သင့္အိမ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုထားမလဲ

သင့္အိမ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုထားမလဲ

သင့္အခန္းကို သန္႔ရွင္းစြာ ထားရွိျခင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈအတြက္သာမက သင့္မိသားစု၏ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။
အခန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ဖုန္စုပ္စက္အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေသာ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သင့္အိမ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုထားမလဲ

ဧည့္ခန္း

ဧည့္ခန္း

မ်က္ႏွာၾကက္ ပန္ကာ / မီးေခ်ာင္းမ်ား

မ်က္ႏွာၾကက္ ပန္ကာမ်ားႏွင့္ မီးေခ်ာင္းမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ဖုန္တက္တတ္ပါသည္။ ၎တို႔ကို မသန္႔ရွင္းဘဲ ပစ္ထားပါက ေလတိုက္သည့္အခါ လႈပ္ခါၿပီး ၾကမ္းျပင္ေပၚ က်လာကာ အခန္းကို ညစ္ပတ္ေစသည္။
ဖုန္စုပ္သည့္အခါ ဖုန္စုပ္စက္ေခါင္းကို ဆန္႔ထုတ္ထားရန္ အၾကံျပဳပါသည္။
ဘီးတပ္ ဖုန္စုပ္စက္ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ဆိုလွ်င္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနစဥ္ ေလးလံေသာ ဖုန္းစုပ္စက္ကို ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ထားခဲ့ၿပီး ေနရာအျမင့္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရွင္းလင္းႏိုင္သည္။

ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ား

လြင့္လာေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားသည္ ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ားတြင္ ကပ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သင္ထားသည္ထက္ ပို၍ ညစ္ပတ္ေနႏိုင္သည္။ ခ်ိတ္ထားေသာ ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ဖုန္မ်ားကို စုပ္ယူရန္ ဖုန္စုပ္စက္ကို အေပၚ၊ ေအာက္ ညင္သာစြာေရႊ႕ပါ။
ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ၎တို႔ကို ဆပ္ျပာရည္စြတ္ထားေသာ အဝတ္စုတ္ျဖင့္ သုတ္ပါ။

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ခန္းဆီးလိုက္ကာအတြက္ အထူးသီးသန္႔ စက္ေခါင္းကို အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳပါသည္

ဖုန္စုပ္စက္ထဲသို႔ ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ား မဝင္ေစရန္ စက္ေခါင္းက ကာကြယ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ၎ကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အခက္အခဲမရွိဘဲ ပို၍ အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ႏိုင္သည္။

ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ား

ဆိုဖာ / ကူရွင္မ်ား

ပိတ္စမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ထိုင္ခံုမ်ားၾကားရွိ ဟေနေသာေနရာမ်ားတြင္ ေသးငယ္ေသာ အမႈိက္စမ်ား စုပံုေနတတ္သည္။
ပိတ္စတြင္ ကပ္ၿငိေနေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ဖုန္သုတ္တံ စက္ေခါင္း တပ္ထားသည့္ ဖုန္စုပ္စက္ကို သံုး၍ ဟေနေသာ ေနရာမ်ားထဲရွိ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ပါးလႊာေသာ စက္ေခါင္း တပ္ထားသည့္ ဖုန္စုပ္စက္ကို သံုးပါ။
သားေရကူရွင္မ်ား ျဖစ္ပါက ၎တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ဖုန္သုတ္တံႏွင့္ ဖုန္စုပ္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဖုန္မ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပါ။

ၾကမ္းျပင္မ်ား- ေႂကြျပား / ေကာ္ေဇာ

သင့္အိမ္သည္ ေႂကြျပားကပ္ ၾကမ္းခင္း ျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ ေကာ္ေဇာခင္းထားပါသလား။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ၾကမ္းခင္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ဖုန္စုပ္စက္ကို စက္ေခါင္း လဲလွယ္တပ္ဆင္ၿပီး အသံုးျပဳရသည္မွာ ကရိကထမ်ားသည္။
Panasonic ဖုန္စုပ္စက္၏ စက္ေခါင္းတြင္ အေမြး 2 မ်ိဳး ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ၾကမ္းခင္းအတြက္မဆို တစ္ခုတည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အားလံုးကို တစ္ခါတည္း ရွင္းလင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းမႈကို သက္သာေစသည္။

ၾကမ္းျပင္မ်ား- ေႂကြျပား / ေကာ္ေဇာ
ေကာ္ေဇာေပၚရွိ တိရစၧာန္အေမြးမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္
ေကာ္ေဇာေပၚရွိ တိရစၧာန္အေမြးမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္

