မီးပူတိုက်ပုံ အကြံပြုချက်များ

မီးပူတိုက်ပုံ အကြံပြုချက်များ

နည်းလမ်းတကျ မီးပူတိုက်သည့်နည်းလမ်းဆိုင်ရာ အခြေခံ ဗဟုသုတ။

မီးပူတိုက်ပုံ အကြံပြုချက်များ

1. ရွေ့လျားမှု အမျိုးအစား သုံးခုသာ။

တွန့်ကြေမှုများကို ပြန့်သွားစေသည်

တွန့်ကြေမှုများကို ပြန့်သွားစေသည်

ခေါက်ရိုးညီညီ ခေါက်ပေးသည်

ခေါက်ရိုးညီညီ ခေါက်ပေးသည်

အထည်၏ မူလ အသားအခြေအနေအတိုင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်

အထည်၏ မူလ အသားအခြေအနေအတိုင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်

တွန့်ကြေမှုများ မဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် အထည်မပျက်စီးစေရန် အဝတ်များကို ဖြန့်ပေးခြင်းက အဓိကကျပါသည်။

တွန့်ကြေမှုများ မဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် အထည်မပျက်စီးစေရန် အဝတ်များကို ဖြန့်ပေးခြင်းက အဓိကကျပါသည်။

2. မီးပူမတိုက်ခင် လက်ဖြင့် အဝတ်များကို ပြန့်သွားအောင် လုပ်လိုက်ပါ။

2. မီးပူမတိုက်ခင် လက်ဖြင့် အဝတ်များကို ပြန့်သွားအောင် လုပ်လိုက်ပါ။

3. လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အဝတ်များကို မီးပူတိုက်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အဝတ်များကို မီးပူတိုက်သည့်လားရာ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ဆွဲဆန့်ပေးပါ။

3. လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အဝတ်များကို မီးပူတိုက်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အဝတ်များကို မီးပူတိုက်သည့်လားရာ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ဆွဲဆန့်ပေးပါ။
ထိရောက်မှုရှိရန် မီးပူတစ်ခါတိုက်ချိန်တွင် အထည်ပမာဏ အကြံပြုချက်

ထိရောက်မှုရှိရန် မီးပူတစ်ခါတိုက်ချိန်တွင် အထည်ပမာဏ အကြံပြုချက်

အပူစွမ်းအင်နှင့် အချိန်ကို ချွေတာနိုင်ရန် အပူချိန် အနိမ့်ဖြင့် တိုက်ရသည့် အပူသိပ်ပေး၍ မရသော အဝတ်များကို မီးပူစတိုက်ပါ။