Snižování emisí oxidu uhličitého

Společnost Panasonic snižuje emise oxidu uhličitého různými způsoby,
včetně používání produktů, při výrobních činnostech, v logistice a také v kancelářích.

Globální oteplování je urgentní problém, kterému jako lidstvo v současnosti čelíme. Společnost Panasonic pracuje na snižování emisí oxidu uhličitého, které podle vědců globální oteplování způsobují, a to prostřednictvím svých produktů i při jejich výrobě. Jelikož elektrické produkty spotřebovávají více energie při jejich používání než během výroby, snaží se společnost Panasonic komplexně snižovat emise oxidu uhličitého prostřednictvím čtyř konceptů: úspora energie, tvorba energie, ukládání energie a hospodaření s energií.

Typickým příkladem takového vývoje úsporných produktů je funkce ECONAVI, která využívá technologii senzorů při hledání zdrojů plýtvání energií a automaticky elektřinu šetří. Mezi produkty vyrábějící energii patří fotovoltaické systémy a kogenerační systémy s palivovými články používané v domácnostech. Produkty ukládající energii jsou například lithium-iontové baterie. V oblasti produktů pro hospodaření s energií jsme vyvinuli a prodáváme systém Energy Creation-Storage Linked System, který slouží k inteligentnímu využití elektřiny propojením fotovoltaického generátoru elektřiny s bateriemi na uložení energie, a také systém Smart HEMS (Home Energy Management System) pro domácnosti.

V rámci výrobních činností jsme se zapojili do činností Green Factory (GF), které mají za cíl co nejvíce snížit dopad na životní prostředí ve všech továrnách Panasonic po celém světě. Jako součást těchto činností jsme představili systémy pro hospodaření s energií ve zhruba 300 továrnách po celém světě a snižujeme spotřebu energie prostřednictvím vizualizace podmínek využití energie a výsledků opatření pro snížení spotřeby.

Kromě těchto opatření také silně propagujeme snížení emisí oxidu uhličitého prostřednictvím různých činností v logistice a kancelářích společně s našimi partnery.

Snížíme emise oxidu uhličitého prostřednictvím výrobních činností a svých produktů či služeb.

Recyklace zdrojů

Společnost Panasonic přispívá k udržitelné společnosti
výrobou orientovanou na recyklaci šetřící omezené zdroje pro použití v budoucnosti.

S prudkým ekonomickým rozvojem po celém světě téma zdroje přitahuje větší pozornost a způsobuje znepokojení. Zajišťování nových zdrojů a surovin nejen že má dopad na životní prostředí, ale může vést i k vyčerpání nerostných zdrojů a prudkému nárůstu cen surovin.

Jako výrobní společnost si jsme vědomi své odpovědnosti a pracujeme na různých iniciativách s cílem co nejvíce snížit množství použitých nových surovin. Jedna z těchto iniciativ se týká používání recyklovaných zdrojů na základě konceptu „Z produktu do produktu“. Z produktů jako jsou televize, ledničky, klimatizace a pračky či sušičky na konci životnosti vyjmeme plasty a recyklujeme je do materiálů k dalšímu použití v různých spotřebičích pro domácnosti. Kromě toho recyklované kovy využíváme jako materiál na kryty a pláště.

Dalším cílem je snížit množství odpadu na úplné minimum. Například v Singapuru byl písek používaný jako zásadní součást při výrobě kompresorů do ledniček obvykle využit na zavážku. Místo toho však nyní písek upravíme a přebereme, abychom ho mohli využít při výrobním procesu, nebo aby ho mohli využít externí společnosti jako stavební materiál. To vedlo k výraznému snížení množství odpadu a odpadu generujícího výnosy, nákladů na zajištění surovin a nákladů na likvidaci odpadního písku.

Přispějeme k dosažení lepší životní úrovně a udržitelné společnosti prostřednictvím nepřetržité propagace výroby orientované na recyklaci.

Budeme pracovat na efektivním využití zdrojů v rámci výroby orientované na recyklaci.

Úsporné použití omezených zdrojů vody

Společnost Panasonic pracuje na vývoji produktů šetřících spotřebu vody
a pozornost věnuje i šetření vodních zdrojů při výrobních činnostech.

Devadesát osm procent vody na planetě Zemi tvoří mořská voda. Zbývající 2 procenta tvoří sladká voda, ale po odečtení ledovců a dalších nedosažitelných vodních zdrojů zbývá na vodu v jezerech, řekách a podzemní vodu těsně pod povrchem necelých 0,01 procenta. Podle zprávy Global Risk Report, kterou v lednu roku 2015 vydalo fórum World Economic Forum, je krize způsobená nedostatkem vody největším rizikem s nejvyšším globálním dopadem.

Společnost Panasonic si je toho vědoma a podniká kroky k ochraně vodních zdrojů v oblasti produktů i při výrobních činnostech s cílem zajistit vodu pro domácnosti, průmysl a zemědělství nezbytnou k vytvoření a udržení bohatého životního prostředí. Na základě důkladné analýzy použití vody prostřednictvím našich produktů jsme vyvinuli funkce, které umožňují úsporu výrazného množství vody využitím vody na maximální úrovni díky zlepšení kontroly průtoku vody a jejího opakovaného použití.  Týká se to produktů, jako jsou pračky, sušičky, myčky, bidety a ploché digestoře s čisticí funkcí.

V našich výrobních procesech se snažíme snížit dopad na životní prostředí použitím menšího množství nové vody a snížením množství odpadní vody recyklací a opětovným použitím. Například továrna ve městě Nišikinohama společnosti Panasonic Corporation Eco Solutions Company, která vyrábí solární panely, opětovně využívá odpadní vodu vzniklou při výrobě čisté vody filtrací nečistot pomocí další čističky vody.

Efektivním využitím vody a zabráněním její kontaminaci ušetříme vodní zdroje.

Snížení dopadu chemických látek na životní prostředí

Společnost Panasonic nakládá s chemickými látkami v dodavatelském řetězci tak,
aby ochránila zákazníky i životní prostředí.

Chemické látky používané ve spotřebičích a dalších produktech v domácnosti nám mnoha způsoby slouží při našem pohodlném životním stylu. Zároveň však mají škodlivý dopad na lidi a životní prostředí, a proto je důležité s nimi nakládat od vývoje produktů a fází výroby tak, aby nedošlo k poškození zdraví a životního prostředí při používání i po jejich likvidaci.

Na základě toho společnost Panasonic splňuje příslušné zákony a předpisy každého státu a provádí svou podnikatelskou činnost v souladu s jejich základními pravidly, aby snížila dopad chemických látek v průběhu celé životnosti produktu, a to od pořízení materiálu až po výrobu, používání ze strany zákazníka a likvidaci.

Společnost Panasonic se snaží určit všechny chemické látky obsažené v produktech. Vyhodnocením dopadu na lidi a životní prostředí a dobrovolným ukončením používání chemických látek v případě potenciálního nebezpečí se společnost Panasonic snaží vyrábět bezpečné produkty.

Společnost Panasonic se také snaží snížit množství chemických látek používaných v jejích továrnách zlepšením výrobních metod, aby zabránila znečištění vzduchu a vody v okolí i negativním dopadům na místní obyvatele.

Snížíme dopad chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí.

Ochrana biodiverzity

Společnost Panasonic chrání biodiverzitu ve třech klíčových oblastech:
Produkty, zajištění surovin a využití půdy.

Naše sociální aktivity jsou založeny na darech přírody (služby ekosystému), včetně půdy, vzduchu, vody, rostlin a zvířat. Příroda je vystavěna na křehké rovnováze života a je naprosto zásadní chránit biologickou diverzitu, abychom tyto dary mohli předat dalším generacím.

Společnost Panasonic se zavázala správně porozumět dopadu svých podnikatelských činností na biodiverzitu i příspěvku k její ochraně. Obzvláště pak podporuje iniciativy v následujících třech klíčových oblastech; (1) produkty: Zvýšit množství produktů, které přispívají k ochraně biodiverzity; (2) zajištění surovin: Propagovat ekologický způsob získávání dřeva směřující k dosažení udržitelnosti lesních zdrojů; (3) využití půdy: Využívání zelených oblastí v podnikových divizích s cílem přispívat k ochraně biodiverzity.

V oblasti produktů byl vybudován systém k objektivnímu zhodnocení přispění jednotlivých výrobků k biodiverzitě společně s mezinárodní nevládní organizací, který je ve společnosti Panasonic využíván při výrobě produktů.

Také položky související s biodiverzitou byly přidány do našich akreditačních kritérií pro program Green Product a dobrovolně vyhodnocujeme vztah mezi materiály, funkcemi a biodiverzitou.

V oblasti zajištění společnost Panasonic úzce spolupracovala se Světovým fondem na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature) v Japonsku, stanovila pravidla pro získávání dřeva pod názvem Panasonic Group Green Procurement Guidelines for Wood a propaguje zajištění materiálu s ohledem na biodiverzitu.

V oblasti využití půdy byla vyhodnocena biodiverzita zelených oblastí na pracovištích společnosti Panasonic za účelem vyvinutí mechanismů, které nejen že chrání místní rostliny a zvířata, ale také přinášejí místní divoké zvěři organické spojení s prostorem, ve kterém může žít a rozmnožovat se.

Společnost Panasonic bude pokračovat ve spolupráci s místními vládami, ekologickými neziskovými organizacemi a zvláštními organizacemi na ochranu biodiverzity.

Další podrobnosti jsou uvedeny v sekci Činnosti s dopadem na životní prostředí.

Naším cílem je respektovat a chránit biodiverzitu.