မီးပူအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈ

မီးပူအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈ

"ဘက္ေပါင္းစံု တိုက္ႏိုင္သည့္ ေအာက္ခံျပား" ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဇာတ္လမ္း

 

Panasonic မီးပူ တီထြင္ေရးအဖြဲ႔ - စိတ္ကူးယဥ္မႈႏွင့္ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ

Panasonic မီးပူ တီထြင္ေရးအဖြဲ႔ - စိတ္ကူးယဥ္မႈႏွင့္ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ

Panasonic ၏ မီးပူလုပ္ငန္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တည္ေထာင္သူ Konosuke Matsushita ၏ "အဖိုးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ထုတ္ကုန္ေကာင္းမ်ား ရရွိေရး" အတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈေၾကာင့္ 1927 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း 90 က မီးပူဆိုသည္မွာ သာမန္မိသားစုမ်ားအတြက္ အလြန္ေဈးႀကီးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မီးပူမ်ား ေရပန္းစားလာေစေရးအတြက္ အားျဖည့္ေပးေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ မီးပူေကာင္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အစဥ္အလာနည္းမွာ စိတ္ကူးယဥ္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႕သေဘာေပါက္မႈအေပၚ အေျခခံထားသည္။  "ဘက္ေပါင္းစံု တိုက္ႏိုင္သည့္ ေအာက္ခံျပား" ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဇာတ္လမ္းကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

မီးပူတိုက္ျခင္းနယ္ပယ္၏ ရွည္လ်ားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို စိန္ေခၚျခင္း

မီးပူတိုက္ျခင္းနယ္ပယ္၏ ရွည္လ်ားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို စိန္ေခၚျခင္း

2010 ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မီးပူ ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈကို လက္ခံခဲ့သည္။ မီးပူမ်ား၏ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ မီးပူေအာက္ခံျပား ဒီဇိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ခဲ့၍ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပေရာဂ်က္ေခါင္းေဆာင္မွာ မီးပူမ်ားအေပၚ တစ္မူထူးျခားေသာ အခ်စ္ႏွင့္ စြဲလမ္းစိတ္ ရွိခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ဆန္းသစ္၍ ယခင္ႏွင့္မတူေသာ ဒီဇိုင္းကို ဖန္တီးရန္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

႐ိုးရွင္းေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ အိုင္ဒီယာ “ဘက္စုံသြား မီးပူေအာက္ခံျပား”

႐ိုးရွင္းေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ အိုင္ဒီယာ “ဘက္စုံသြား မီးပူေအာက္ခံျပား”

၎တို႔၏ အိုင္ဒီယာမွာ မီးပူေအာက္ခံျပားကို အစြန္းႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ခၽြန္သြယ္ေအာင္လုပ္၍ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ဖက္စလုံးသို႔ သြားလာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအိုင္ဒီယာမွာ အမွန္အားျဖင့္ ယခင္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎မွာ ေရာင္းမထြက္မည္စိုး၍ ေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္သည္ ဝန္ေလးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က ေခါင္းေဆာင္သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ခဲ့ၿပီး “မေအာင္ျမင္လည္း ရပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

နည္းပညာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း

နည္းပညာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း

ဤဒီဇိုင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ စိန္ေခၚမႈမွာ ႀကိဳးမဲ့မီးပူ အမ်ိဳးအစားအတြက္ တစ္ဖက္အစြန္းတြင္ ဓာတ္အားသြင္းစက္အုံ၏ တည္ေဆာက္ပုံပင္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးမဲ့မီးပူမ်ားကို မီးအပူျပန္ေပးရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ကိရိယာေပၚတြင္ ထားရန္လိုအပ္ၿပီး ကိရိယာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္အပိုင္းကို တစ္ဖက္အစြန္းတြင္ ပူးတြဲထားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ခၽြန္သြယ္ေစရန္ အစိတ္အပိုင္းအတြက္ စိတ္ခ်ရ၍ လုံေလာက္ေသာ ေနရာ ထားရွိရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ အဖြဲ႔သည္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုစီ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ပုံစံအျပင္ ေနာက္ဆုံးအသုံးဝင္မႈကိုပါ ထပ္ခါထပ္ခါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ အိုင္ဒီယာကို စြန္႔လႊတ္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ေသာ ျပင္ဆင္ ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ ခၽြန္သြယ္ေသာ အစြန္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ကိရိယာႏွင့္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့သည္။