ဆံပင္ေလမႈတ္စက္ EH-ND57

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-ND57

သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး အသံတိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ ေလမႈတ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေလမႈတ္အားေကာင္းၿပီး ဆူညံမႈနည္းေသာ ဆံပင္ ေလမႈတ္စက္သည္ အခ်ိန္ျပည့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး ဆံပင္ကို အျမန္ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ေလပူမႈတ္ေပးႏိုင္သည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဆံပင္ေလမႈတ္စက္ EH-ND57
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:ပန္းေရာင္:EH-ND57-P605
Color:မီးခိုး:EH-ND57-H615
Super Quiet Operation (55dB at SET mode)
2 selectable temperature and 3 airflow settings
Fordable and compact design

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား