မ်က္ႏွာအတြက္အသံုးျပဳသည့္ အိုင္းယြန္းေရေႏြးေငြ႔စက္ EH-SA31 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

မ်က္ႏွာအတြက္အသံုးျပဳသည့္ အိုင္းယြန္းေရေႏြးေငြ႔စက္ EH-SA31

ModelNumber EH-SA31
Steam discharge rate Approx. 6 ml/min
Steam temperature Approx. 40 °C
Dimensions (H x W x D) 21.5 X 10.5 X 14.5 cm
Weight 0.7 Kg