ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းမူဝါဒ

 

သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္အေရးၾကီးပါသည္။ ဤ” ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္းမႈ” မွ Panasonic Asia Pacific Pte., Ltd အေနျဖင့္ ပင္မကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီခြဲမ်ားနွင့္ အက်ိဳးတူပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းသြားမည့္အေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားပါသည္။ https://www.panasonic.com.mm and https://panasonic.com/mm (“Web Site”).  မွရရွိသည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို Panasonic မွ လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။


ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္” ဆိုသည္မွာ သင္နွင့္သက္ဆိုင္သမွ် အခ်က္အလက္အားလံုး(ကၽြန္ုပ္တို႔ Website ကို အသံုးျပဳ၍ ရရွိလာေသာ သင့္နာမည္၊ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ေမးလ္လိပ္စာ၊ လွ်ိဝွက္နံပါတ္နွင့္ အင္တာနက္ လိပ္စာနံပါတ္တို႔)ပါဝင္သည္။

ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းတြင္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ Website ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

 

သင့္ကို ပိုမိုအကူအညီေပးရန္အတြက္ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အခ်ိိန္တိုင္း အဆင္ျမွင့္ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္လည္း Web စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

1. အခ်က္အလက္မ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္း

1.1 သင္ Website ကို အသံုးျပဳရာတြင္ ရရွိမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔မွ သိမ္းဆည္းပါမည္။:

  (a)  သင္ Website ကို အသံုးျပဳရာတြင္ Web အေသးစိတ္အခ်က္အလက္စစ္တမ္းမ်ား

  (b)  (i)ပစၥည္းအတြက္ စာရင္းသြင္းရာတြင္၊ (ii)ပစၥည္း၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အတြက္ စာရင္းသြင္းရာတြင္၊ (iii)အြန္လို္င္းပရိုမိုရွင္း၊ စစ္တမ္းမ်ားနွင့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရာတြင္၊ (iv)ကၽြန္ုပ္တို႔ထံမွ အခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုျခင္း(သို႔)ဆက္သြယ္ျခင္း(သို႔)အၾကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ျခင္း(သို႔) ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာတြင္၊(iv) Web site ကို အသံုးျပဳျပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရရွိမည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊


1.2 Pabasonic အဖြဲအစည္းမွ(သို႔) အျခားေသာ Third Party မ်ားမွ ရရွိေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားပါမည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာဆိုင္၊ ေအးဂ်င့္၊ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ားနွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မ်ားမပါဝင္ပါ။


1.3  သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲမႈကို ဘေဘာတူညီရမည္။

  (a)  ကၽြန္ုပ္တို႔ ေၾကာ္ျငာ၊ စာေစာင္မ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္း

  (b)  သင့္ေတာင္းဆိုထားေသာ သံုးစြဲသူေထာက္ပံ့မႈနွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း;

  (c)  စစ္တမ္းမ်ား၊ ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း;

  (d)  သင္ ေတာင္းဆိုထားေသာ ပရိုမိုရွင္းအေၾကာင္းအရာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားအေၾကာင္းေပးပို႔ရာတြင္ ႏွင့္

  (e)  ကၽြန္ုပ္တို႔သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ေဖ်ာက္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားဆီးမည့္ေနရာမ်ား

        

1.4  သင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ရာတြင္ သင့္မွားေရးသည့္မ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္မရွိပါ။

2. Cookies ႏွင့္ Passive Tracking

2.1  Cookies ဆိုသည္မွာ သင့္အသံုးျပဳေသာ Browser ထံသို႔ data အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေပးေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ သင့္ Browser မွ သင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း cookies ကို သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။ Cookies သည္ သင့္ Operation System တြင္ပါဝင္ေသာ browser type ႏွင့္ Internet Protocol address တို႔ကို သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။

 

2.2 Web Site မ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ cookies ကိုအသံုးျပဳျပီး  Web Site ကို ပိုမိုအသံုးျပဳရလြယ္ကူေစရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ သင့္ခြင့္မျပဳေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Website မွ အသံုးျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

 

2.3 သင့္ အင္တာနက္ Browser မွ သင့္ cookie တစ္ခုကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ သင္ကို အသံုးျပဳခြင့္ ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မည္။ သင့္အေနျဖင့္ ထုိ Cookies မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ မေပးခ်င္လည္း ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိ Cookies မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္မေပးလိုက္ပါက သင့္အေနျဖင့္ Website တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျပည့္အဝရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

3. Access, Correction ႏွင့္ Withdrawal of Consent

3.1 တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ဟုယူဆထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဥပေဒမ်ားအရ ထိမ္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ website ကို တင္ျပထားေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍သိိလိုပါက နံပါတ္စဥ္ (၉)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။

4. ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ကူးေျပာင္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း

4.1  သင္ထံမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Panasonic ၏ စံစီးပြားေရးဥပေဒသမ်ားအရ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ကူးေျပာင္းခြင့္ရွိပါသည္။ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ျပီးျခင္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီသည္ဟု မွတ္ယူထားပါသည္။

5. အခ်က္အလက္မ်ားလံုျခံျခင္း

5.1 သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ (သို႔) ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းမရွိေစရန္ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္သာအသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

5.2 ကၽြန္ုပ္တို႔ထံမွ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိန္းသိမ္းထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားလံုျခံဳမႈသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။

 

5.3 အင္တာနက္အသံုးျပဳပါက သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ကၽြန္ုပ္္တို႔မွ သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳေအာင္ထိန္းသိမ္းေနစဥ္တြင္ သင့္အေနျဖင့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ လြဲေျပာင္းေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳေရးအတါက္ေတာ့ အာမမခံပါ။

 

5.4  သင့္အေနျဖင့္ ဤ Wesite တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္လည္း တျခားသူမ်ားကို လြဲေျပာင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။

6. Disclosure ႏွင့္ Retention

6.1  သင္ေပးေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို Panasonic၊ ကၽြန္ပ္တို႔ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ားနွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ားကို လြဲေျပာင္းေပးပါမည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ Third Part မ်ားကို ေအာက္ပါ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွ လြဲ၍သင့္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရမခ်င္းလြဲေျပာင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။

  (a)  ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားနွင့္ အျခားေသာ တရားခြင္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လိုအပ္ျခင္း

  (b)  အစိုးရ၏ေတာင္းဆိုခ်က္နွင့္ တရားဥပေဒရံုးမ်ားမွ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္း

  (c)  လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားနွင့္အျခားေသာကိစၥာမ်ားစံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ လိုအပ္ျခင္း

  (d)  Panasonicနွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္နွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္း(သို႔)ကာကြယ္ျခင္း(သို႔)

  (e)  Panasonic အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ Third Party မ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္နင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

 

6.2  အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

7. ကေလးသူငယ္မ်ားသံုးစြဲမႈကိုထိန္းသိမ္းျခင္း

7.1 သင္အေနျဖင့္ အသက္(၁၈)ေအာက္ျဖစ္ပါက သင့္မိဘ(သို႔)အုပ္ထိန္းသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။

8. Third Party Web Site မ်ားနွင့္ လူမႈကြန္ရက္ Site မ်ား

8.1  Website တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ကြဲျပားႏိုင္ေသာ အျခားေသာ third party မ်ား၏ link မ်ားပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ website တြင္ အျခားေသာ link မ်ားပါဝင္လာမႈေၾကာင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို လြဲေျပာင္းေပးလိုက္မႈအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္မရွိပါ။ သင့္ေပးလိုက္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဤကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းမူဝါဒတြင္အက်ံဳးမဝင္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ အျခားေသာ third party မ်ား၏ website သို႔ေရာက္ရွိပါက ထို site မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

 

8.2  Web Site တြင္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ မွ်ေဝေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို  မွ်ေဝ(သို႔)သိမ္းဆည္းျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။  ထိုကဲ့သို႔ သင့္အသံုးျပဳလိုက္ေသာ လဴမႈကြန္ရက္၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ ထို႔ site မ်ားမွ အသံုးျပဳေသာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားသည့္အေၾကာင္းကို နားလည္ဘေဘာေပါက္ႏိုင္မည္။

 

8.3 လူမႈကြန္ရက္ Site မ်ားနွင့္ Third Party Website မ်ားမွ အသံုးျပဳေသာ ကို္ယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔မွ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမရွိပါ။

9. ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

9.1 သိလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္း email လိပ္စာသို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။: customerservice@mm.panasonic.com

10. အက်ဥ္းခ်ဳပ္

10.1  ဤကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းမူဝါဒသည္ သင္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ စည္းကမ္းခ်က္နွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားပံု ကိုေဖာ္ျပထားေသာ မူဝါဒျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္လည္း Panasonic မွ အဖြဲ႔ဝင္(သို႔) အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဤ မူဝါဒမ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္ပါသည္။

11. ကြ်န္ုပ္တို႔ ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ရွိေသာ တတိယပါတီ အဂၤါရပ္မ်ား

ကြ်န္ုပ္တို႔ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ တတိယပါတီ မ်ားမွ သူတို့ရဲ့ API မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထည့္သြင္းထားေသာ ဗီဒီယိုကဲ့သို႔ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ API မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လို္က္နာအသံုးျပဳထားပါသည္။ ထိုအဂၤါရပ္မ်ားကို သင္အသံုးျပဳပံုေပၚမူတည္ျပီး သင္၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံ႔ပိုးသူမ်ားဆီသို႔ မွ်ေ၀ပါလိမ့္မည္။ ထိုအဂၤါရပ္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိလိုပါက ပံ႔ပိုးသူမ်ား၏ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

 

A.YouTUbe

 

ကြ်န္ုပ္တို႔ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ဗီဒီယိုမ်ားျပသရန္အတြက္ YouTube API ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ျဖစ္ေစ ၀န္ေဆာင္မွဳ အဂၤါရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို YouTube ၀န္ေဆာင္မွဳသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ Google ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒ တြင္ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳမွဳကို ေလ့လာေတြ႔ရွိနိုင္ပါသည္။