Panasonicu keskkonnavisioon 2050

Panasonic töötab energia loomise ja tõhusama kasutamise suunas, mis ületaks kasutatud energiakoguse.

2017. aastal sõnastas Panasonic Panasonicu keskkonnavisiooni 2050 („Keskkonnavisioon 2050“) – keskkonnaalaselt kestliku juhtimise pikaajalise visiooni.

Panasonicu keskkonnavisioon 2050

„Parema elu“ ja „kestliku ülemaailmse keskkonna“ saavutamiseks töötab Panasonic energia loomise ja tõhusama kasutamise suunas, mis ületaks kasutatud energiakoguse, võttes sihiks puhta energia ja mugavama eluviisiga ühiskonna.

Kasutatud energia < Loodud energia

Hetkel moodustab loodud energiakogus (Panasonicu toodete ja teenuste poolt loodud või kasutusse antud puhas energia, näiteks fotoelektrilised elektrigeneraatorsüsteemid, salvestusakud ja energialahendused) kogu kasutatud energiahulgast (meie äritegevuses, näiteks tootmises, kasutatud energia ja meie klientide käes olevate toodete kasutamisel kasutatud energia) pelgalt kümnendiku. Nüüdsest alates asume me välja töötama toodete energiasäästmist parandavaid tehnoloogiaid ja uuenduslikke tootmisprotsesse, et vähendada energia kogukulu. Loodud energia osas hakkame me puhta energia osakaalu suurendamiseks laiendame energia loomise ja salvestamise ärisid ning toetama uusi sotsiaalseid süsteeme, nagu vesinikuühiskonda.

Läbi nende jõupingutuste püüab Panasonic jõuda aastaks 2050 olukorrani, kus „loodud energia“ oleks suurem kui „kasutatud energia“.

Uurige lähemalt:

CO2 emissiooni vähendamine

Panasonic vähendab CO2 emissiooni erinevate vahenditega
sh toodete, tootmistegevuste, logistika ja kontoritega.

Ülemaailmne kliimasoojenemine on muutunud inimkonna ees seisvaks põletavaks probleemiks. Panasonic teeb tööd kliimasoojenemise põhjusena välja toodud CO2-e vähendamiseks läbi nii „toodete“ kui „tootmise aegsete“ aspektide. Kuna just elektritooted tarbivad kasutamise ajal rohkem elektrienergiat kui kulub nende tootmisele, teeb Panasonic põhjalikke jõupingutusi CO2 emissiooni vähendamiseks läbi nelja kontseptsiooni – „energia kokkuhoid“, „energia loomine“, „energia salvestamine“ ja „energia haldamine“.

Üheks tüüpiliseks näiteks selliste energiasäästlike toodete väljatöötamisel on ECONAVI, milleks on sensortehnoloogiaid kasutav funktsioon, mis tuvastab energia raiskavat kasutamist ja säästab automaatselt elektrit. Energiat loovate toodete hulka kuuluvad päikeseenergiast elektrienergia loomise süsteemid ja majapidamise kütuseelemendi koostootmise süsteemid ning energiat salvestavad tooted, nagu liitium-ioon akud. Energia haldamise toodete vallas oleme me töötanud välja ja toonud turule Energia tootmise-salvestamise ühendsüsteemi, mille abil saab elektrienergiat nutikalt ära kasutada, ühendades salvestusakudega fotoelektrilise generaatori ja Smart HEMS-i (koduenergia haldamissüsteem).

„Tootmise ajal“ toimuvate tegevuste raames oleme seotud Green Factory (GF) tegevustega, mille eesmärk on viia kõikide maailmas asuvate Panasonicu tehaste keskkonnamõju võimalikult nullilähedaseks. Nende tegevuste osana oleme maailma erinevates paigus võtnud ligi 300 tehases kasutusele energiahaldussüsteemid ning me vähendame energiakulu läbi energia kasutustingimuste ja vähendusmeetmete tulemuste visualiseerimise.

Lisaks neile meetmetele propageerime me koos oma partneritega jõuliselt CO2-e vähendamist läbi erinevate tegevuste logistikas ja kontorites.

Kavandame CO2 emissiooni vähendamist läbi erinevate tootmistegevuste ja toodete/teenuste.

