Klik hier voor pdf versie

 

PAN-EUROPESE GARANTIE – CONSUMENTENPRODUCTEN
GARANTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING IN NEDERLAND


Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Voor dit product is een commerciële garantie (ook wel handelsgarantie genoemd) van toepassing.


1. Deze Garantie heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten of enige andere rechten op grond van wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen. Met inachtneming van de onderstaande voorwaarden, garandeert Panasonic kopers, die het product niet namens een bedrijf of uit hoofde van hun beroepsuitoefening aanschaffen, dat dit product op moment van aanschaf vrij is van gebreken in materiaal, ontwerp en afwerking.


2. De garantieperiode bedraagt voor alle producten twee jaar met ingang van de aankoopdatum, behoudens voor zover nadrukkelijk vermeld in Artikel 7 van deze garantie.


3. Tijdens de garantieperiode neemt Panasonic de kosten voor reparatie of vervanging van defecte onderdelen voor zijn rekening.


4. Defecte producten of onderdelen waarvoor vervangende producten of vervangingsonderdelen door Panasonic aan de koper zijn geleverd, komen ter beschikking van en worden eigendom van Panasonic.


5. Indien Panasonic er na herhaaldelijke inspanningen niet in slaagt om het product in goede werkende staat te herstellen, dan is Panasonic gerechtigd om het product te vervangen door een identiek of functioneel gelijkwaardig product.


6. Deze Garantie voorziet niet in andere verhaalsmogelijkheden of rechtsmiddelen voor de koper dan in dit document vermeld. De Garantie omvat bijvoorbeeld geen vergoeding van incidentele schade, gevolgschade of enige andere vormen van schade of verlies.


7. Niet onder deze garantie vallen:
(i) Producten of onderdelen met een beperkte gebruiksduur of die als verbruiksartikel kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld batterijen, broodpannen, kneedhaken en scheerkoppen;
(ii) Defecten voortvloeiend uit het door de gebruiker in strijd handelen met de voorschriften in de gebruiksaanwijzing of technische en/of veiligheidsnormen geldend in het land waarin het product wordt gebruikt;
(iii) Defecten voortvloeiend uit ongelukken, brand, onachtzaamheid, verkeerd gebruik, slijtage, verkeerde installatie, het terechtkomen van vloeistoffen of andere vreemde stoffen in het product of defecten die zich voordoen tijdens het transport naar of van de koper; of
(iv) Defecten veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of accessoires van een ander merk dan Panasonic of veroorzaakt door het aanpassen, repareren of demonteren van het product door een persoon die niet door Panasonic is geautoriseerd om dergelijke handelingen te verrichten.


8. Raadpleeg in het onwaarschijnlijke geval dat uw product defect raakt het gedeelte "Probleemoplossing" in de gebruiksaanwijzing. Als u na het raadplegen van de gebruiksaanwijzing meent dat uw product defect is, neem dan direct contact op met de geautoriseerde leverancier die u het product heeft verkocht of met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum (u dient uw aankoopbewijs met aankoopdatum te kunnen overleggen). De contactgegevens van geautoriseerde servicecentra vindt u op internet via onderstaande link http://www.panasonic.com/nl/service-garantie.html.

9. Deze Garantie geldt enkel voor producten die werden aangeschaft en uitsluitend werden gebruikt in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Als het product niet door Panasonic op de markt werd gebracht in het land waar het werd gebruikt, kan het voor het uitvoeren van reparaties op grond van de garantie nodig zijn om reserveonderdelen te verkrijgen uit een land waar het product oorspronkelijk op de markt werd gebracht dan wel om de reparatie te laten uitvoeren in een land waar het product oorspronkelijk op de markt werd gebracht. In beide gevallen dient de koper deze garantiekaart alsmede zijn aankoopbewijs met aankoopdatum te kunnen overleggen. Eventueel transport, zowel van het product als van eventuele reserveonderdelen, komt voor rekening en risico van de koper en kan tot vertraging in het reparatieproces leiden.


10. Alle klantgegevens die u verstrekt wanneer u op grond van deze Garantie een product ter reparatie aanbiedt, zullen worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met het privacy beleid van Panasonic, dat u kunt nalezen op http://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html. In deze Garantie verwijst "Panasonic" naar het onderstaande bedrijf.

 

Panasonic Netherlands, een vestiging van Panasonic Marketing Europe GmbH
Europalaan 28E
5232 BC 's-Hertogenbosch
Nederland