ဘက္မ်ိဳးစံုေျပာင္း ေရေႏြးေငြ႕ မီးပူ NI-W410TSBSG

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NI-W410TSBSG

360° Quick™ ဘက္မ်ိဳးစံုေျပာင္း မီးပူ

• လံုးဝန္းေသာ ေအာက္ခံျပား
• တိုင္ေတးနီယမ္အလႊာအုပ္ ေအာက္ခံျပား
• 2200W ပါဝါ
• ေရေႏြးေငြ႕ကို ေဒါင္လိုက္ျဖန္းေပးႏိုင္စြမ္း
• ေရေႏြးေငြ႔ေပါက္ / အလိုအေလ်ာက္ေဆးေၾကာျခင္း
• ခ်ိဳးမကပ္ေစသည့္ စနစ္
• 360° ဆံုလည္ၾကိဳး

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဘက္မ်ိဳးစံုေျပာင္း ေရေႏြးေငြ႕ မီးပူ NI-W410TSBSG
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Red:NI-W410TS-R
Color:White:NI-W410TS-W
Power
2200W
Innovative Soleplate
Titanium & Round Ride
Water Tank Capacity
200ml

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    ဘက္မ်ိဳးစံုေျပာင္း ေရေႏြးေငြ႕ မီးပူ NI-W410TSBSG