Podmienky kampane "LUMIX Kampaň Leto ".

Podmienky kampane "LUMIX Kampaň Leto ".

1. Organizátor

Organizátorom Kampane "LUMIX Kampaň Leto" (ďalej len “Kampaň”) je spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH so sídlom na adrese Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, konajúca prostredníctvom miestnej pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, so sídlom Praha 8, Křižíkova 148/34, 186 00, IČ: 246 55 121, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel A, zložka 71469 (ďalej len „my“, „naše“).

2. Predĺženie záruky a podmienky účasti

Záruka 2 roky za akosť na príslušný Produkt LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K, ktorý je súčasťou Kampane, sa zadarmo predlžuje o 1 rok, pokiaľ si zakúpite LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K v období Kampane od 15.08.2021 do 30.09.2021 (ďalej len „Doba trvania Kampane“) v ktorejkoľvek z našich autorizovaných predajní a zaregistrujete ho do 31.10.2021 v súlade s týmito podmienkami Kampane na našej registračnej stránke :

My Panasonic – registračná stránka pre Slovensko:

SK https://my.panasonic.eu/#/login?lan=cs_CZ

Ak chcete zaregistrovať produkt zaradený do Kampane, jednoducho si vytvorte účet na My Panasonic (podľa dostupnosti služby vo vašej krajine), ak účet ešte nemáte. Ak už máte účet My Panasonic, pridajte do registrácie vášho produktu zakúpený LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K.

Potom zaregistrujte LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K poskytnutím nasledujúcich povinných informácií:

1) Kde bol produkt zaradený do Kampane zakúpený ?
2) Dátum nákupu
3) Číslo modelu produktu zaradeného do Kampane
4) Sériové číslo produktu zaradeného do Kampane
5) Nahrajte kópiu faktúry / doklad o nákupe.

Predĺženie záruky bude poskytnuté len v prípade, že Produkt zaradený do Kampane zaregistrujete v lehote do 31.10.2021 a uvediete vyššie uvedené povinné údaje. Preto prosím vyplňte tieto údaje pri registrácií produktu zaradeného do Kampane na príslušnej registračnej stránke (My PANASONIC ) riadne a včas. Akonáhle sa zaregistrujete, získate prístup k certifikátu rozšírenej záruky. Bude slúžiť ako dôkaz vašej registrácie v rámci Doby trvanie Kampane v prípade nároku na záruku.

V prípade uplatnenia nároku z predĺženej záruky za akosť je nutné predložiť certifikát rozšírenej záruky a originál dokladu o nákupe s odpovedajúcim číslom faktúry a DPH. Bez týchto dokladov alebo ak nesúhlasia údaje uvedené v certifikáte a vaše osobné údaje, nároky z predĺženej záruky nemožno uznať.

Organizátor nebude niesť zodpovednosť za žiadne technické, hardvérové, softvérové, serverové zlyhania alebo poškodenia, ako ani za zlyhania alebo poškodenia webových stránok či iné zlyhania alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, a to v rozsahu, v akom účastníkovi bránia v účasti na Kampani alebo iným spôsobom, pokým za takéto zlyhania alebo poškodenia nenesie zodpovednosť organizátor.

Registrácie uskutočnené faxom, telefonicky, e-mailom alebo poštovou zásielkou nebudú akceptované.

Nečitateľné, pozmenené alebo neúplné registrácie alebo také registrácie, ktoré nie sú v súlade s podmienkami tejto kampane, sa budú považovať za neplatné. Ak si zakúpite model DC-S5KE-K, zaregistrujte si vašu súpravu (obsahujúcu fotoaparát a objektív) súčasne pod model DC-S5KE-K a nie ako dve samostatné registrácie (napríklad iba fotoaparát a iba objektív). Samostatné registrácie nebudú akceptované.

3. Účastníci

Účasť je možná všetkým súkromným osobám starším ako 18 rokov a právnickým osobám – koncových užívateľov Produktov zaradených do Kampane.

5. Naše záručné podmienky

Vo všetkých ostatných ohľadoch platia štandardné záručné podmienky, ktoré nájdete na:

https://www.panasonic.com/sk/servis-a-podpora/informacie-o-zaruke.html

6. Ochrana osobných údajov

Zoznámte sa prosím s naším Oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete

https://www.panasonic.com/sk/obchrana-osobnych-udajov.html

7. Rôzne

Predĺženie záruky ponúkané v rámci tejto kampane je nevymeniteľné, neprevoditeľné a nie je k dispozícii žiadna ich hotovostná alebo kreditná alternatíva.

Vaša účasť na tejto kampani bude znamenať, že ste si prečítali a prijímate podmienky tejto kampane.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky tejto Kampane a kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť túto Kampaň v rozsahu povolenom zákonom, s príslušným informovaním účastníkom zverejneným na webovej stránke kampane.

Rozhodné právo - Právny poriadok Slovenska sa vzťahuje na tieto Podmienky kampane s výnimkou medzinárodného práva súkromného, najmä Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru.

8. Neúčinnosť jednotlivých ustanovení

Pokiaľ bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok Kampane prehlásené za neplatné, platnosť zostávajúcich podmienok Kampane zostáva nedotknutá.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa prosím telefonicky obráťte na linku starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Panasonic

SK + 421 2 206 22 911 - Linka môže byť spoplatnená.

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
2.8.2021