Pravidla soutěže “#ChciPanasonic”

I. Organizátor Soutěže

Organizátorem soutěže “#ChciPanasonic” (dále jen „Soutěž“) je společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika., se sídlem Praha 8 - Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Organizátor“). Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook Inc.

II.
Účastníci Soutěže

Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské republiky, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den zapojení do Soutěže. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Panasonic Marketing Europe GmbH spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízké těmto osobám dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

III.
Místo a doba konání Soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 10. 8. 2015 až do jejího odvolání, na území České republiky a Slovenské republiky, na sociální síti FACEBOOK, konkrétně na facebookové stránce Organizátora, https://www.facebook.com/panasonicczsk na stránce www.panasonic.cz a na dalších registrovaných internetových stránkách.

https://www.facebook.com/panasonicczsk?fref=ts

 

IV. Průběh Soutěže a cíl Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla Soutěže a splní podmínky uvedené v těchto pravidlech.

Podmínkou Soutěže mimo podmínek v čl. II. těchto pravidel je nahrání vtipné fotografie spolu s hashtagem #ChciPanasonic na oficiální facebookové stránky Organizátora na adrese: https://www.facebook.com/panasonicczsk. Fotografie přitom musí být pořízena soutěžícím, případně jeho blízkými. Každý soutěžící se může Soutěže účastnit pouze s jednou fotografií. V případě podezření na porušení autorských práv ze strany soutěžícího (tj. zejména použití cizích fotografií, které nebyly pořízeny soutěžícím či jeho blízkou osobou) má Organizátor právo vyřadit takovou fotografii ze Soutěže.

V.
Ceny a slosování

Cenami Soutěže jsou sluchátka Panasonic, a to konkrétně modely: RP-DJS400, RP-HS46, RP-HJE290, RP-HJE120 a RP-HV154, které získají autoři tří vítěžných fotografií.

Výherci budou vybráni pomocí poroty, která bude složená ze zaměstnanců Organizátora. Porota dle svého uvážení následně vybere 3 nejvtipnější fotografie, jejichž autoři získají věcné ceny.

Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím cen vzniknout. Organizátor Soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.
Ceny v Soutěži není možné vymáhat právní cestou. Cena nemůže být směněna za hotovost a nevyplácí se za ni žádná náhrada.
Soutěžící jsou srozuměni s tím, že příjem z ceny, kterou mohou v Soutěži získat, je předmětem zdanění podle příslušných právních předpisů. O přesném způsobu vypořádání daňových povinností bude výherce informován při převzetí ceny.

VI.
Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci Soutěže je Organizátor. Účastníci Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor Soutěže je oprávněn užít v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ”), bezplatně jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele Soutěže v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb, s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové (zvukově obrazové) záznamy účastníků Soutěže (zejména výherců), a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

Organizátor shromažďuje osobní informace prostřednictvím facebookové stránky a dalších  registrovaných webových stránek. Tyto jsou jím dále automaticky či manuálně zpracovávány. Účastí v Soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této Soutěže do databáze Organizátora Soutěže (jakožto správce), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Organizátora, tj. propagace Soutěže a předání výher, dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu. Organizátor se zavazuje neposkytovat osobní údaje soutěžících třetím osobám. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 ZOOÚ, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas s poskytnutím může kdykoli odvolat a že v případě rozporu se zákonem může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Organizátora požádat o likvidaci osobních údajů ,má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. Žádost o likvidaci údajů  nebo odvolání souhlasu s poskytováním osobních údajů před ukončením doby trvání Soutěže má za následek vyřazení účastníka ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník Soutěže obrátit na Organizátora se žádostí o sjednání nápravy. Dojde li k porušení zákona, má účastník Soutěže právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy.

VII.
Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito pravidly, a/nebo tyto pravidla porušuje či obchází.
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla Soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.
Soutěž, včetně těchto pravidel a práv a povinností z nich vyplývajících se řídí právním řádem a platnými právními předpisy České republiky.

Pořadatel Soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sítě FACEBOOK).
Tyto pravidla budou po dobu Soutěže uveřejněny na internetových stránkách www.panasonic.cz.