แผนการปรับปรุงอากาศสไตล์พรีเมี่ยม

การควบคุมส่วนอุปกรณ์(VRF)

อะแดปเตอร์ WLAN

เน้นการเชื่อมต่อ

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF


อะแดปเตอร์ WLAN

การเดินสายไฟระหว่างชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์