အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ NA-F80VB7

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NA-F80VB7

အထူး အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ စနစ္ျဖင့္ စူပါေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးႏုိင္စြမ္း

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ NA-F80VB7
Eco Aquabeat
Powerful washing with triple motion water flow.
Aqua Spin Rinse
Powerful shower of rinse water minimizes water usage during rinse cycle.
Capacity 8.0kg
Fully automatic top-loading washing machine.

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား