ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សេរ៊ីAero Standard Non-Inverter ហ្គាសR32 CS-PN24WKH(CU-PN24WKH)កម្លាំង 2.5សេស

CS-PN24WKH/CU-PN24WKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
ហ្គាស R32 Standard Non-Inverter

ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលយើងទទួលទាន។ តែរាងកាយរបស់យើងស្រូបខ្យល់ច្រើនបំផុត។
ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្ដល់ "ខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់ជីវិត” ឥឡូវនេះ Panasonic ណែនាំដំណោះស្រាយលើការរចនាពេញលេញ ដែលមានប្រភេទសំខាន់ៗ 4 ពាក់ព័ន្ធនឹង “ដំណោះស្រាយនៃការបញ្ចេញខ្យល់ពេញលេញ”។
iAUTO, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32, ស្ដង់ដារថាមពលកម្រិតផ្កាយ 3។
ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូដែលត្រឹមត្រូវ
[ម៉ាស៊ីនគណនាកម្លាំងសេស]

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សេរ៊ីAero Standard Non-Inverter ហ្គាសR32 CS-PN24WKH(CU-PN24WKH)កម្លាំង 2.5សេស

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សេរ៊ីAero Standard Non-Inverter ហ្គាសR32 CS-PN24WKH(CU-PN24WKH)កម្លាំង 2.5សេស
កម្លាំងសេស
2.5 សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
23600 Btu/h
បច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ផាសុកភាព
iAUTO, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សេរ៊ីAero Standard Non-Inverter ហ្គាសR32 CS-PN24WKH(CU-PN24WKH)កម្លាំង 2.5សេស