က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ

PANASONIC ႏွင့္ ဘဝက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ

PANASONIC ႏွင့္ ဘဝက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ

အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ခြင္၌ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သင္ မည္သည့္ေနရာကို ေရာက္ရွိေနပါေစ ပိုမိုက်န္းမာစြာ ေနထိုင္ပါ။ Panasonic ၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ေလေကာင္းေလသန္႔ႏွင့္ ေရေကာင္းေရသန္႕မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသလို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစားအစာမ်ားမွ အာဟာရဓာတ္ အျပည့္အဝရရွိေစၿပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမွတစ္ဆင့္ သင္၏ အလံုးစံု က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို တိုးတက္လာေစျခင္းျဖင့္ သင့္ဘဝ၏ အခန္းက႑အားလံုးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပိုမိုက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက မ႑ိဳင္ေလးခု

သင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေပးထားသည္

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပဏာမေျခလွမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္း ရွာေဖြေလ့လာပါ။

လူေနအိမ္

လူေနအိမ္

သင္၏ အိမ္ရာႏွင့္ လူေနအိမ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လူေနမႈ ေနရာမ်ားကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္သည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။
 

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရုံး

ရုံး

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဟိုတယ္

ဟိုတယ္

သင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားတြင္ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ အရည္အေသြးသစ္မ်ားျဖင့္ သင့္ဧည့္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့့္တင္ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါသလား။ 
သင့္အေနျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္၏ အၾကံဉာဏ္ သို႔မဟုတ္ ေဈးႏႈန္း အခ်က္အလက္တို႔ကို ေမးျမန္းလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မက္ေဆ့ခ်္ေလးသာ ပို႔လိုက္ပါ။