ဆံပင္ေျဖာင့္စက္ EH-HV21

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-HV21

မန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဆံပင္ေျဖာင့္ေပးႏိုင္/ေကာက္သား ၾကာရွည္ခံ
ဤ 2 မ်ိဳးသံုး ေမာ္ဒယ္သည္ ႐ုံးဖြင့္ရက္ ဆံပင္အေျဖာင့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ႐ုံးပိတ္ရက္ အေကာက္ပံုစံမ်ား ပံုသြင္းရန္ သင္ လိုအပ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာျဖစ္သည္။
ေခ်ာေမြ႕ေသာ ပလိတ္ျပားက အားစိုက္စရာမလိုဘဲ စတိုင္က်က် ပံုသြင္းႏိုင္ေစသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဆံပင္ေျဖာင့္စက္ EH-HV21
Even Heat Distribution Plate
For better styling result
Keratin & Botanical Oil Infused Ceramic Plate
For smooth sliding
2 way

စြမ္းေဆာင္ရည္

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား