မတ္တပ္ ေမႊစက္ MK-GB3

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

MK-GB3

သင့္အိမ္၏ မုန္႔ဖုတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မတ္တပ္ ေမႊစက္

Panasonic ၏ မတ္တပ္ေမႊစက္သည္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းကိုၿပီးလြယ္ကူသက္သာေစသည့္ ယံုၾကည္အားထားႏိုင္ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး အကူပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။

Zoomခ်ဲ႔ၾကည့္ရန္
zoomခ်ံဳ႕ၾကည့္ရန္
Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

မုန႔္ဖုတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္း

ဤအထူးထုတ္လုပ္ထားၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ အထိုင္ ႀကိတ္ေမႊစက္သည္ ကိတ္မုန္႔မ်ား၊ ဂ်ံဳမုန္႔အကာသားမ်ား ဖုတ္ျခင္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ ပီဇာလုပ္ရန္ ဂ်ံဳမုန္႔ညက္ ေရာေမႊျခင္းအတြက္ပင္ ၿပီးျပည့္စံုစြာ သံုးႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းဖန္တီးထားသည္။
မုန႔္ဖုတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္း

ျမန္ႏႈန္း 5 ခု ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း

ျမန္ႏႈန္း 5 ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ေခါက္ျခင္း၊ ေရာေမႊျခင္းႏွင့္ ခေလာက္ျခင္းတို႔ကို ျပည့္စုံေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
ျမန္ႏႈန္း 5 ခု ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း

သယ္ကူရလြယ္ေသာ လက္ကိုင္တပ္မုဒ္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မတ္တပ္မုဒ္

လက္ကိုင္ ႀကိတ္ေမႊစက္ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အဆင္ေျပေျပ ေရာေမႊႏိုင္ရန္ သီးျခားအသံုးျပဳႏိုင္သလို ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အစုလိုက္ ေရာေမႊစရာမ်ားအတြက္ 3 လီတာဆံ့ ခြက္ႀကီးျဖင့္ အထူးဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည့္ အထိုင္တြင္လည္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
သယ္ကူရလြယ္ေသာ လက္ကိုင္တပ္မုဒ္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မတ္တပ္မုဒ္

အသံုးဝင္သည့္ ပူးတြဲပါပစၥည္းမ်ား

သင္၏ ေရာေမႊရန္ႏွင့္ မုန္႔ညက္နယ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တပ္ဆင္စရာပစၥည္း 2 ခု ပါဝင္သည္။ ေရာေမႊရန္ႏွင့္ ခေလာက္ရန္အတြက္ ေမႊတံကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေပါင္မုန္႔ သို႔မဟုတ္ ေခါက္ဆြဲမ်ားအတြက္ ဂ်ံဳမုန္႔ညက္နယ္ရန္ ဂ်ံဳမုန္႔ညက္ ခ်ိတ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အသံုးဝင္သည့္ ပူးတြဲပါပစၥည္းမ်ား

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

မတ္တပ္ ေမႊစက္ MK-GB3 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္

အျမင့္
350mm
အက်ယ္
198mm
အနက္
270mm
အေလးခ်ိန္
1.91kg

5-Speed Selection

2 Functional Attachments

3L Plastic Bowl and Stable Stand

Detachable Hand Mixer

175W Power Consumption

1.7m Power Cord

Power Supply

 • 220 - 240 V ~ 50/60Hz

Power Consumption

 • 175 W

Speed

 • 5-speed

Operation Rating (Max.)

 • 5 min

Power Cord Length

 • 1.7 m

Hand Mixer

 • Weight (Approx.)

  • 1.08 kg
 • Dimention (Approx.) W×D×H

  • 9.3 cm×19.5 cm×15.1 cm

Stand Mixer

 • Weight (Approx.)

  • 1.91 kg
 • Dimention (Approx.) W×D×H

  • 19.8 cm×27 cm×35 cm

Attachment

 • Beaters
  Dough hooks

အကူအညီရယူရန္