ဓားသြား ၁ ခုပါ အစုိ/အေျခာက္ ခရီးေဆာင္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES3831

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

ES3831

ဘတ္ထရီျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္မ်ား

• ၇၈ ဒီဂရီ အတြင္းပုိင္း ဓားသြား
• ၈.၅၀၀ cpm ေမာ္တာ
• စြမ္းရည္ျမႇင့္ ဒီဇုိင္း

ES3831

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

တြဲဖက္သံုးပစၥည္းမ်ား

accessory-image

WES9979P

Foil/Blade Combo ကုိ အသစ္လဲျခင္း

accessory-image

WES9941P

Outer Foil ကုိ အသစ္လဲျခင္း

accessory-image

WES9942P

Inner Blade ကုိ အသစ္လဲျခင္း

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    ဓားသြား ၁ ခုပါ အစုိ/အေျခာက္ ခရီးေဆာင္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES3831