Sazinieties ar mums

 

E-Mail

 

Tālrunis

 

Sazinieties ar mums, izvçloties sev vispiemçrotâko komunikâcijas veidu . Tas ďaus Jums âtri atrast
atbildes uz jautâjumiem un sazinâties ar pareizo personu. Piezvanot uz műsu informâcijas tâlruni Jűs
saňemsiet:


- Komerciâlo informâciju par produktiem un pađreizçjâm akcijâm.
- Atbildes uz jautâjumiem par produktu izmantođanu un to tehniskâm iespçjâm.
- Informâciju par garantijas noteikumiem.
-Iespçju paziňot par TV bojâjumiem un iesniegt pietei kumu uz remontu
- Informâciju par remonta statusu.
- Iespçju sazinâties ar műsu reklamâcijas nodaďu.
- Autorizçto servisa centru sarakstu.

 

Kontakti

Darba laiks

Kontaktālrunis

Panasonic Latvija
informâcijas tâlrunis

Darba dienas 9:00-17:00

00 37 1 6779 8043

 

(Maksa par zvanu saskaňâ ar Jűsu operatora tarifiem)