ပြဲစဥ္ေန႔မွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ- ေဘာလံုး အားကစားရုံတြင္ မ်က္ႏွာကို သိမွတ္ေရး နည္းလမ္း

စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အားေပးသူ အခ်ိဳ႕တုိ႔၏ ရန္လိုေသာ အျပဳအမူေၾကာင့္ သာမန္ အာေပးလုိသူမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ေလးမ်ားရွိေသာ မိသားစုမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾက၍ မၾကာခဏဆုိသလုိ အားကစားရံုမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကပါသည္။ 2019 ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ Panasonic သည္ ဤျပႆနာကို စီမံေျဖရွင္းေပးရန္ ဒိန္းမတ္ရွိ ေဘာလံုး အားကစားရံုတြင္ မ်က္ႏွာကို သိမွတ္ေရး စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သိရွိၿပီးသား ျပႆနာဖန္တီးမည့္သူမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္လ်က္ ရံုထဲ မဝင္ႏုိင္ေအာင္ ရပ္တန္႔ပစ္ေရးကုိ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ဝင္ေပါက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ တာဝန္ကုိ တိက်မႈျမင့္သည့္ စနစ္အား အပ္ႏံွေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ အားကစားရံုသည္ လူတိုင္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ပြဲကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ ပိုမိုေဘးကင္းေသာ ေနရာ ျဖစ္လာပါသည္။

Brøndby IF သည္ Danish Superliga တြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ့္ ေဘာလံုး အသင္းတစ္သင္းပါ။ Brøndby IF ၏ အားကစားရံုတြင္ Panasonic သည္ နက္႐ႈိင္းစြာ သင္ယူႏုိင္သည့္ မ်က္ႏွာ သိမွတ္ေရး "FacePRO" ကို တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

ဤစနစ္မွာ Panasonic ၏ လံုၿခံဳေရးစနစ္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ႏွစ္ေပါင္း 60 ေက်ာ္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ Panasonic ၏ ႏွစ္ 30 ၾကာ ႐ုပ္ပံု အာရံုခံေရး နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေျခခံထားၿပီး “Best-Shot” လုပ္ႏုိင္စြမ္း ပါသည့္ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမ်ား ႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ သင္ယူႏုိင္သည့္ တိက်မႈျမင့္မားစြာျဖင့္ မ်က္ႏွာ သိမွတ္ေရး "FacePRO"တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

ဓာတ္ပံု- ေခါင္းျခံဳအက်ႌဝတ္ထား၍ ဦးထုပ္ ေဆာင္းထားသူ၏ မ်က္ႏွာကို သိမွတ္ႏုိင္ၿပီး အနီေရာင္ ေလးေထာင့္ကြက္ျဖင့္ ဝိုင္းေပးပါသည္။

အားကစားရံု၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရခဲ့သူမ်ားကုိ ပြဲမ်ားသို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ ပိတ္ပင္ခံၾကရၿပီး နာမည္ပ်က္စာရင္းထဲ မွတ္တမ္း တင္ခံရပါမည္။ Brøndby IF သို႔ ျပည္တြင္း ကစားပြဲကုိ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ 14,000 ခန္႔ ရွိၿပီး နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရသူ 100 ခန္႔ အၿမဲလုိလုိ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယခင္တုန္းက လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဝင္ေပါက္ ဂိတ္မ်ားတြင္ စာရင္းႏွင့္ တိုက္ၾကည့္လ်က္ အားကစားရံုထဲ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တားဆီးခဲ့ၾကရာ၊ ထုိသုိ႔ လူကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆးေရး နည္းထဲတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ေနကာမ်က္မွန္ တပ္၍ ျဖစ္ေစ၊ ပံုစံကုိေျပာင္း၍ ျဖစ္ေစ မမွတ္မိႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ အားကစားရံုထဲ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားသူတိုင္းကို ရပ္တန္႔ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။
ဤျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ Panasonic သည္ အားကစားရံု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ မ်က္ႏွာ သိမွတ္ေရး စနစ္တစ္ခုကုိ တီထြင္ရန္ ေဘာလံုးအသင္းႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စနစ္မွေနၿပီး ဂိတ္မွာ ရွိေနသည့္ မ်က္ႏွာကုိ နာမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ တစ္ဦးဦးႏွင့္ တုိက္ဆုိင္မိလွ်င္၊ အားကစားရံု၏ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အခန္းထဲရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အသိေပးခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္လ်က္၊ သူတုိ႔က တိက်စြာ ထပ္မံ စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဂိတ္ေပါက္ရွိ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းထံ မက္ေဆ့ခ်္ကုိ ပို႔လိုက္ျခင္းျဖင့္ ထုိသူကုိ ဂိတ္ကို ျဖတ္မဝင္မီ ရပ္တန္႔ပစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မ်က္ႏွာ သိမွတ္ေရး စနစ္ႏွင့္ လူသား စစ္စစ္တို႔ ပါဝင္လ်က္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးေရး စနစ္ျဖင့္ ခိုင္မာေသာ လံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနပါသည္။

