ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံမႈမ်ား

ေက်ာင္းပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံမႈမ်ား

Panasonic မွ ေဒသတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ အသံုးခ်မႈမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

Panasonic ၏ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး