Välj färg
Köp Köp nu Återförsäljare Handla från Panasonic Återförsäljare Slut i lager i Panasonic Online Store

MULTISHAPE-KAMPANJ – Villkor

MULTISHAPE-KAMPANJ – Villkor
Registrera din MULTISHAPE-produkt och få en necessär

E-post: Panasonic@promotion-support.com

Kampanjperiod (köpperiod): 15 november 2023 – 31 mars 2024

Anspråksperiod: 15 november 2023 – 15 april 2024

1. ARRANGÖR

1.1. MULTISHAPE-kampanj med necessär (nedan kallad "Kampanjen") är arrangerad av Panasonic Nordic, Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna, Sverige som en filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, vars registrerade adress är Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland ("Arrangören").

2. BERÄTTIGANDE

2.1. Kampanjen gäller för invånare i följande länder I den Europeiska unionen: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike (Endast EU-region, Corse ingår), Tyskland, Ungern, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige. (“Deltagande länder”).

2.2. Deltagaren måste vara minst 18 år gammal ("Deltagare"). Anställda hos Arrangören, dess dotterbolag, deras familjer, agenter och andra parter som är direkt involverade i denna kampanj är inte berättigade att delta. Kampanjen är endast öppen för deltagare som köper för eget bruk, dvs. slutanvändare. Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera deltagarnas berättingande och/eller att utesluta deltagare efter eget gottfinnande när som helst av vilken anledning som helst. Återförsäljare får inte lämna in anspråk för sina kunders räkning. Registrering och anspråk från återförsäljaren, återförsäljarens anställda och den anställdes familjer är inte tillåtet.

2.3. För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa en MULTISHAPE-produkt, det vill säga antingen en huvudenhet, ett startpaket eller en huvudenhet i kombination med något tillbehör ("Kvalificerande produkter"), enligt beskrivningen i bilaga 1, från en återförsäljare i ett Deltagande land under kampanjperioden och registrera de Kvalificerande produkterna i enlighet med dessa villkor med hjälp av Deltagarens Mitt Panasonic-konto, tillhandahållande av den begärda information som anges i klausul 3. Observera att ett enstaka MULTISHAPE-produkttillbehör inte anses vara en kvalificerande produkt.

2.4. Alla Kvalificerande produkter måste vara nya och äkta Panasonic-produkter. Köp av begagnade, renoverade produkter och produkter som importeras från länder utanför de deltagande länderna eller produkter som är förfalskade eller gör intrång i Panasonic-koncernens immateriella rättigheter på något sätt kommer inte att kvalificera sig för denna Kampanj.

2.5 Necessären som erbjuds under denna kampanj är inte utbytbar, kan inte överlåtas och det finns inget kontant- eller kreditalternativ tillgängligt. Anspråk på necessären via återförsäljaren är uttryckligen förbjudet. Ett dubbelt anspråk på necessären är uteslutet. Endast 1 anspråk kan göras per Kvalificerande produkt. Necessären är tillgänglig så länge lagret räcker.

2.6 Om anspråket på necessären utgör en skattepliktig förmån ligger skattskyldigheten hos Deltagaren.

3. ANSPRÅKSPROCESS

3.1. För att göra anspråk på necessär, skapa helt enkelt ett Mitt Panasonic-konto. Om du redan har ett Mitt Panasonic-konto, lägg till de köpta kvalificerande produkterna i din produktregistrering. Deltagaren måste registrera den Kvalificerande produkten online här, efter att en kvalificerande produkt har köpts och under anspråksperioden. Deltagaren måste också bekräfta deltagandet i Kampanjen via länken i bekräftelsemeddelandet. Om du inte bekräftar ditt deltagande kommer du inte att delta i Kampanjen. 

3.2. Anspråk relaterade till Kvalificerande produkter som köpts före eller efter Kampanjperioden kommer att anses ogiltiga.

3.3. För att göra anspråk på necessären måste Deltagaren tillhandahålla följande obligatoriska information på landningssidan som anges i klausul 3.1: 

1) Personuppgifter (Titel, fullständigt namn, postadress, bosättningsland, e-postadress, telefonnummer) 

2) Produktdetaljer (Produktnamn, återförsäljarkanal, butiksnamn, inköpsland, inköpsdatum, uppladdad faktura)

3.4 När du har registrerat din Kvalificerande produkt får du ett e-postmeddelande som bekräftar registreringen. Bekräfta deltagandet i Kampanjen genom att klicka på bekräftelselänken i e-postmeddelandet för att få din necessär. Varje anspråk på en necessär är begränsad till engångsanvändning och kan inte användas tillsammans med någon annan MULTISHAPE-kampanj. 

3.5. Tidsperioden för att göra anspråket är Anspråksperioden. Ansökningar som görs före eller efter Ansökningsperioden kommer inte att vara berättigade till Kampanjen. Deltagaren ska se till att inköpskvittot innehåller det köpta produktnamnet (modellnumret), butiksnamnet och inköpsdatum.

3.6. Arrangören kommer inte att hållas ansvarig för några fel eller skador hos teknik, hårdvara, programvara, server, webbplats eller andra fel eller skador av något slag, i den utsträckning detta hindrar Deltagaren från från att delta i Kampanjen. Om online-registrering inte är möjlig av tekniska skäl, är vårt supportteam via Panasonic@promotion-support.com tillgängliga. 

3.7. Anspråk som görs via fax, telefon, e-post eller post kommer inte att accepteras. Oläsliga, ofullständiga eller ändrade anspråksformulär eller undersökningar kommer att anses ogiltiga, liksom anspråksformulär som inte fyllts i i enlighet med dessa villkor.

3.8. Deltagarens anspråk kommer att verifieras i enlighet med dessa villkor. 

4. PROCESS FÖR INLÖSEN

4.1 Necessären kommer att skickas till den adress som Deltagaren har angett på sitt Mitt Panasonic-konto. 

4.2. Om necessären inte kan levereras på grund av att Deltagaren har angett en ogiltig eller felaktig adress, är arrangören inte skyldig att göra ytterligare undersökningar. 

4.3. Risken för försämring och oavsiktlig förlust av necessären skall övergå till Deltagaren vid avsändandet.

4.4. Leveransen av necessären kommer att ske inom 3 månader från det att Deltagaren uppfyllt kraven i Kampanjen. 

4.5. I händelse av att Arrangören inte kan uppfylla det leveransdatum som anges i avsnitt 4.4 av skäl som Arrangören inte är ansvarig för (bristande tillgång av necessär, ska Arrangören informera Deltagaren om detta utan dröjsmål och samtidigt meddela Deltagaren om det förväntade nya leveransdatumet. Vid fall av bristande tillgänglighet av necessären i denna mening, ska det särskilt anses vara underlåtenhet från arrangörens leverantör att leverera i tid, om arrangören har slutfört en kongruent transaktion, varken arrangören eller dess leverantör är ansvariga eller arrangören inte är skyldig att skaffa fram i det enskilda fallet. Vid fall av bristande tillgänglighet av necessären kan även bero på oförutsedda omständigheter som en force majeure-händelse.

5. INTEGRITET OCH DATASKYDD

5.1. Ansvarig personuppgiftsansvarig är Arrangören, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland, data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Arrangören kommer att följa de lagstadgade bestämmelserna i tillämplig lag om dataskydd. Arrangörens integritetspolicy gäller och finns tillgänglig på: 

Panasonics Integritetspolicy

5.3. De typer av uppgifter som samlas in: Hälsningsfras, förnamn och efternamn, postadress, bosättningsland och e-postadress, telefonnummer, den Kvalificerande produkten, datum och plats för inköp av den Kvalificerande produkten.

5.4. Syftet med datainsamlingen: Data kommer att samlas in, bearbetas och lagras för kampanjen som enda syfte eller för direktmarknadsföring i den mån Deltagaren har samtyckt till det genom att skapa eller i MyPanasonic-kontot. Om Deltagaren samtyckte till direktmarknadsföring kommer de typer av uppgifter som anges i punkt 3.3 också att samlas in, behandlas och lagras för detta ändamål. Data om befintliga kunder kommer att jämföras och uppdateras med de tillhandahållna uppgifterna i denna Kampanj. 

5.5. I syfte att genomföra kampanjen baseras behandlingen av dina personuppgifter på artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"). Behandlingen av dina personuppgifter för e-postmarknadsföring baseras på artikel 6.1 a i GDPR.

