کتری برقی

NC-ZK1

بستن

ویژگیها

کتری برقی
ظرفیت ۱.۴ لیتر
گردش ۳۶۰ درجه بیسیم
قاب خارجی سرد

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر