သတင္းစံုစံုလင္လင္

  • RSS
11-01-2017
Panasonic သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာေထာက္ထားမႈႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 3,060 ခုကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ 5 ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရအတြက္အားျဖင့္ 14,924 ခု ရွိၿပီျဖစ္သည္
09-23-2016
Panasonic မွ Power Supply Station ကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ခက္ခဲေသာေဒသမ်ားကို အကူအညီေပးျခင္း
09-23-2016
Panasonic Power Supply Station မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသာေဒသမ်ားကို မီး အလင္းေပးျခင္း
03-25-2016
Panasonic မွ ဆိုလာမီးအိမ္ အခုေပါင္း(၅၀၀၀၀)ေက်ာ္ကိုလွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း
02-03-2016
Panasonic မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဆိုလာမီးအိမ္မ်ားကို လူမႈအဖြဲအစည္းမ်ား(၁၁)ခုကို ဆိုလာမီးအိမ္ေပါင္း (၉၄၆၉)ကို လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း
09-11-2015
Panasonic မွျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရလႊမ္းခံေဒသမ်ားကို အစားအစာနဲ႔ ပညာေရးအတြက္အဆင့္ဆင့္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္း
05-20-2015
Panasonic မွ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွားနွင့္ ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံမ်ားတြင္ Showroom မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္း
04-02-2015
Panasonic မွ B2C နဲ႔ B2B လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Showroom ကို ရန္ကုန္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။

https://www.facebook.com/panasonicmm/ true en_US false false false false false /content/panasonic/mm/my/home false /servlet/default/ajax/sns/timeline/instagram Light