ေကာ္ေဇာေပၚရွိ တိရစၧာန္အေမြးမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္

ေကာ္ေဇာေပၚရွိ သင့္တိရစၧာန္၏ အေမြးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္မွာ ခက္ခဲၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ေကာ္ေဇာခင္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဖုန္စုပ္စက္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အတြင္းထဲရွိ ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အေမြးမ်ားကို ေကာင္းေကာင္း စုပ္ယူဖယ္ရွားေစႏိုင္သည္။ အဓိက ေသာ့ခ်က္မွာ ဖုန္စုပ္စက္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရႊ႕ရန္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္ေဇာေပၚရွိ တိရစၧာန္အေမြးမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္
သင့္အိမ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုထားမလဲ

အိပ္ခန္း

အိပ္ခန္း

ေမြ႕ရာႏွင့္ အိပ္ရာခင္း

ေမြ႕ရာႏွင့္ အိပ္ရာခင္းမ်ားသည္ သန္းႏွင့္ ဂ်ပိုးမ်ား ေပါက္ဖြားရာေဒသ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဖုန္စုပ္ရွင္းလင္းေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
အထဲတြင္ ပုန္းေနေသာ သန္းမ်ား အျပင္ထြက္လာေအာင္ ေမြ႕ရာႏွင့္ အိပ္ရာခင္းမ်ားကို ထု႐ိုက္ၿပီး ဖုန္စုပ္စက္ျဖင့္ စုပ္ယူရွင္းလင္းပါ။ သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မွာ ဖုန္စုပ္စက္ကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စကၠန္႔အနည္းၾကာ ဖိထားၿပီးမွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရႊ႕ရန္ ျဖစ္သည္။

ေမြ႕ရာႏွင့္ အိပ္ရာခင္း

အိပ္ရာေအာက္၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းၾကားရွိ လြတ္ေနေသာ ေနရာမ်ား

ပရိေဘာဂပစၥည္းေအာက္ႏွင့္ ၎တို႔ၾကားရွိ လြတ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကဲ့သို႔ ဖုန္စုပ္စက္၏ စက္ေခါင္း မေရာက္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား စုပံုေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ပို၍ ဂ႐ုတစိုက္ ရွင္းလင္းသင့္သည္။
သတိမထားမိသည့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ပါးလႊာသည့္ စက္ေခါင္းျဖင့္ သန္႔စင္သြားေအာင္ ရွင္းလင္းသင့္သည္။

ဖုန္စုပ္စက္ကို ဆြဲရာတြင္ စုပ္အားသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္
ဖုန္စုပ္စက္ကို ဆြဲရာတြင္ စုပ္အားသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္

ဖုန္စုပ္စက္ကို ဆြဲရာတြင္ စုပ္အားသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္

ဖုန္စုပ္စက္မ်ားသည္ စက္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကို တြန္းလိုက္ပါက လည္ေနေသာ ဖုန္သုတ္တံက အမႈိက္မ်ားကို ျခစ္ထုတ္ၿပီး ဆြဲလိုက္ပါက စုပ္ယူေပးပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆြဲယူသည့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ပါဝါအားကို အျမင့္ဆံုး အသံုးခ်ေသာေၾကာင့္ ဖုန္စုပ္ရာတြင္ "တြန္းၿပီးမွ ဆြဲရန္" သတိျပဳပါ။

ဖုန္စုပ္စက္ကို ဆြဲရာတြင္ စုပ္အားသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္
သင့္အိမ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုထားမလဲ

အၾကံျပဳထားေသာ ဖုန္စုပ္စက္မ်ား

၎တြင္ သင္၏ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တပ္ဆင္စရာပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အားေကာင္းေသာ စုပ္အားႏွင့္ HEPA စစ္ထုတ္ကိရိယာ ပါရွိေသာ ေလဆိုးရွင္းလင္းေရးအိတ္ေဇာတို႔ ပါရွိသည္။

MC-CL575

MC-CL575
အဝင္ ပါဝါ: 2000 W

ပိုမိုေလ့လာရန္

MC-CL573

MC-CL573
အဝင္ ပါဝါ: 1800 W

ပိုမိုေလ့လာရန္

MC-CL571

MC-CL571
အဝင္ ပါဝါ: 1600 W

ပိုမိုေလ့လာရန္