5.6. Alla personuppgifter om Deltagaren kommer varken att vidarebefordras till tredje part eller göras tillgängliga för dem för användning utan deras samtycke. Ett undantag görs för tredje part, bland annat byråer som har fått i uppdrag att verifiera anspråken och genomföra Kampanjen, och som kommer att samla in, lagra och använda uppgifterna i syfte att genomföra Kampanjen. De tredje parterna följer GDPR och har nödvändiga säkerhetsåtgärder på plats enligt överenskommelse med Arrangören skriftligen och har ett databehandlingsavtal på plats.

5.7. Deltagarnas personuppgifter kommer att behållas av Arrangören så länge som det är nödvändigt för att uppfylla lagkrav och för juridiska ändamål, såsom garantianspråk och anspråk med avseende på utökad garanti längst tills preskriptionstiden för anspråk har löpt ut.

5.8. Om Deltagaren väljer att ta emot e-postmarknadsföring kan deltagaren när som helst återkalla sitt samtycke till e-postmarknadsföring och avregistrera sig från nyhetsbrevet. Det kan återkallas genom att klicka på länken till "Prenumerationshanteringscenter för nyhetsbrev" som finns i varje nyhetsbrev, via ditt My Panasonic-konto eller genom att kontakta arrangören via data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Deltagaren har rätt att när som helst kostnadsfri information om Deltagarens lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, i förekommande fall, en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser som skickar sin begäran till data_protection@eu.panasonic.com

6. ALLMÄNNA VILLKOR

6.1. Genom att göra anspråk på necessären anses deltagarna ha läst och accepterat dessa villkor.

6.2. Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera behörigheten för alla anspråk för att skydda sig mot bedrägliga, ogiltiga eller repetitiva anspråk, inklusive, utan begränsning, att kräva att Deltagaren bevisar att den inte returnerade den Kvalificerande produkten inom 28 dagar från leveransdatum. Ond tro eller bedrägliga poster eller anspråk som annars inte uppfyller dessa villkor kommer att ogiltigförklaras.

6.3. Arrangören förbehåller sig rätten att, och efter eget gottfinnande, ändra dessa regler och villkor när som helst och att ändra eller dra tillbaka denna Kampanj när som helst.

6.4 För att övervaka bedrägliga anspråk förbehåller sig Arrangören rätten att korskontrollera produktreturer med relevanta återförsäljare mot mottagna anspråk. Arrangören förbehåller sig rätten att undanhålla utfärdandet av en necessär om det misstänks att ett falskt eller bedrägligt påstående har gjorts. 

6.5 Dessa villkor regleras av lagarna i Republiken Tyskland, med undantag för internationell konflikträtt, särskilt FN:s konvention om Avtal om internationella köp av varor. Obligatoriska lokala lagbestämmelser i den stat där du har din vanliga vistelseort eller ditt säte förblir dock opåverkade och kommer att gälla i händelse av konflikt med tyska lagbestämmelser. Domstolarna i Wiesbaden, Tyskland ska ha exklusiv jurisdiktion att lösa alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av denna Kampanj eller i samband med den.

6.6. Om någon klausul i dessa villkor är ogiltig ska giltigheten av de återstående villkoren förbli opåverkad.

Bilaga 1 – Kvalificerande produkter

ER-6CT01A303

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-6CT02A303

Purchase valid as "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CBL1-A301

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt 

ER-CBL1-A311

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

ER-CBN1-A301

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

ER-CBN1-A311

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

ER-CKL1-A301

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

ER-CKL2-A301

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

ER-CKL2-A311

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

ER-CKN1-A301

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

ER-CKN1-A311

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

ER-CKN2-A301

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

ER-CNT1-A301

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CNT1-A311

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A301

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A311

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A301

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A311

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A301

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A311

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A301

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A311

Köp giltigt som "Kvalificerande produkt " endast i kombination med ER-CBL1-A301/A311 or ER-CBN1-A301/311

XSHAPE PACK 1 EFSD

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

XSHAPE PACK 1 IT

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

XSHAPE PACK 1 CEEG

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt

XSHAPE PACK 1 EU

Köp giltigt som “Kvalificerande produkt” utan ytterligare produkt