ေရအပူေပးစက္ (ပန္းထြက္ျခင္းမရွိေသာ ေရပံ့) DH-3ND1WS

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

DH-3ND1WS

ပန္းထြက္ျခင္းမရွိေသာ ေရပံ့ N စီးရီး အိမ္သံုး ေရပန္း (ေရအပူေပးစက္)

N စီးရီးတြင္ တန္ဖိုးႀကီးၿပီး ေတာက္ေျပာင္ေၾကာ့ရွင္းေသာ ဒီဇိုင္းရွိသည္။ ၎က ေရခ်ိဳးခန္းေနရာႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ စတိုင္က်လွပသည့္ သြင္ျပင္ျဖင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို ေပးစြမ္းသည္။ ႀကီးမားေသာ LCD မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အပူခ်ိန္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ေရအပူခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းေပးသည္။ Magic Health လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ေရခ်ိဳးရာတြင္ ပို၍သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္ကို အပန္းေျပေစသည္။

- ႀကီးမားေသာ LCD ျပသခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ - LCD ျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အပူခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္
- Magic Health- e-CYCLE၊ e-HYBRID

ေရအပူေပးစက္ (ပန္းထြက္ျခင္းမရွိေသာ ေရပံ့) DH-3ND1WS

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေရအပူေပးစက္ (ပန္းထြက္ျခင္းမရွိေသာ ေရပံ့) DH-3ND1WS
Power consumption
3.6 kW
Power Supply
240 V, 50Hz
Dimension
380 x 200 x 89 (H x W x D) (mm)

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား