ေမြးညႇင္းရိတ္စက္ ES-WF61

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

ES-WF61

သင့္အတြက္ မ်က္ႏွာအေမြးရိတ္စက္

မလိုသည့္ အေမြးအမွ်င္မ်ားကို ဖယ္ရွားကာ ျပစ္မ်ိဳးမွဲ႔မထင္ အလွကို ပိုင္ဆိုင္လိုက္ပါ။
ေခ်ာေမြ႕စြာ ဆံုခ်ည္လည္ေပးသည့္ ေခါင္းက သင့္မ်က္ႏွာ ေကာက္ေၾကာင္းအတိုင္း ေရြ႕လ်ားကာ မ်က္ခံုးေမြးႏွင့္ မ်က္ႏွာေပၚရွိ မလိုေသာ အေမြးအမွ်င္မ်ားကို အတိအက် ရိတ္ေပးသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေမြးညႇင္းရိတ္စက္ ES-WF61
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:ပန္းေရာင္ရင့္ရင့္:ES-WF61-RP401
Color:အျဖဴ:ES-WF61-W401
10 degree pivot head and 0.12 mm micro-thin blade for gentle& efficient shaving
Eyebrow Comb and Precision Cap for precise eyebrow shaping
Lightweight and compact for easy-carry

စြမ္းေဆာင္ရည္

ES-WF61 ဗီဒီယို

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား