အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္ EH-SC65

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-SC65

ျပန္လည္အားျပည့္လန္းဆန္းေစေသာ အသားအေရအတြက္ အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္

သန္႔စင္ဝင္းမြတ္ေသာ အသားအေရကို ရရွိရန္ အႏွိပ္တလိမ့္တံုးတစ္ခုပါေသာ အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္ EH-SC65
Micro-foaming cleansing with Roller Massage Attachment
Special care with Pore Focus Brush
Warm Make-up Removal Plate

အစမ္းျပသမႈ

အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္စက္ကုိ အသံုးျပဳနည္း

သင့္အသားအေရအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ပစၥည္းကုိ အျမႇဳပ္မ်ားစြာထြက္သည့္ သန္႔စင္ေဆးျဖင့္ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳၿပီး သင့္မ်က္ႏွာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ပါ

1. ပစၥည္းကုိ တပ္ဆင္ျခင္း

သင့္အသားအေရအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေျခအေနအလုိက္ ပစၥည္းကုိ ေရြးခ်ယ္၊ တပ္ဆင္ကာ ကလစ္ျမည္သံ ၾကားသည္အထိ ၎ကုိ ဖိထားပါ။

* သန္႔စင္ရာတြင္ သံုးသည့္ ပစၥည္းမ်ား- လွိမ့္၍ ႏွိပ္နယ္ေပးသည့္ ပစၥည္းႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာစုတ္တံ

1. ပစၥည္းကုိ တပ္ဆင္ျခင္း

 

 

2. အျမႇဳပ္ထေသာ သန္႔စင္ေဆးရည္ကုိ ေလာင္းထည့္ပါ

အေနာက္ဘက္ရွိ မ်က္ႏွာသန္႔စင္ေဆးရည္ထည့္သည့္ ေနရာထဲတြင္ သန္႔စင္ေဆးရည္ကုိ ထည့္ပါ။

* မ်က္ႏွာကုိ ခရင္မ္၊ ဂ်ယ္ႏွင့္ အရည္ကဲ့သုိ႔ အျမႇဳပ္ေလးမ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးႏုိင္သည့္ မည္သည့္ ပစၥည္းကုိမဆုိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
* ကုိယ္တုိင္လုပ္ထားေသာ သန္႔စင္ေဆးရည္မ်ား၊ မ်က္ႏွာ ပြတ္တုိက္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသားအေရ ကြာေစသည့္ သန္႔စင္ေဆးမ်ားကုိ မသံုးပါႏွင့္။

3. ေရထည့္ပါ

ပစၥည္း၏ အလယ္ဗဟုိထဲသုိ႔ ေရ 4 ml ခန္႔ ေလာင္းထည့္ပါ။

4. သန္႔စင္မည့္စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ

WASH ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 5 စကၠန္႔အတြင္း အျမႇဳပ္ေလးမ်ားကုိ ထုတ္ေပးပါမည္

* ဖြင့္ထားၿပီး 1 မိနစ္အၾကာတြင္ ပါဝါက အလုိအေလ်ာက္ ပိတ္သြားသည္။

4. သန္႔စင္မည့္စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ

5. သင့္မ်က္ႏွာကုိ သန္႔စင္ျခင္း

အျမႇဳပ္ေလးမ်ား ထြက္လာၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း သန္႔စင္ေပးရန္ ၎ကုိ ျဖန္႔လုိက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ေရျဖင့္ ေဆးပစ္ပါ။

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာအသားအေရ အႏုစိတ္ ႏွိပ္နယ္သန္႔စင္စက္ EH-SC65