Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Oficiální podmínky propagační kampaně "Panasonic CEE Cashback 2017"

Oficiální podmínky propagační kampaně "Panasonic CEE Cashback 2017"

Oficiální podmínky propagační kampaně "Panasonic CEE Cashback 2017"

Propagační období: 16.1. 2017 - 28. 2. 2017
Uzávěrka žádostí: 31. 3. 2017

Číslo telefonické podpory: tel.: +420 - 236 032 911

1. Propagační kampaň "Panasonic CEE Cashback 2017" Propagační akce"(dále jen jako "propagační akce") bude organizována a prováděna společností Panasonic Marketing Europe GmbH se sídlem v Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, jednající prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem v Praze 8, Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00 (dále jen "pořadatel").

2. Propagační akce bude organizována za pomoci Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko (dále jen jako "koordinátor"). Koordinátor propagační akce je oprávněn a odpovědný za provádění některých činností podle požadavků pořadatele, ve jménu pořadatele nebo jeho jménem.

3. Tato oficiální pravidla jsou vypracována a zveřejněna od data zahájení propagační akce a jsou volně přístupná na následujících webových adresách www.lumixpromotions.com během celého období propagační akce, v souladu s platnými právními předpisy.

4. Pořadatel si ponechá své právo doplňovat nebo měnit tato oficiální pravidla, včetně zkrácení nebo prodloužení doby trvání propagační akce, nebo jejího zrušení v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

ÚZEMÍ A oprávněnOST propagační akce

5. Propagační akce bude organizována a prováděna na území České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Chorvatska (dále jen jako "území") a vztahuje se na konkrétní výrobky popsané níže v článku 8.

6. Propagační akce je prováděna na celém území, a každá osoba, která si pořizuje opravňující výrobek (jak je popsáno v článku 8) má nárok požadovat vrácení peněz v souladu s těmito podmínkami.

7. Propagační akce probíhá mezi 16. 1. 2017 – 28. 2. 2017. Žádosti týkající se výrobků zakoupených před nebo po tomto propagačním období budou považovány za neplatné.

8. Předmětem propagační akce jsou některé modely digitálních fotoaparátů Panasonic zakoupené během propagačního období. Úplný seznam výrobků, které jsou předmětem propagační akce (dále jen jako "opravňující výrobek") a výše příslušné vrácené částky za opravňující výrobek (dále jen jako "vrácení peněz"), je následující:

ÚZEMÍ A oprávněnOST propagační akce

9. Všechny opravňující výrobky musí být nové a originální výrobky firmy Panasonic zakoupené na daném území. Nákupy z druhé ruky, renovované či repasované výrobky, nákupy od fyzické osoby, výrobky, které nebyly uvedeny na trh území nebo byly dovezeny ze zemí mimo území (mimo jiné prostřednictvím nákupu po internetu), nebo výrobky, které jsou padělané nebo porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností Panasonic, v žádném případě neopravňují k této propagační akci a kupující nemůže požadovat vrácení peněz.

MECHANISMUS PROPAGAČNÍ AKCE

Proces podání žádosti

10. K uplatnění nároku na vrácení peněz musí každý, kdo si koupil opravňující výrobek, vyplnit on-line formulář žádosti (dále jen "formulář žádosti"), který je k dispozici na následujících webových stránkách www.lumixpromotions.com. Účastník by měl poskytnout informací o svém jméně, zakoupeném výrobku, preferovaný způsob, jakým by mělo provedeno být vrácení peněz. Účastník musí nahrát kopii celého dokladu o koupi a obraz čárového kódu výrobku, který lze nalézt na straně krabice výrobku (je zde zobrazeno číslo modelu a sériové číslo). Formulář žádosti by měl být předložen do 28. 3. 2017 (dále jen "lhůta podání žádosti"), nejpozději však do 30 dnů od zakoupení opravňujícího výrobku. Žádosti podané po tomto datu nebudou způsobilé k účasti v propagační akci. Ujistěte se prosím, že váš doklad o koupi obsahuje číslo zakoupeného modelu a datum nákupu

11. Žádosti nejsou platné, pokud jde o opravňující výrobky, které jsou vráceny prodejci a účastník obdrží plnou náhradu. V takovém případě bude pořadatel oprávněn žádat o vrácení veškerých vyplacených vrácených peněz. UPOZORNĚNÍ: Účastníci musí před podáním on-line žádosti vyčkat 14 dní od data nákupu. V každém případě, poslední termín pro registraci bude lhůta podání žádosti. V případě, že je formulář žádosti podán před uplynutím 14 dnů od nákupu, pořadatel je oprávněn vyplacení vrácených peněz odložit.

