Uplatní-li Účastník nárok na Propagační produkty, předpokládá se, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s nimi.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřovat platnost všech nároků, a tím se chránit před podvodnými, neplatnými nebo opakovaně vznášenými nároky, přičemž může mimo jiné požadovat, aby Účastník prokázal, že Produkt zařazený do Akce nevrátil během 28 dní ode dne doručení. Požadavky podvodné či vznesené ve zlém úmyslu nebo nároky, které jinak nesplňují tyto podmínky, budou zneplatněny.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení kdykoli upravit tyto podmínky a kdykoli změnit nebo ukončit Akci.

6.4 Pro účely odhalování podvodných nároků si Pořadatel vyhrazuje právo ověřovat u příslušných prodejců, zda nedošlo k vrácení Produktu, k němuž je uplatňován nárok. Pořadatel si vyhrazuje právo zamítnout vydání Propagačních produktů, má-li podezření, že byl vznesen falešný nebo podvodný nárok.

6.5 Tyto podmínky se řídí právním řádem Spolkové republiky Německo s vyloučením kolizních norem, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Nicméně kogentní ustanovení zákonů státu, v němž se nachází vaše obvyklé bydliště nebo sídlo, zůstávají nedotčena a mají přednost v případě kolize s ustanoveními německých zákonů. Výhradní pravomoc rozhodovat jakékoli spory nebo nároky vznikající z této Akce nebo v souvislosti s ní přísluší soudům ve Wiesbadenu, Německo.

6.6. Stane-li se kterékoli z ustanovení těchto podmínek neplatným, platnost ostatních podmínek zůstane nedotčena.

Příloha 1 – Kvalifikované produkty

ER-6CT01A303

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-6CT02A303

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CBL1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CBL1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CBN1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CBN1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CKL1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CKL2-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CKL2-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CKN1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CKN1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CKN2-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

XSHAPE PACK 1 CEEG

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ i bez dalšího výrobku

ER-CNT1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CNT1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A301

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A311

Nákup je platný jako „Kvalifikovaný výrobek“ pouze v kombinaci s ER-CBL1-A301/A311 nebo ER-CBN1-A301/311