นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายว่าพานาโซนิค จะมีวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดเก็บ การรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่านเป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคลของพานาโซนิค พานาโซนิคจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลดังที่บริษัทได้รับไว้ผ่านทาง URL: https://panasonic.com/th และ https://panasonic.co.th (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ดังนี้

1. คำจำกัดความ

“พานาโซนิค”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา” ให้มีความหมายว่าร่วมกันหรือแทนกันระหว่าง บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทแม่, บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้มีความหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกี่ยวกับท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสผ่าน และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์) ที่เราได้รับจากการที่ท่านเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์

 

เพื่อทำประโยชน์ให้ท่านได้ดียิ่งขึ้น เราอาจจะปรับปรุงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เราขอให้ท่านตรวจสอบหน้าเว็บเป็นระยะๆ เพื่อที่จะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการใช้ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และเราจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการใช้บริการของท่านและการให้บริการของเราเท่านั้น

 

2.1  เราอาจเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์:

    (2.1.1)  ข้อมูลสถิติจากเว็บของผู้ใช้ที่ไม่ปรากฎชื่อจะถูกจัดเก็บทุกคราวที่มีการเรียกดูเว็บไซต์

    (2.1.2)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้กับทางบริษัทเมื่อท่าน (ก) ลงทะเบียนสินค้าของท่าน (ข) สมัครเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (ค) เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดทางตรง ได้แก่ การส่งเสริมธุรกิจทางออนไลน์ การสุ่มสำรวจและจับรางวัล และ/หรือ (ง) ส่งคำถามหรือให้ข้อมูลตอบกลับ หรือ การติดต่อใดๆ กับเรา หรือการร้องขอข้อมูลจากเรา (จ) การทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์

    (2.1.3)  ข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานอื่นๆ ในกลุ่มพานาโซนิคหรือจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านมายังเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่ค้า ตัวแทน ตลอดจนตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกของเรา


2.2  เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมตามแบบหรือวิธีการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตามวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบอื่นใดที่ทางเราได้กำหนด เว้นแต่

    (2.2.1)  เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น

    (2.2.2)  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ

    (2.2.3)  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้จัดให้มีมาตราการป้องกันที่เหมาะสม

    (2.2.4)  การปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใช้ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

    (2.2.5)  เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา

    (2.2.6)  เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ ตามที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบหมาย

    (2.2.7)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานตามกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี หรือตามที่รัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเรียกร้องให้ดำเนินการเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

    (3.1.1)  ตรวจสอบการใช้ ปรับแต่ง พิจารณาลงความเห็นและปรับปรุง เกี่ยวกับการบริการ เนื้อหาและการโฆษณา ของบริษัท

    (3.1.2)  จัดให้มีบริการและการช่วยเหลือท่าน ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม

    (3.1.3)  ให้ท่านมีส่วนร่วมในการประกวด การแข่งขันชิงรางวัล การจับสลาก หรือการสำรวจความพึงพอใจของการบริการ หรือสินค้า ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม

    (3.1.4)  ส่งข้อเสนอทางการตลาด บริการใหม่ๆ โปรโมชั่น และการส่งเสริมทางธุรกิจ ผ่านวิธีการสื่อสารแบบตรง ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท

    (3.1.5)  ป้องกันกิจกรรมที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ บังคับตามข้อตกลงว่าด้วยเงื่อนไข การใช้งาน

    (3.1.6)  ใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1  เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น รวมถึงเพื่อ

    (4.1.1)   ปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย

    (4.1.2)   เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและการให้บริการกับท่าน

    (4.1.3)  เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การปรับปรุงการให้บริการ การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน รวมถึงการสื่อสารบนเว็บไซด์ของเรา

    (4.1.4)   เพื่อส่งเนื้อหาการสื่อสารทางการตลาดแบบตรง หากเราได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น

 

4.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลซึ่งเกิดจากการลงทะเบียนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านเอง

 

5. ไฟล์คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน และการติดตามการเก็บและใช้

