အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္ EH-SC65

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-SC65

ျပန္လည္အားျပည့္လန္းဆန္းေစေသာ အသားအေရအတြက္ အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္

သန္႔စင္ဝင္းမြတ္ေသာ အသားအေရကို ရရွိရန္ အႏွိပ္တလိမ့္တံုးတစ္ခုပါေသာ အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္ EH-SC65
Micro-foaming cleansing with Roller Massage Attachment
Special care with Pore Focus Brush
Warm Make-up Removal Plate

အစမ္းျပသမႈ

အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္စက္ကုိ အသံုးျပဳနည္း

သင့္အသားအေရအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ပစၥည္းကုိ အျမႇဳပ္မ်ားစြာထြက္သည့္ သန္႔စင္ေဆးျဖင့္ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳၿပီး သင့္မ်က္ႏွာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ပါ

1. ပစၥည္းကုိ တပ္ဆင္ျခင္း

သင့္အသားအေရအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေျခအေနအလုိက္ ပစၥည္းကုိ ေရြးခ်ယ္၊ တပ္ဆင္ကာ ကလစ္ျမည္သံ ၾကားသည္အထိ ၎ကုိ ဖိထားပါ။

* သန္႔စင္ရာတြင္ သံုးသည့္ ပစၥည္းမ်ား- လွိမ့္၍ ႏွိပ္နယ္ေပးသည့္ ပစၥည္းႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာစုတ္တံ

1. ပစၥည္းကုိ တပ္ဆင္ျခင္း

 

 

2. အျမႇဳပ္ထေသာ သန္႔စင္ေဆးရည္ကုိ ေလာင္းထည့္ပါ

အေနာက္ဘက္ရွိ မ်က္ႏွာသန္႔စင္ေဆးရည္ထည့္သည့္ ေနရာထဲတြင္ သန္႔စင္ေဆးရည္ကုိ ထည့္ပါ။

* မ်က္ႏွာကုိ ခရင္မ္၊ ဂ်ယ္ႏွင့္ အရည္ကဲ့သုိ႔ အျမႇဳပ္ေလးမ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးႏုိင္သည့္ မည္သည့္ ပစၥည္းကုိမဆုိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
* ကုိယ္တုိင္လုပ္ထားေသာ သန္႔စင္ေဆးရည္မ်ား၊ မ်က္ႏွာ ပြတ္တုိက္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသားအေရ ကြာေစသည့္ သန္႔စင္ေဆးမ်ားကုိ မသံုးပါႏွင့္။

3. ေရထည့္ပါ

ပစၥည္း၏ အလယ္ဗဟုိထဲသုိ႔ ေရ 4 ml ခန္႔ ေလာင္းထည့္ပါ။

4. သန္႔စင္မည့္စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ

WASH ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 5 စကၠန္႔အတြင္း အျမႇဳပ္ေလးမ်ားကုိ ထုတ္ေပးပါမည္

* ဖြင့္ထားၿပီး 1 မိနစ္အၾကာတြင္ ပါဝါက အလုိအေလ်ာက္ ပိတ္သြားသည္။

4. သန္႔စင္မည့္စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ

5. သင့္မ်က္ႏွာကုိ သန္႔စင္ျခင္း

အျမႇဳပ္ေလးမ်ား ထြက္လာၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း သန္႔စင္ေပးရန္ ၎ကုိ ျဖန္႔လုိက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ေရျဖင့္ ေဆးပစ္ပါ။

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္ EH-SC65