ဒဏ္ခံႏုိင္မႈ

ဒဏ္ခံႏုိင္မႈ

ၾကာရွည္ခံမႈ

ေရစက္က်မႈ စမ္းသပ္ခ်က္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္စဥ္အတြင္း မမွန္မကန္ကိုင္တြယ္မႈေၾကာင့္ အမ်ားအျပားထိခုိက္ခံရသည့္တုိင္ စက္မပ်က္စီးေစရန္ ပစၥည္းကုိ ခုိင္ခုိင္ခံ့ခံ့ ထုပ္ပုိးေပးထားသည္။ သမားရိုးက်ေထာင္လုိက္ ခ်ျခင္းအျပင္ ပစၥည္း၏ မာေက်ာမႈႏွင့္ ဒဏ္ခံႏုိင္မႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ ေဘးဘက္မ်ား၊ အနားအစြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာင့္စြန္းမ်ားမွ ၾကမ္းျပင္သုိ႔အရင္ဆံုးထိမိသည့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားပါသည္။

ေရစက္က်မႈ စမ္းသပ္ခ်က္

တုန္ခါမႈ စမ္းသပ္ခ်က္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္စဥ္ တုန္ခါမႈေၾကာင့္ စက္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ ပ်က္စီးမႈကုိ ကာကြယ္ျခင္းသည္လည္း ထုပ္ပိုးမႈ၏ ေနာက္ထပ္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေရျပင္ညီႏွင့္ ေထာင္လိုက္လားရာ ႏွစ္ဘက္စလုံးတြင္ တုန္ခါမႈမ်ား ခံရၿပီးေနာက္တြင္ပင္ စက္သည္ ေကာင္းစြာ လည္ပတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

တုန္ခါမႈ စမ္းသပ္ခ်က္

ဂိုေဒါင္တြင္း ဆင့္စီမႈ စမ္းသပ္ခ်က္

ျဖန္႔ေဝစဥ္အတြင္းတြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာအေျခအေနျဖစ္ေစကာမႈ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထပ္မံသိမ္းဆည္းထားႏုိင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စမ္းသပ္ထုပ္ပိုးထားသည့္ ပစၥည္း၏ အေပၚတြင္ အထုပ္ငါးထုပ္ စီဆင့္ထားသည္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အေလးခ်ိန္ကိုထားၿပီး အပူခ်ိန္ 27°C ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ 85% ရွိေသာ အခန္းတစ္ခုတြင္ ထိုအေနအထားအတိုင္း ထားလုိက္ပါသည္။ ဤဖန္တီးစမ္းသပ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္၊ ကုန္ပစၥည္းသည္ မွန္ကန္စြာအလုပ္လုပ္မလုပ ္စစ္ေဆးပါသည္။*

ဂိုေဒါင္တြင္း ဆင့္စီမႈ စမ္းသပ္ခ်က္