ေရာေမႊႀကိတ္ေခ်စက္ MX-AC210SWUA

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

MX-AC210SWUA

ေရာေမႊႀကိတ္ေခ်စက္

Panasonic ၏ ေရာေမႊႀကိတ္ေခ်စက္သည္ သင္၏ ေန႔စဥ္ ႀကိတ္ေခ်ျခင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ မ်ိဳးစံုသံုး ေရာေမႊႀကိတ္ေခ်စက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ခံႏိုင္ရည္႐ွိေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ သံမဏိစစ္စစ္ ဘလိတ္ျပားမ်ားသည္ မာေၾကာေသာ အရာမ်ားကို အားစိုက္စရာမလိုဘဲ ႀကိတ္ေခ်ေပးႏိုင္ၿပီး ၾကာ႐ွည္စြာ ထက္ရွေနႏိုင္ပါသည္။ ခ်က္ျပဳတ္ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳကို ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ၎ကုိ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားပါသည္။
• ေဘးကင္းေရး ေလာ့ခ္ခ်စနစ္
• ဆားကစ္ ဘရိတ္ကာ

ေရာေမႊႀကိတ္ေခ်စက္ MX-AC210SWUA

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေရာေမႊႀကိတ္ေခ်စက္ MX-AC210SWUA
Power Consumption (W)
340-360 W
Dimension (H x W x D)
430mm x 340mm x 170mm
Jar
Stainless Steel Jar, Stainless Steel Chutney Jar

စြမ္းေဆာင္ရည္

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    ေရာေမႊႀကိတ္ေခ်စက္ MX-AC210SWUA