Reduktion af CO2-udledninger

Panasonic reducerer CO2-udledningerne ved hjælp af forskellige tiltag,
herunder produktionsaktiviteter, logistik og på kontorer.

Global opvarmning er nu et alvorligt problem, som vi mennesker står overfor. Panasonic arbejder på at reducere CO2, som siges at være skyld i den globale opvarmning, både i forbindelse med "produkter" og "under produktion". Især fordi elektriske produkter bruger mere energi under brug end under produktion, arbejder Panasonic på at reducere CO2-udledningerne markant med de fire koncepter "at spare energi", "at skabe energi", "at lagre energi" og "at administrere energi".

Et typisk eksempel på en sådan udvikling af energibesparende produkter er ECONAVI, som er en funktion, der bruger sensorteknologier til at identificere uøkonomisk strømforbrug og automatisk sparer elektricitet. Energiskabende produkter omfatter fotovoltaiske elproduktionssystemer og husholdningsbrændselscellekraftvarmesystemer. Energilagrende produkter er produkter som f.eks. litium-ion-batterier. Som energiadministrerende produkter har vi udviklet og markedsført Energy Creation-Storage Linked System, der muliggør intelligent udnyttelse af elektricitet ved at forbinde en fotovoltaisk elgenerator med lagerbatterier og Smart HEMS (Home Energy Management System).

Med hensyn til aktiviteter "under produktion" deltager vi i GF-aktiviteter (Green Factory), der har til formål at reducere vores miljøpåvirkning til så tæt på nul som muligt i alle Panasonics fabrikker verden over. Som en del af disse aktiviteter har vi introduceret energiadministrationssystemer i omkring 300 fabrikker rundt om i verden, og vi reducerer energiforbruget ved at visualisere de forhold, energien bruges under, og resultaterne af reduktionsforanstaltningerne.

Ud over disse foranstaltninger fremmer vi også CO2-reduktion gennem forskellige aktiviteter inden for logistik og på kontorer, sammen med vores partnere.

Vi vil reducere CO2-udledningerne gennem produktionsaktiviteter og produkter/services.

Genbrug af ressourcer

Panasonic bidrager til et bæredygtigt samfund gennem genbrugsorienteret produktion
for at bevare begrænsede ressourcer til fremtiden.

Med en hurtig økonomisk vækst, der er stigende på verdensplan, får problemstillinger vedrørende ressourcer stadig større social opmærksomhed. Indkøb af nye ressourcer og materialer påvirker ikke kun vores globale miljø, men kunne også forårsage udtømning af mineralressourcer og betydeligt højere materialepriser.

Som produktionsvirksomhed påtager vi os ansvaret og arbejder på forskellige initiativer for at reducere den mængde nye materialer, der bruges, mest muligt. Et sådant initiativ er brugen af genbrugsressourcer baseret på konceptet "Produkt til produkt". Vi fjerner plastik fra produkter som f.eks. fjernsyn, køleskabe, airconditionanlæg og vaskemaskiner/tørretumblere ved slutningen af deres livscyklus og genbruger dem til materialer, der anvendes i forskellige husholdningsapparater. Desuden bruges genbrugsmetal som boligmateriale.

Ud over disse aktiviteter stræber vi efter nul affald-udledninger ved at reducere den endelige bortskaffelse til et absolut minimum. I Singapore blev sand f.eks. anvendt som kernen i produktion af kabinetkomponenter til kompressorer, der bruges i køleskabe. Dette sand blev traditionelt bortskaffet ved at blive sendt til deponeringspladser. Men i stedet for behandles og sorteres sandet nu, så det kan genbruges som kernesand i produktionsprocessen eller genbruges som byggemateriale af eksterne virksomheder. Dette har ført til en markant reduktion af mængden af affald og indtægtsgenererende affald, materialeindkøbsomkostninger og udgifter til bortskaffelse af affaldssand.

Vi vil bidrage til at skabe bedre levestandarder og et bæredygtigt samfund gennem fortsat fremme af genbrugsorienteret produktion.

Vi vil arbejde på at bruge ressourcerne effektivt ved at stræbe efter genbrugsorienteret produktion.

Omhyggelig brug af begrænsede vandressourcer

Panasonic arbejder på at udvikle vandsparende produkter
samt på at bevare vandressourcer i produktionsaktiviteter.

98 % af alt vand på Jorden er havvand. Af de resterende 2 % ferskvand er mængden af vand, der er tilgængeligt i søer, floder og lavt grundvand, blot under 0,01 %, når gletsjere og andre utilgængelige vandkilder ikke medregnes. I henhold til Global Risk Report udgivet af Verdens Økonomiske Forum (World Economic Forum) i januar 2015 er vandkriser anført som den største risiko med den højeste globale påvirkning.