ဓာတ္ပံု- သံသယ ရွိေသာ လူကို အားကစားရံုထဲ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေရခန္းမွ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိေနေသာ ဂိတ္သို႔ ပုိ႔ေပးခဲ့သည့္ မက္ေဆ့ခ်္။

ဤစနစ္ႏွင့္အတူ၊ Panasonic ၏ မူလ နည္းပညာကို ကင္မရာထဲႏွင့္ ကင္မရာမွွ ေပးပို႔လိုက္ေသာ မ်က္ႏွာပံုမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေပးသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲထဲတြင္ သံုးရႏုိင္ေအာင္ ျပဳျပင္ထည့္ေပးထားသည္။

ကင္မရာ အပုိင္းမွာ၊ အလင္းေရာက္ လံုေလာက္မႈ မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ပင္ မ်က္ႏွာပံုမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အလိုအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ေစရန္ “Best-Shot” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတည္းအတြက္ ရယူထားသည့္ မ်က္ႏွာ ပံုရိပ္မ်ားစြာ အထဲမွ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ႐ုပ္ပံုမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး မ်က္ႏွာကုိ သိမွတ္ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ဆာဗာသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကြန္ရက္ကို ဝန္မပိေစဘဲ မ်ားျပားသည့္ မ်က္ႏွာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္ၿပီး စနစ္ တစ္ခုလံုး၏ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

မ်က္ႏွာကို သိမွတ္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံုမ်ားကိုသာ ဆာဗာသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။

ပံု- ကင္မရာျဖင့္ ႐ိုက္ယူထားသည့္ ပံုမ်ားစြာထဲမွ မ်က္ႏွာကို သိမွတ္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံုမ်ားကိုသာ ဆာဗာသို႔ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ဆာဗာ၏ ဝန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပိုင္းတြင္၊ ကမၻာ့ အျမင့္ဆံုး အဆင့္*1 မ်က္ႏွာ သိမွတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈျဖင့္ ရယူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အလင္းေရာင္ စူးလြန္းသည့္ အေဆာက္အအံုျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ သို႔မဟုတ္ ညာဘက္သို႔ 45 ဒီဂရီ ေစာင္းေနေသာ သို႔မဟုတ္ အေပၚ/ေအာက္သို႔ 30 ဒီဂရီ ေမာ့ေန/ငံု႔ေနေသာ မ်က္ႏွာကို ေဘးတေစာင္း ျမင္ေနရသည့္ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ (10 ႏွစ္ၾကာ ကာလကဲ့သို႔) ႏွစ္္ႏွင့္အလုိက္ မ်က္ႏွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔မ်က္လံုးျဖင့္ ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာကို ေနကာ မ်က္မွန္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာဖံုးျဖင့္ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ၊ လြန္စြာမွ တိက်စြာ စစ္ေဆးေပးႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ျဖစ္ပါသည္။

နက္႐ႈိင္းစြာ သင္ယူသည့္ နည္းပညာကုိ သံုးထားသည့္ ကမၻာ့ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ မ်က္ႏွာ သိမွတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း

ပံု- ပုဂၢိဳလ္မွာ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဖၚထုတ္ေပးရန္ မွက္ႏွာပံုမ်ားကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ သင္ယူႏုိင္သည့္ နည္းပညာျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေပးၿပီး ဆင္တူပံုကို တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ

ပံု- မ်က္ႏွာက ဘယ္ သို႔မဟုတ္ ညာဘက္သို႔ 45 ဒီဂရီ ေစာင္းေနသည့္ သို႔မဟုတ္ အေပၚ/ေအာက္ 30 ဒီဂရီ ေမာ့ေနသည့္/ငံု႔ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာကို ေနကာ မ်က္မွန္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာဖံုးျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဖံုးကြယ္ထားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းသြားခ်ိန္တြင္ မ်က္ႏွာပံုစံ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကဲ့သို႔ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ အလြန္ မွန္ကန္တိက်စြာ စစ္ေဆး အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

*1 2017 ခုႏွစ္၊ ေမလ 9 ရက္အထိ-ိ National Institute of Standards and Technology (NIST) ၏ တရားဝင္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာထဲမွ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္သည့္ အခ်က္မ်ား https://www.nist.gov/programs-projects/face-challenges (IJB-A မ်က္ႏွာ စစ္ေဆး အတည္ျပဳႏိုင္စြမ္း စိန္ေခၚပြဲ အစီရင္ခံစာ၊ IJB-A မ်က္ႏွာ ခြဲျခား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း စိန္ေခၚပြဲ အစီရင္ခံစာ)။ ဤနည္းပညာကို စာတမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ https://arxiv.org/abs/1704.00438

ဓာတ္ပံု- ဓာတ္ပံု ေဒတာမ်ားကို ဖ်က္ကာ မ်က္ႏွာ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ စနစ္ကို ျပသေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားျပင္။

ေရႊပြဲလာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားစြာ စုေဝးလာေရာက္ၾကသည့္ အားကစားရံုတြင္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည့္ အျခား ျပႆနာ တစ္ရပ္မွာ EU အတြင္း ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ GDPR*2 စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Brøndby IF ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ကင္မရာထဲမွ ေဒတာမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ ေျပာင္းေပးရံုသာမက နာမည္ပ်က္စာရင္း မဝင္ေသာ သူမ်ား၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း သိမ္းဆည္းမထားသည့္ နည္းစနစ္၊ စာရင္းသြင္းထားေသာ ပိတ္ပင္ခံထားရသူ စာရင္းကို အင္တာနက္ႏွင့္ အျခား ျပင္ပ စနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မရယူႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားသည့္ ဆာဗာထဲတြင္ သိမ္းထားသည့္ နည္းစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို တားဆီးေပးထားပါသည္။

*2 GDPR (အေထြေထြ ေဒတာ ကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္း)-
ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ ေဒတာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သီးသန္႔ ျဖစ္တည္မႈကို ျမႇင့္တင္ ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဥေရာပ ပါလီမန္၊ ဥေရာပ ေကာင္စီႏွင့္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္တို႔က လက္ခံ က်င့္သံုးထားေသာ စည္းမ်ဥ္း။ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္၍ လႊဲေျပာင္းျခင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔၍ တင္းက်ပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ဤစနစ္ကို စတင္ အသံုးျပဳထားေသာ Brøndby IF ၏ မိသားစုတိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေစမည့္ အားကစားရံုသည္ အသက္အရြယ္မေရြး ပရိသတ္အားလံုး စိတ္ေအးလက္ေအးျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစမည့္ ပိုမိုေဘးကင္းေသာ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္လည္း ေလ်ာ့က်သြားသျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္အားကို ပရိသတ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆီ ေျပာင္းလဲကာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီးေသာ ျပည္သူ႔ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ မ်က္ႏွာ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ဝင္ေပါက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ပတ္စ္ပို႔စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပို၍ ေဘးကင္းၿပီး လံုၿခံဳေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစေရး အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အသံုးခ်နည္း အသစ္မ်ားကို တီထြင္ႏိုင္ရန္ Panasonic က အဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ဓာတ္ပံု- အားေပးေနေသာ ကေလးတစ္ေယာက္။
ပံု- A Better Life, A Better World

ဆက္သြယ္ရန္

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ဆက္သြယ္ရန္ [Global Site]