Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Panasonic vähentää hiilidioksidipäästöjä monin tavoin,
jotka koskevat tuotteita, tuotantotapoja, logistiikkaa ja toimistotiloja.

Ilmaston lämpeneminen on nykyisin hyvin tärkeä ihmiskuntaa koskeva ongelma. Panasonic pyrkii vähentämään ilmaston lämpenemisen syynä pidettyjä hiilidioksidipäästöjä, sekä tuotteita koskevien että tuotannon aikaisten toimien kautta. Koska monet sähkökäyttöiset tuotteet kuluttavat enemmän energiaa käytön aikana kuin mitä niiden valmistukseen kuluu, Panasonic pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä kattavasti neljän eri osa-alueen toimin: energian säästämisen, energian luomisen, energian varastoinnin ja energian hallinnan.

Tyypillinen esimerkki energiaa säästävien tuotteiden kehittämisestä on ECONAVI-tekniikka, joka erilaisten anturien avulla tunnistaa tarpeettoman energiankulutuksen ja säästää sähköä automaattisesti. Energiaa luoviin tuotteisiin kuuluvat aurinkoenergiaa hyödyntävät järjestelmät ja kotitalouksien polttokennojärjestelmät. Energian varastointiin liittyviä tuotteita taas ovat esimerkiksi litiumioniakut. Energian hallintaan liittyen olemme kehittäneet markkinoille Energy Creation-Storage Linked System -järjestelmän, joka mahdollistaa sähköenergian järkevän hyödyntämisen yhdistämällä aurinkokennot ja sähköenergiaa varastoivat akut, sekä kotien energianhallintajärjestelmän, Smart HEMSin.

Tuotannon aikaisena toimena olemme mukana Green Factory (GF) -toiminnassa, jonka tavoitteena on vähentää Panasonicin tehtaiden ympäristövaikutukset mahdollisimman pieniksi kaikkialla maailmassa. Osana tätä toimintaa olemme ottaneet käyttöön energianhallintajärjestelmät noin 300 tehtaassa eri puolilla maailmaa ja pyrimme vähentämään energiankulutusta visuaalisilla energiankulutustilanteita ja energiansäästötoimien vaikutuksia kuvaavilla työkaluilla.

Näiden toimien lisäksi pyrimme yhdessä kumppaniemme kanssa tiiviisti vähentämään hiilidioksidipäästöjämme erilaisten logistiikkaa ja toimistokäytäntöjä koskevien toimien kautta.

Vähennämme tuotannossa sekä tuotteiden ja palveluiden käytössä syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Resurssien uudelleenkäyttö

Panasonic edesauttaa kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa
luonnonvaroja säästävällä ja kierrätykseen perustuvalla tuotantotavalla.

Maailmanlaajuisen nopean talouskasvun myötä yleinen huomio kiinnittyy yhä suuremmassa määrin luonnonvaroihin liittyviin kysymyksiin. Uusien luonnonvarojen ja raaka-aineiden etsiminen vaikuttaa maapallon ympäristön tilan lisäksi myös mineraalivarojen riittävyyteen ja raaka-aineiden hintoihin.

Valmistusteollisuusalan yrityksenä kannamme oman vastuumme pyrkimällä minimoimaan käyttämiemme uusien raaka-aineiden määrän. Yksi tapa tämän toteuttamiseen on kierrätysmateriaalien käyttö Product to Product -periaatteen mukaisesti. Valmistamissamme kodinkoneissa käytetty muovi on peräisin käytöstä poistetuista televisioista, ilmastointilaitteista, pesukoneista ja muista vastaavista laitteista. Myös laitteiden koteloissa käytetään kierrätysmetalleja.

Näiden toimien lisäksi pyrimme pitämään syntyvän jätteen määrän mahdollisimman pienenä. Tavoitteenamme on täysin jätteetön tuotanto. Esimerkiksi Singaporessa kompressorien ja lauhduttimien koteloiden osien valumuoteissa käytetty hiekka on perinteisesti viety kaatopaikalle. Nykyään hiekka käsitellään ja lajitellaan käytettäväksi uudelleen tuotantoprosessissa valuhiekkana tai toimitettavaksi muille yrityksille rakennusmateriaalien raaka-aineeksi. Tämä vähensi huomattavasti tuotannossa syntyvän jätteen määrää, materiaalinhankintakuluja ja jätteenkäsittelykustannuksia.

Pyrimme edesauttamaan elämänlaadun parantamista ja kestävää yhteiskunnallista kehitystä edistämällä kierrätykseen perustuvaa tuotantotapaa.

Pyrimme hyödyntämään luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti edistämällä kierrätykseen perustuvaa tuotantotapaa.

Rajallisten vesivarantojen huolellinen käyttö

Panasonic pyrkii kehittämään vettä säästäviä tuotteita
ja säästämään vesivarantoja tuotantotoiminnassaan

Maapallon vedestä 98 prosenttia on merivettä. Kun jäljellä olevasta makeaa vettä vastaavasta kahdesta prosentista vähennetään jäätiköt ja muut käyttämättömissä olevat vesivarannot, hyödynnettävissä olevat järvien, jokien ja pohjaveden vesivarannot ovat vain 0,01 % kaikesta maapallon vedestä. Maailman talousfoorumin tammikuussa 2015 julkaisema globaalien riskien raportti pitää vesikriisiä maailmanlaajuisilta vaikutuksiltaan kaikkein suurimpana riskinä.

Tämän vuoksi Panasonic on ryhtynyt toimiin, jotka tähtäävät vesivarantojen säästämiseen sekä tuotannossa että tuotteiden käytössä. Tavoitteena on taata vesivarantojen riittävyys kotitalouksien, teollisuuden ja maatalouden käyttöön. Analysoimalla huolellisesti tuotteidemme vedenkulutusta olemme pystyneet kehittämään toimintoja, jotka mahdollistavat huomattavat säästöt vedenkulutuksessa tehostamalla veden käyttöä. Tämä on onnistunut kehittämällä virtauksien hallintaa ja veden käyttökiertoa. Tällaisia tuotteita ovat pesukonekuivausrummut, astianpesukoneet, WC-kalusteet ja pesutoiminnolla varustetut liesituulettimet.

Pyrimme vähentämään tuotantoprosessiemme ympäristövaikutuksia vähentämällä sekä käytettävän puhtaan veden että jätevesipäästöjen määrää jätevesien talteenotolla ja uudelleenkäytöllä. Yksi esimerkki tästä on aurinkopaneeleita valmistavan Panasonic Corporation Eco Solutions Companyn Nishikinohaman tehdas, joka pystyy hyödyntämään vedenpuhdistuksessa syntyvän jäteveden poistamalla siitä epäpuhtauksia toisessa vedenpuhdistimessa.  

Säästämme vesivarantoja käyttämällä vettä tehokkaammin ja vähentämällä saastepäästöjä.

Kemikaalihaittojen vähentäminen

Panasonic valvoo kemikaalien käyttöä koko toimitusketjussaan
suojellakseen sekä asiakkaitaan että ympäristöä.

Kodinkoneissa käytettävät kemikaalit tukevat mukavuuspainotteista elämäntapaamme monin tavoin. Koska kemikaaleilla voi kuitenkin olla myös haittavaikutuksia meihin ja ympäristöömme, on syytä valvoa niiden käyttöä tuotekehitys- ja valmistusvaiheesta lähtien sekä ottaa huomioon kemikaalien vaikutus ympäristöön ja ihmisten terveyteen myös tuotteiden käytön aikana ja niiden hävityksen yhteydessä.

Panasonic toimii asiaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti kaikissa maissa ja noudattaa liiketoiminnassaan perusperiaatettaan, joka on kemikaalien vaikutusten vähentäminen tuotteen koko elinkaaren ajan materiaalihankinnasta tuotantoon, käyttöön ja loppukäsittelyyn.

Panasonic pyrkii tunnistamaan tuotteissaan käytetyt kemikaalit. Panasonic pyrkii tekemään tuotteistaan turvallisia arvioimalla kemikaalien vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön sekä lopettamalla vapaaehtoisesti sellaisten kemikaalien käytön, joiden voi olettaa aiheuttavan vaaroja.

Lisäksi Panasonic pyrkii vähentämään ilman, veden ja maaperän paikallista saastumista tehtaidensa ympäristössä vähentämällä niissä käytettyjen kemikaalien määrää tuotantomenetelmiä kehittämällä..

Pienennämme kemikaalien vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Panasonic pyrkii säilyttämään luonnon monimuotoisuutta kolmella osa-alueella:
tuotteissa, hankinnassa ja maankäytössä.

Yhteiskunnalliset toimemme perustuvat luonnon tuottamiin hyödykkeisiin (ekosysteemipalveluihin), esimerkiksi maaperään, ilmaan, veteen, kasveihin ja eläimiin. Luonto rakentuu elämän hienovaraiselle tasapainolle, joten biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen on välttämätöntä, jos haluamme siirtää nämä luonnon tuottamat hyödykkeet seuraavalle sukupolvelle.

Panasonic on sitoutunut ymmärtämään liiketoimintansa vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen ja suojelemaan sitä. Panasonic edistää erityisesti seuraaviin kolmeen osa-alueeseen liittyviä hankkeita: (1) Tuotteet: lisää tuotteita, jotka edesauttavat luonnon monimuotoisuuden säilymistä. (2) Hankinta: luontoa säästävien ja kestävää metsätaloutta tukevien puunhankintakäytäntöjen edistäminen. (3) Maankäyttö: viheralueiden käyttö luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Tuotteet-osa-alueella Panasonic on ottanut käyttöön yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa kehitetyn järjestelmän, jonka avulla on mahdollista arvioida objektiivisesti tuotteiden vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.

Lisäksi Green Product -hyväksyntäperusteisiimme on lisätty luonnon monimuotoisuuteen liittyviä seikkoja, ja arvioimme omasta aloitteestamme materiaaliemme ja toimintojemme suhdetta luonnon monimuotoisuuteen.

Hankinnan osa-alueella Panasonic on yhteistyössä Maailman luonnonsäätiön WWF:n Japanin osaston kanssa laatinut Panasonic-yhtymän luontoa säästävän puunhankinnan ohjeistuksen (Green Procurement Guidelines for Wood) ja edistää luonnon monimuotoisuuden huomioimista materiaalihankinnassa.

Maankäytön osa-alueella Panasonicin toimipisteiden viheralueiden monimuotoisuus on arvioitu ja on pyritty luomaan mekanismeja, jotka auttavat suojelemaan paikallisia kasveja ja eläimiä sekä antavat paikallisille eläimille tilan elää ja lisääntyä.

Panasonic jatkaa yhteistyötä paikallisten viranomaisten, luonnonsuojelujärjestöjen ja erityisorganisaatioiden kanssa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Lisätietoja ympäristönsuojelutoimista on osoitteessa:

Otamme luonnon monimuotoisuuden huomioon ja pyrimme suojelemaan sitä.