12. Pořadatel nebude žádost zpracovávat v případě, že účastník nemůže předložit obraz čárového kódu výrobku a kopii dokladu o koupi. Pokud z nějakého důvodu účastník již nemá krabici výrobku, bude pořadatel akceptovat obraz sériového čísla dole na opravňujícím výrobku.

13. Pořadatel nenese odpovědnost ani neručí za jakékoli technické, hardwarové, softwarové, serverové poruchy, poruchy webových stránek anebo jiné poruchy či poškození jakéhokoli druhu mající takový rozsah, že to účastníku brání nebo jinak nedovoluje vstoupit do propagační akce. Žádosti podané faxem, telefonicky nebo e-mailem nebudou akceptovány. Nečitelné, neúplné nebo pozměněné formuláře žádosti budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře žádosti nevyplněné v souladu s těmito podmínkami.

14. Po podání formuláře žádosti bude každý formulář žádosti ověřen pořadatelem. Účastníkům bude zaslán automatický e-mail pro potvrzení přijetí jejich žádosti o vrácení peněz a dalších kroků procesu žádosti.

15. Každý, kdo zakoupil opravňující výrobek, je oprávněn podat ve vztahu k danému výrobku pouze jednu žádost.  

Proces proplácení

16. Prosím, poskytněte nám lhůtu 30 dnů ode dne, kdy obdržíme vaši žádost a všechny podklady, na vrácení vašich peněz. Pokud vám peníze nebyly vráceny během odhadovaných 30 dnů, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů výše nejpozději do 40 dnů od podání své žádosti. Žádosti podané mimo lhůtu pro podání žádosti nebudou bohužel akceptovány.

SOUKROMÍ A OCHRANA ÚDAJŮ

17. Podáním žádosti účastníci dobrovolně souhlasí a opravňují pořadatele k ukládání a zpracovávání svých osobních údajů za účelem propagační akce, jakož i pro marketingové účely v souvislosti se službami poskytovanými pořadatelem, v souladu s platnými právními předpisy.

18. Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníkem budou pořadatelem používány pouze pro účely této propagační akce a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

19. Pořadatel je řádně registrován podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v ČR jako regulátor osobních údajů s registračním č. 00037483. Osobní údaje účastníků propagační akce budou zpracovávány pořadatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v ČR v platném znění. Účelem sběru údajů je provádění propagační akce, a tam, kde účastník poskytne dodatečný (volitelný) souhlas, budou údaje zpracovávány pro jiné marketingové účely pořadatele. Účastníci propagační akce mají právo nahlížet do svých údajů a opravovat je. Poskytnutí údajů je nezbytné pro účast v této propagační akci. Pořadatel může delegovat svou odpovědnost za ochranu osobních údajů formou písemné smlouvy na jiný subjekt na základě pravidel stanovených v článku 10 zákona o ochraně osobních údajů, pro účely a do té míry, jak je uvedeno výše.

OBECNÉ PODMÍNKY

20. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit oprávněnost všech žádostí, aby se chránil před podvodnými, neplatnými nebo opakujícími se žádostmi včetně toho, aby bez omezení mohl po účastníkovi požadovat, aby prokázal, že nevrátil výrobek v zákonné lhůtě od data dodání.Žádosti o vrácené výrobky, záznamy nebo žádosti, které nebyly poskytnuty v dobré víře nebo jsou podvodné, které jinak nesplňují tyto podmínky, budou anulovány.

21. V případě, že vrácené peníze představují zdanitelné plnění, daňová povinnost spočívá na účastníkovi, je-li to právně na místě.

22. Vrácení peněz nabízené v rámci této propagační akce je nesměnitelné, nepřenosné a k dispozici není žádný úvěr nebo alternativní výrobek.

23. Tato propagační akce není k dispozici ve spojení s jakoukoli jinou nabídkou nebo jinou propagační akcí.

24. Uplatněním tohoto vrácení peněz se bude mít za to, že žadatelé si přečetli a přijali tyto podmínky.

25. Podmínky této propagační akce jsou uvedeny v těchto podmínkách.Veškeré informace o propagační akci uvedené v reklamních materiálech a letácích jsou pouze pro informační účely.

26. Tyto podmínky jsou k dispozici v sídle koordinátora: Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko, na webových stránkách propagační akce a v sídle Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, Praha 8, Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00. Kontaktní údaje v případě jakýchkoliv dotazů ve vztahu k pravidlům propagační akce www.lumixpromotions.com

27. Tato oficiální pravidla se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky.