ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JN185

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SR-JN185

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္႐ံုျဖင့္ အရသာေကာင္းမြန္ေသာ ထမင္းတစ္အုိးကုိ ရရွိေစသည္

• 1.8 L ဝင္ဆံ့ႏုိင္မႈ (10 ခြက္)
• ေပါင္ခံရန္ ဇကာ
• အလႊာ 5 ခုျဖင့္ ထမင္းအုိး
• Keep Warm လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (12 နာရီအထိ)
• ျဖဳတ္ႏုိင္ တပ္ႏုိင္ေသာ ပါဝါႀကိဳး
• ျဖဳတ္ႏုိင္ တပ္ႏုိင္ေသာ အတြင္းပုိင္း အဖံုး

Electric Rice Cooker

Close

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    ထမင္းေပါင္းအုိး SR-JN185

    † Price shown is the suggested retail price applicable to ALL PROVINCES EXCEPT FOR QUEBEC.
    Quebec consumers should refer to prices advertised by their local retailer or to prices advertised on the Panasonic eStore.