5.1  “ไฟล์คุกกี้” คือ หน่วยของข้อมูลที่สามารถถูกส่งไปยังโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บของท่านซึ่งโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บของท่านอาจเก็บไฟล์คุกกี้ไว้บนระบบของท่านตามที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ในโปรแกรมดังกล่าว ไฟล์คุกกี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบการใช้ของท่าน แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บและหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)


5.2  เว็บไซต์ใช้ไฟล์คุกกี้ตามแต่โอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนข้อมูลและบริการที่ท่านได้รับ เพื่อทำการนำทางไปยังเว็บไซต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ไม่ใช้ไฟล์คุกกี้เพื่อการรับข้อมูลที่จะทำให้มันระบุตัวตนของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว


5.3  ท่านมีทางเลือกที่จะกำหนดให้โปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บในอินเตอร์เน็ตทำการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านได้รับไฟล์คุกกี้เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะยอมรับไฟล์คุกกี้นั้นหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านมีทางเลือกที่จะปิดกั้นไฟล์คุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าถ้าท่านปฏิเสธหรือปิดกั้นไฟล์คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ได้


5.4 การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ

บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องประเภทอื่นๆ เช่น Local Shared Object (ที่รู้จักกันว่า “Flash” คุกกี้) และการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องแบบ HTML ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้คล้ายคลึงกับคุกกี้ที่มีอธิบายไว้ข้างต้น โดยจะมีการจัดเก็บเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณและสามารถนำไปใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือความชื่นชอบของคุณ 

5. ไฟล์คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน และการติดตามการเก็บและใช้

5.1  “ไฟล์คุกกี้” คือ หน่วยของข้อมูลที่สามารถถูกส่งไปยังโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บของท่านซึ่งโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บของท่านอาจเก็บไฟล์คุกกี้ไว้บนระบบของท่านตามที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ในโปรแกรมดังกล่าว ไฟล์คุกกี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบการใช้ของท่าน แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บและหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
 

5.2  เว็บไซต์ใช้ไฟล์คุกกี้ตามแต่โอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนข้อมูลและบริการที่ท่านได้รับ เพื่อทำการนำทางไปยังเว็บไซต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ไม่ใช้ไฟล์คุกกี้เพื่อการรับข้อมูลที่จะทำให้มันระบุตัวตนของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
 

5.3  ท่านมีทางเลือกที่จะกำหนดให้โปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บในอินเตอร์เน็ตทำการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านได้รับไฟล์คุกกี้เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะยอมรับไฟล์คุกกี้นั้นหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านมีทางเลือกที่จะปิดกั้นไฟล์คุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าถ้าท่านปฏิเสธหรือปิดกั้นไฟล์คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ได้
 

 5.4  การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ

บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องประเภทอื่นๆ เช่น Local Shared Object (ที่รู้จักกันว่า “Flash” คุกกี้) และการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องแบบ HTML ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้คล้ายคลึงกับคุกกี้ที่มีอธิบายไว้ข้างต้น โดยจะมีการจัดเก็บเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณและสามารถนำไปใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือความชื่นชอบของคุณ 

6. การเข้าถึง การแก้ไข การระงับหรือคัดค้านการใช้ข้อมูล และการถอนความยินยอม

6.1   ท่านสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งท่านมีสิทธิในการเข้าถึง รับรองสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคล ระงับหรือคัดค้านการใช้ข้อมูล หรือทบทวนตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


6.2   ถ้าท่านต้องการเข้าถึง แก้ไข ระงับหรือคัดค้านการใช้ข้อมูล หรือถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 12


6.3   สามารถขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

7. การโอนถ่ายและเก็บรักษาข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมจากท่านอาจถูกโอนถ่ายไปหรือเก็บรักษาไว้ที่ปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ เราอาจโอนหรือเก็บรักษาไว้กับบริษัท หรือกลุ่มธุรกิจของบริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีสัญญาอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศตามความจำเป็นของการปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพานาโซนิค ทั้งนี้เราจะไม่โอนและ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

8. การรักษาความปลอดภัยและการปกป้อง

8.1   เราจะใช้ความพยายามตามเหตุและผลในฐานะองค์กรธุรกิจที่จะจัดวางการป้องกันรักษาความปลอดภัยตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการเข้าถึงของผู้ไม่มีสิทธิหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ


8.2   พนักงานของพวกเราตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาความลับซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้


8.3   เราขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานอินเตอร์เน็ต ในขณะที่เรามุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถให้การรับรองอย่างแน่นอนแก่ท่านเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลที่ท่านส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้


8.4   หากเราได้มอบ (หรือท่านได้เลือก) รหัสผ่านซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านดังกล่าว เราขอให้ท่านไม่เปิดเผยการใช้รหัสผ่านแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

9. การเปิดเผยและระยะเวลาการเก็บ

9.1   เราอาจให้หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มพานาโซนิค ตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา รวมทั้งคู่ค้าและตัวแทนของเรา ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 7 ภายในวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้อ 3 แต่เราจะไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมของท่าน เว้นแต่

    (9.1.1)  เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น

    (9.1.2)   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานตามกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี หรือตามที่รัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเรียกร้องให้ดำเนินการเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

    (9.1.3)   เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการวิจัยหรือสถิติ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล

    (9.1.4)  เพื่อการสืบสวนและช่วยป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การทุจริต หรือการกระทำที่เป็น อันตรายอื่นๆ

    (9.1.5)   เพื่อปกป้องสิทธิ หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

    (9.1.6)   เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


9.2   เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือ/และเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้น


9.3    เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาของภาระหน้าที่ตามสัญญาหรือที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

10. การคุ้มครองผู้เยาว์

10.1    หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือหากท่านมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของท่าน

11. เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

11.1  เว็บไซต์อาจบรรจุลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ ซึ่งข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างไปจากของเรา เราไม่ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์เช่นว่านั้นด้วย แม้ว่ามันจะปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้หรือถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามนั้น จะไม่อยู่ภายใต้การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านเชื่อมโยงหรือเข้าชมเว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าว


11.2  เว็บไซต์อาจจัดให้มีปฏิบัติการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Feature) ซึ่งทำให้ท่านแบ่งปันข้อมูลในเครือข่ายสังคมต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับเราบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้ การใช้ปฏิบัติการด้านสื่อสังคมต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการรวบรวมหรือการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านขึ้นอยู่กับประเภทของปฏิบัติการนั้นๆ โปรดตรวจสอบนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆและการติดตั้งสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายในอินเตอร์เน็ตซึ่งท่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าท่านเข้าใจข้อมูลที่สามารถจะถูกแบ่งปันโดยผ่านสื่อดังกล่าวได้


11.3  เราจะไม่รับผิดชอบ และไม่มีความรับผิดตามกฎหมาย ในการรักษาความปลอดภัยหรือข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวมหรือถูกดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สามของเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ

12. ข้อมูลการติดต่อ

12.1   หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพื่อเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดแจ้งข้อมูลมายังพนักงานบริการลูกค้าของเราตามที่อยู่อีเมล์ต่อไปนี้:

Contact email: club@th.panasonic.com

13. ทั่วไป

13.1   การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการชี้แจงข้อมูลทั่วไปถึงวิธีการต่างๆ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการที่จะปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น อย่างไรก็ดี ท่านอาจมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจงของเราหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มพานาโซนิค ซึ่งมีนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรื่องนั้นๆ เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงให้ถือว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนเสริมของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ด้วย

 

14. ฟีเจอร์ของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเรายังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น วิดีโอแบบฝังที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกผ่านทาง API ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งมีข้อจำกัดตามข้อกำหนดการใช้งานของ API ข้อมูลของคุณอาจถูกแบ่งปันให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณโต้ตอบกับฟีเจอร์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานฟีเจอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย

ก. YouTube
บริการ YouTube API ใช้ในการเล่นวิดีโอบนเว็บไซต์ของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการและฟีเจอร์ของบริการได้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube รวมถึงดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google