ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្គាសR32 Standard Non-Inverter CS-PN12WKH(CU-PN12WKH)កម្លាំង 1.5សេស

CS-PN12WKH/CU-PN12WKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្គាស R32 Standard Non-Inverter

ទទួលបានបរិយាកាសត្រជាក់ភ្លាមៗប្រកបដោយផាសុកភាពជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32 ស្តង់ដារមិនមានInverterរបស់ Panasonic។

ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32, ស្លាបធំ, ស្ដង់ដារថាមពលកម្រិតផ្កាយ 3។

[ម៉ាស៊ីនគណនាកម្លាំងសេស]

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្គាសR32 Standard Non-Inverter CS-PN12WKH(CU-PN12WKH)កម្លាំង 1.5សេស

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្គាសR32 Standard Non-Inverter CS-PN12WKH(CU-PN12WKH)កម្លាំង 1.5សេស
កម្លាំងសេស
1.5 សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
11900 Btu/h
បច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ផាសុកភាព
ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32, ស្លាបធំ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្គាសR32 Standard Non-Inverter CS-PN12WKH(CU-PN12WKH)កម្លាំង 1.5សេស