ဝက္ဆုိက္ဒ္အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 

URL:https://www.panasonic.com.mm https://www.panasonic.com/mm  (the "Web Site") မ်ားကိုအသံုးျပဳပါက သင္အေနျဖင့္ Website တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းမူဝါဒနွင့္ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ ဝက္ဆုိက္ဒ္အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုပါ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  ဤကဲ့သို႔ မူဝါဒနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို Panasonic Asia Pacific Pte., Ltd အေနျဖင့္ ပင္မကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီခြဲမ်ားနွင့္ အက်ိဳးတူပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး သင္သည္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။

1. ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

1.1   သင့္အေနျဖင့္ website ကို အသံုးျပဳပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားနွင့္ အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ယူဆသတ္မွတ္ထားပါသည္။

2. မူပိုင့္ခြင့္၊ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္နွင့္ ပို္င္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ား

2.1 ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္နွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအမွတ္တံဆိပ္မ်ား(ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္မ်ား - သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေဆာ့ဝဲလ္၊ ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားနွင့္ အသံမ်ားမပါဝင္ပါ) သည္ Panasonic နွင့္ ၄င္းကို ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားနွင့္ လိုင္စင္ Third Party မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ Website ေပၚရွိအမွတ္တံဆိပ္နွင့္  အားလံုးေသာ content မ်ားသည္ Panasonic ၏ မူပိုင္ခြင့္နွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။


2.2  သင့္အေနျဖင့္ Website ေပၚရွိ မည့္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္နွင့္  အားလံုးေသာ content မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း နွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အလြဲသံုးစားျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို လံုးဝမျပဳလုပ္ရပါ။ စီးပြားေရအရ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားလည္း မလုပ္ရပါ။ အကယ္၍ ထိုကဲ့သို႔ တရားမဝင္ အသံုးျပဳျခင္းကို ေတြ႔ရွိရပါက မူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္နွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒသမ်ား၊ ႏွင့္ အျခားေသာဥပေဒသမ်ားအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

3. တရားမဝင္အသံုးျပဳျခင္း

3.1  သင့္အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ ညွိစြန္းေသာ၊ ညစ္ညမ္းေသာ၊ ျခိမ္းေျခာက္ေသာ အစရွိသည့္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အရာမ်ားကို လြဲေျပာင္းျခင္း၊ တင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက သင့္အား ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

4. တရားမဝင္ link ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

4.1 Website မွ အျခားေသာ third Party("Linked Sites”) မ်ားနွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ link မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Link မ်ားကိုလည္း ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔မွ အေရးယူသြားမည္မဟုတ္ပါ။


4.2  ခ်ိိတ္ဆက္ထားေသာ site မ်ားတြင္ အသီးသီး သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလတ္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းမူဝါဒ မ်ားပါဝင္ပါမည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ link မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈမည္ဆိုပါက မူဝါဒ၊ သတိေပးစာႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈပါ။

5. အာမခံမပါရွိျခင္း

5.1  Web Site ေပၚမွ သင့္ကို ေဖာ္ျပထားေသာအရာမ်ားသည့္ သင့္ကို လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လံုျခံဳေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အာမခံမႈပါရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈကို အာမခံထားျခင္းမရွိပါ။  Panasonic နွင့္ အျခားေသာ ပါတီမ်ားမွ Website တြင္ သင့္၏ အသံုးျပႈမႈေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားနွင့္ မသတ္ဆိုင္ပါ။

 

5.2  Web site မွ  download ၊ upload နွင့္ အျခားေသာအသံုးျပဳမႈမွရရွိေသာ content မ်ားကို သင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းသည္ သင္နွင့္သာသက္ဆိုင္ျပိး အင္တာနက္(သို႔) Websote မွ သင့္ကို အၾကံေပးရံု(သို႔)အခ်က္အလက္ေပးရံုသာျဖစ္ျပီး သင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚတြင္သာ မူတည္ျပီး အသံုးျပဳသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

6. သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္

6.1   Website(သို႔)ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ link မ်ားေပၚမွ Content မ်ားတြင္ inaccuracies (သို႔) typographical errors ပါဝင္တတ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ content ကို up-to-date ျဖစ္သည္(သို႔) အသစ္ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု အာမမခံပါ။ သို႔ေသာ္ အသိေပးခ်က္မပို႔ဘဲ အသစ္ျပင္ဆင္ျခင္း(သို႔) ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ဖက္မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း သင့္ အေနျဖင့္ Website အသံုးျပဳမႈ(သို႔) ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ link မ်ားအသံုးျပဳမႈအတြက္ ေနွာင့္ေႏွးျခင္း၊ date မ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို လက္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး Panasonic နွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ားနင့္ ဘေဘာတူညီထားမႈရွိျပီးသားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္သည္ သင့္သံုးစြဲေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း၊ တယ္လီဖုန္းနွင့္ အျခားေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ(အင္တာနက္)ကဲ့သို႔ေသာ အစရွိသည့္တို႔တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ကၽြ္ႏု္ပ္တို႔နွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ Web Site အတြက္ လံုျခံဳေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ တာဝန္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

7. ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားလြဲေျပာင္းျခင္း

7.1   သင့္အေနျဖင့္ သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းမူဝါဒ ကို ဖတ္ရႈထားသင့္ပါသည္။ ထိုမူဝါဒနွင့္အညီ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လြဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။

8. သံုးစြဲသူ၏ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားလံုျခံဳမႈ

8.1   ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းမူဝါဒ, သည့္ သင့္အေနျဖင့္ website ကို ေပးပို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္သည္။  ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္တင္ထားသည္မွလြဲ၍ လြဲေျပာင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထုတ္ေဝသြားျခင္းရွိမည္မဟုတ္ဘဲ သင္ကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းမွ လံုျခံဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေပ်ာက္ဆံုျခင္းမ်ားအတြက္လည္း အာမခံထားျခင္းမရွိပါ။

9. အက်ဥ္းခ်ဳပ္

9.1  ဤအသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္း ေပၚသို႔တင္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း စတင္အသက္၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမွ ဆက္လက္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အဆိုပါျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္တို႔အေပၚ လက္ခံသေဘာတူၿပီး ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။


9.2 အသုံးျပဳမႈကို ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္  အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပုိ႕ျခင္းကို ရပ္စဲျခင္းတုိ႕ကုိ (အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ) သုံးစြဲသူထံ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမ႐ွိပဲ အခ်ိန္မေ႐ြး႐ုပ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေႀကာင္း သံုးစြဲသူမွသိရွိျပီးသေဘာတူလက္ခံရမည္ျဖစ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ရုတ္သိမ္းျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ရပ္စဲရန္ ဆံုးျဖတ္မႈေႀကာင့္ သံုးစြဲသူတြင္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မည္သည့္ဆံုးရံႈးမႈ၊ ကုန္က်မႈ၊ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။