Med henblik på at sikre den mængde vand til husholdning, industri og landbrug, som er nødvendig for at danne og bevare et rigt levemiljø, har Panasonic på denne baggrund taget forholdsregler for at bevare vandressourcerne både i selve produkterne og i produktionsaktiviteterne. Ved at foretage grundige analyser af brugen af vandet i forbindelse med vores produkter har vi udviklet funktioner, som tillader en betydelig vandbevarelse ved at udnytte vandet bedst muligt gennem forbedring af vandstrømskontrol og cyklisk brug. Sådanne produkter omfatter vaskemaskiner/tørretumblere, opvaskemaskiner, varmtvandstoiletter og flade emhætter med rengøringsfunktion.

I vores produktionsprocesser arbejder vi på at reducere miljøpåvirkningen ved at bruge mindre nyt vand og udlede mindre spildevand ved at genindvinde og genbruge spildevand. F.eks. genbruger Nishikinohama-fabrikken fra Panasonic Corporation Eco Solutions Company, som fremstiller solpaneler, det spildevand, der udledes, når der laves rent vand, ved at filtrere urenhederne i spildevandet ved hjælp af en anden vandrenser.

Vi vil bevare vandressourcerne gennem effektiv brug af vand og forebyggelse af forurening.

Reduktion af påvirkningen af kemiske stoffer

Panasonic håndterer kemiske stoffer i hele forsyningskæden
for at beskytte kunderne og miljøet.

Kemiske stoffer anvendes i husholdningsapparater og andre husholdningsprodukter og understøtter vores velstående livsstil på mange måder. Men fordi nogle kemiske stoffer har en skadelig effekt på mennesker og miljøet, er det samtidig vigtigt at håndtere kemiske stoffer fra produktudviklings- og produktionstrinene, hvor der tages hensyn til påvirkningen af menneskers helbred og miljøet både under kundens brug og efter bortskaffelse.

Baseret på denne erkendelse efterlever Panasonic relevante love og bestemmelser i hvert enkelt land og deltager i forretningsaktiviteter i overensstemmelse med den grundlæggende politik for reduktion af kemiske stoffers påvirkning gennem hele produktets livscyklus fra materialeindkøb til produktion, brug hos kunden og bortskaffelse.

Panasonic arbejder på at identificere kemiske stoffer indeholdt i produkterne. Ved at evaluere påvirkningen på mennesker og miljøet og ved frivilligt at stoppe brugen af kemiske stoffer, hvis de udgør en potentiel risiko, forfølger Panasonic målet om at tilbyde sikre produkter.

For at forhindre luft-, vand- og jordforurening i fabrikkernes lokalområder samt forhindre negative virkninger på naboområderne arbejder Panasonic desuden på at reducere den mængde kemiske stoffer, der anvendes i fabrikkerne, ved at forbedre produktionsmetoderne.

Vi vil reducere de kemiske stoffers påvirkning på menneskers helbred og på miljøet.

Bevarelse af biodiversitet

Panasonic arbejder på at bevare biodiversiteten på tre nøgleområder:
Produkter, indkøb og brug af jorden.

Vores sociale aktiviteter er baseret på naturlige gaver (økosystemservices), herunder jord, luft, vand, planter og dyr. Naturen er baseret på en skrøbelig livsbalance, og det er af afgørende betydning at bevare den biologiske diversitet, så vi kan videregive naturens gaver til næste generation.

Panasonic forpligter sig til bedst muligt at forstå påvirkningen af virksomhedens forretningsaktiviteter på biodiversiteten samt gøre en indsats for bevarelse. Panasonic fremmer specifikt initiativer på følgende tre nøgleområder; (1) Produkter: Øgning af produkter, der bidrager til bevarelse af biodiversiteten; (2) Indkøb: Fremme af grønne indkøb for træ hen imod bæredygtig udnyttelse af skovressourcerne; og (3) Brug af jorden: Brug af grønne områder ved forretningsenheder for at bidrage til bevarelse af biodiversiteten.

På produktområdet er der i samarbejde med en international NGO blevet skabt et system til objektiv vurdering af bidraget til biodiversiteten for produkter, og det anvendes i produktfremstillingen hos Panasonic. Desuden er elementer relateret til biodiversitet blevet tilføjet til vores Green Product-akkrediteringskriterier, og vi vurderer frivilligt forholdet mellem materialer, funktioner og biodiversitet.

På indkøbsområdet har Panasonic i høj grad rådført sig med World Wide Fund for Nature (WWF) Japan, udarbejdet Panasonic-koncernens retningslinjer for grønt indkøb af træ og fremmet materialeindkøb med hensyntagen til biodiversitet.

På området for brug af jorden blev biodiversiteten på grønne områder ved Panasonics forretningsenheder vurderet for at udvikle mekanismer, der ikke kun bevarer lokale planter og dyr, men giver lokalt dyreliv plads til at leve og formere sig.

Panasonic vil fortsat samarbejde med lokale myndigheder, non-profit miljøorganisationer og specialorganisationer for at bevare biodiversiteten.

Yderligere oplysninger kan findes under miljøaktiviteter:

Vi vil tage hensyn til og bevare biodiversiteten.