မီးပူတိုက္ပံု အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

မီးပူတိုက္ပံု အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

နည္းလမ္းတက် မီးပူတိုက္သည့္နည္းလမ္းဆိုင္ရာ အေျခခံ ဗဟုသုတ။

မီးပူတိုက္ပံု အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

1. ေရြ႕လ်ားမႈ အမ်ိဳးအစား သံုးခုသာ။

တြန္႔ေၾကမႈမ်ားကို ျပန္႔သြားေစသည္

တြန္႔ေၾကမႈမ်ားကို ျပန္႔သြားေစသည္

ေခါက္႐ိုးညီညီ ေခါက္ေပးသည္

ေခါက္႐ိုးညီညီ ေခါက္ေပးသည္

အထည္၏ မူလ အသားအေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစသည္

အထည္၏ မူလ အသားအေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစသည္

တြန္႔ေၾကမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ အထည္မပ်က္စီးေစရန္ အဝတ္မ်ားကို ျဖန္႔ေပးျခင္းက အဓိကက်ပါသည္။

တြန္႔ေၾကမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ အထည္မပ်က္စီးေစရန္ အဝတ္မ်ားကို ျဖန္႔ေပးျခင္းက အဓိကက်ပါသည္။

2. မီးပူမတိုက္ခင္ လက္ျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို ျပန္႔သြားေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။

2. မီးပူမတိုက္ခင္ လက္ျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို ျပန္႔သြားေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။

3. လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို မီးပူတိုက္ၿပီး က်န္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို မီးပူတိုက္သည့္လားရာ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ဆြဲဆန္႔ေပးပါ။

3. လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို မီးပူတိုက္ၿပီး က်န္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ အဝတ္မ်ားကို မီးပူတိုက္သည့္လားရာ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ဆြဲဆန္႔ေပးပါ။
ထိေရာက္မႈရွိရန္ မီးပူတစ္ခါတိုက္ခ်ိန္တြင္ အထည္ပမာဏ အၾကံျပဳခ်က္

ထိေရာက္မႈရွိရန္ မီးပူတစ္ခါတိုက္ခ်ိန္တြင္ အထည္ပမာဏ အၾကံျပဳခ်က္

အပူစြမ္းအင္ႏွင့္ အခ်ိန္ကို ေခြၽတာႏိုင္ရန္ အပူခ်ိန္ အနိမ့္ျဖင့္ တိုက္ရသည့္ အပူသိပ္ေပး၍ မရေသာ အဝတ္မ်ားကို မီးပူစတိုက္ပါ။