Ressursside taaskäitlemine

Panasonic annab oma panuse kestlikkusse ühiskonda läbi taaskäitlemisele keskendatud tootmise,
mis säilitab tulevikule meie piiratud ressursse.

Kõikjal maailmas kogetava kiire majanduskasvuga pälvivad ressurssidega seotud teemad üha suuremat sotsiaalset tähelepanu ja muret. Uute ressursside ja materjalide hankimine ei mõjuta mitte ainult üldist looduskeskkonda vaid võib põhjustada ka mineraaltoorme lõppemise ja materjalihindade järsu kasvu.

Tootmisettevõttena vastustust kandes töötame me mitme algatusega, mille eesmärgiks on viia kasutatavate uute materjalide kogused miinimumini. Üheks selliseks algatuseks on kontseptsiooni „Toote toode“ alusel taaskäideldud ressursside kasutamine. Me võtame teleritest, külmikutest, õhkkonditsioneeridest ja pesumasinatest/kuivatitest jm toodetest nende töötsükli lõpul plastiku välja ja käitleme selle materjalideks, mida saab kasutada erinevate majapidamisseadmete juures. Lisaks kasutatakse taaskäideldud materjale majapidamismaterjalina.

Nendele algatustele lisaks püüdleme me null-heitmete suunas, vähendades lõplikult utiliseeritava koguse absoluutse miinimumini. Näiteks Singapuris utiliseeriti külmikute kompressorite ümbriskomponentide tootmisel südamikuna kasutatud liiv käepäraselt, saates selle prügimägedele täitepinnaseks. Nüüd aga töödeldakse ja sorditakse liiv, et kasutada seda kas tootmisprotsessis uuesti südamikliivana või siis väliste ettevõtete poolt ehitusmaterjalina. Nii on suudetud oluliselt vähendada jäätmete ja käivet tekitavate jäätmete hulka, materjali hankimise kulusid ning jäätliiva utiliseerimise kulusid.

Anname omapoolse panuse paremate elustandardite ja kestliku ühiskonna loomisse läbi taaskäitlemisele orienteeritud tootmise jätkuva tutvustamise.

Taaskäitlemisele orienteeritud tootmist arendades tegutseme ma ressursside tõhusa kasutamise nimel.

Piiratud veevarude hoolikas kasutamine

Panasonic arendab vett säästvaid tooteid
ja teeb samas pingutusi tootmistegevustes veeressursside konserveerimiseks

98% Maal leiduvast veest moodustab merevesi. Ülejäänud 2%st mageveest, jättes välja liustikud ja teised mitte kättesaadavad veeallikad, moodustab järvedes, jõgedes ja madalas põhjavees leiduv vesi kõigest 0,01%. Maailma Majandusfoorumi poolt 2015. a jaanuaris avaldatud Globaalses riskiraportis on ja suurima globaalse mõjuga peamiseks ohuks nimetatud veekriisi.

Seda tausta arvestades rakendab Panasonic meetmeid veeressursside konserveerimiseks nii toodetes endis kui tootmistegevuses, et kindlustada majapidamised, tööstus ja põllumajandus küllusliku elukeskkonna loomiseks ja säilitamiseks vajaliku veega. Analüüsides põhjalikult vee kasutamist meie toodetes, oleme me arendanud välja vee märkimisväärset säästmist lubavad funktsionaalsused, kasutades vett maksimaalsel tasemel läbi veevoolu kontrolli ja tsüklilise kasutamise täiustamise. Selliste toodete hulka kuuluvad pesu- ja kuivatusmasinad, nõudepesumasinad, sooja-vee tualetid ja puhastusfunktsiooniga pliidid.

Astume samme keskkonnamõju vähendamiseks meie tootmisprotsessides, kasutades vähem vett ja väljutades heitvett taastades ja taaskäideldes vähem heitvett. Ühe näitena taaskasutab päikesepaneele valmistav Panasonic Corporation Eco Solutions Company Nishikinohama tehas puhta vee loomisel väljutatud heitvett, filtreerides teise veepuhasti abil sellest mustuse välja.

Säästame veevarusid läbi vee tõhusa kasutamise ja saastamise vältimise.

Keemiliste ainete mõju vähendamine

Panasonic haldab keemilisi aineid läbi kogu tarneahela,
et kaitsta kliente ja keskkonda.

Kodumasinates ja teistes majapidamistoodetes kasutatavad keemilised ained toetavad mitmeti meie jõukaid ja mugavaid elustiile. Kuna aga osad keemilised ained on inimestele ja keskkonnale kahjulikud, on oluline hallata keemilisi aineid juba alates tootearendusest ja tootmisetappidest, võttes arvesse mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale kliendipoolse kasutamise ajal kui ka pärast utiliseerimist.

Sellele äratundmisele toetudes järgib Panasonic iga riigi asjakohaseid õigusakte ja regulatsioone ning tegutseb oma äritegevuses kooskõlas oma keemiliste ainete mõju vähendamise baaspõhimõttega, tehes seda kogu toote elutsükli vältel alates materjali hankimisest kuni tootmiseni, kliendipoolse kasutamise ja utiliseerimiseni.

Panasonic töötab toodetes sisalduvate keemiliste ainete kindlakstegemise suunal. Hinnates mõju inimestele ja keskkonnale ning lõpetades vabatahtlikult potentsiaalset ohtu kujutavate keemiliste ainete kasutamise, püüdleb Panasonic ohutumate ja turvalisemate toodete pakkumise suunas.

Selleks, et vältida õhu, vee ja pinnase saastamist oma tehaste läheduses ning hoida ära negatiivsed mõjud naabruses elavatele inimestele, püüdleb Panasonic oma tehastes tootmismeetodite täiustamise kaudu kasutatavate keemiliste ainete koguse vähendamise suunas.

Me vähendame keemiliste ainete mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine

Panasonic astub samme bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks kolmes peamises valdkonnas:
tooted, hankimine ja maapinna kasutamine.

Meie sotsiaalsete tegevuste aluseks on loodusannid (ökosüsteemi teenused), sh pinnas, õhk, vesi, taimed ja loomad. Loodus põhineb elu õrnal tasakaalul ja nende andide järgmisele põlvkonnale edasiandmiseks on oluline bioloogilise mitmekesisuse säilitamine.

Panasonic on pühendunud oma äritegevuse poolt bioloogilisele mitmekesisusele avalduva mõju tundmaõppimisele ning samuti looduse säilimisse panustamisse. Konkreetsemal toetab Panasonic algatusi järgmisel kolmel võtmealal: (1) tooted: bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele kaasa aitavate toodete suurendamine; (2) hankimine: puidu rohelise hankimise edendamine metsaressursside jätkusuutliku kasutamise nimel; ja (3) maa kasutamine: äridivisjonide juures asuvate rohealade kasutamine bioloogilise mitmekesise säilitamisse panustamiseks.

Toodete alal on koos rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega töötatud välja süsteem toodete poolt bioloogilise mitmekesise säilitamisse panustamise objektiivseks hindamiseks, mida kasutatakse Panasonicu toodete valmistamisel.

Samuti on kõik bioloogilise mitmekesisusega seotud artiklid lisatud meie rohelise toote akrediteerimise kriteeriumide hulka ning me hindame vabatahtlikult seost materjalide, funktsioonide ja bioloogilise mitmekesisuse vahel.

Hankimise valdkonnas pidas Panasonic ulatuslikult nõu Maailma Looduse Fondi (WWF) Jaapani haruga, koostas Panasonic Groupi Puidu rohelise hankimise juhised ning edendab bioloogilist mitmekesisust arvestavat materjali hankimist.

Maa kasutamise võtmealal hinnati Panasonicu äriasukohtade rohepiirkondade bioloogilist mitmekesisust töötamaks välja mehhanisme, mis mitte ainult ei säilitaks haruldasi kohalikke taimi vaid annaks kohalikule looma- ja taimeriigile orgaanilise ühenduse kohaga, et seal elada ja paljuneda.

Panasonic jätkab koostööd kohalike omavalitsuste, keskkonnaalaste mittetulundusorganisatsioonide ja spetsiaalsete bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega tegelevate organisatsioonidega.

Keskkonna alaste tegevuste kohta lugege lähemalt:

Meile on oluline ja me säästame bioloogilist mitmekesisust.