นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย (“บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) จึงได้กำหนดนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการจัดเก็บ การรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล การถ่ายโอน และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครอง หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรที่เราได้ว่าจ้างให้จัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล หรือกระทำการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ พวกเราจึงขอประกาศนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายฯ”) ผ่านทาง URL: https://panasonic.com/th (เรียกว่า “เว็บไซต์”) ดังนี้

1. คำจำกัดความ

“พานาโซนิค” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” ให้มีความหมายรวมถึง ร่วมกันหรือแทนกัน ระหว่าง บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทแม่ และ/หรือบริษัทสาขา และบริษัทในกลุ่มในเครือ

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้มีความหมายว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งเกี่ยวกับท่านที่เราได้รับจากการที่ท่านเข้าสู่หรือใช้งานเว็บไซต์ หรือตามที่ท่านได้ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (Official Social Media) เช่น Facebook หรือ Line หรือ Instagram หรือแอปพลิเคชั่นอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการติดต่อด้วยตัวท่านเอง หรือการให้ข้อมูลผ่านทางระบบโทรศัพท์ (Call center) ศูนย์บริการหลังการขาย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น

 

เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ให้ท่านได้ดียิ่งขึ้น เราอาจจะปรับปรุงนโยบายฯ ฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เราขอให้ท่านตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของเราเป็นระยะ เพื่อที่จะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นสาระสำคัญ หรืออาจจะกระทบสิทธิของท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งนโยบายฯ ฉบับปรับปรุงให้ท่านทราบทางอีเมลล์ต่อไป

2. ข้อมูลที่จัดเก็บและวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1 เราจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการใช้บริการและการให้บริการของเราเท่านั้น และวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่เราดำเนินการนั้นชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะทำการเก็บรวบรวมนั้น เช่น

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
  • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID
  • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

 

2.2 เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในกรณีดังต่อไปนี้

(2.2.1) เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของเรา (Official Social Media) เราอาจจัดเก็บข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลสถิติการใช้งานจากเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของท่าน (หรือผู้ใช้ที่ไม่ปรากฎชื่อ) จะถูกจัดเก็บทุกครั้งที่มีการเรียกดูเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Official Social Media) ต่างๆ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้กับทางเราเมื่อท่าน (ก) ลงทะเบียนสินค้าของท่าน (ข) สมัครเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (ค) เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดทางตรง ได้แก่ การส่งเสริมธุรกิจทางออนไลน์ การสุ่มสำรวจและจับรางวัล (ง) ส่งคำถามหรือให้ข้อมูลตอบกลับ หรือ การติดต่อใดๆ กับเรา หรือการร้องขอข้อมูลจากเรา (จ) ทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (ฉ) ขอรับบริการหลังการขาย เช่น การซ่อมแซม การขอรับบริการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ หรือ การใช้สิทธิการรับประกันสินค้าและผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ โดยเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากกลุ่มพานาโซนิคหรือจากบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่ค้า ตัวแทน ตลอดจนตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการเครือข่ายและผู้ค้าปลีกของเรา ซึ่งได้ทำการให้ หรือถ่ายโอนข้อมูลของท่านแก่เราอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเราได้รับความยินยอมจากท่านโดยชอบแล้ว

(2.2.2) เมื่อท่านได้ติดต่อขอซื้อสินค้า ขอรับคำแนะนำหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งขอรับบริการหรือใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการขอรับบริการหลังการขาย เช่น การซ่อมแซม การขอรับบริการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ หรือการใช้สิทธิการรับประกันสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านทางเรา ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการเครือข่าย ผู้ค้าปลีก ศูนย์บริการหลังการขาย เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือศูนย์ประสานงานบริการ (Call Center) ของเรา

 

2.3 เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมตามแบบ หรือวิธีการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตามวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบอื่นใดที่ทางเราได้กำหนด เว้นแต่

(2.3.1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย (เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น) กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานตามกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี หรือตามที่รัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเรียกร้องให้ดำเนินการ

(2.3.2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ

(2.3.3) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้จัดให้มีมาตราการป้องกันที่เหมาะสม

(2.3.4) การปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใช้ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

(2.3.5) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา

(2.3.6) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่หน่วยงานของรัฐได้มอบหมายให้

3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

3.1 ตรวจสอบการใช้ ปรับแต่ง พิจารณาลงความเห็นและปรับปรุงเกี่ยวกับการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของบริษัท รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัท

 

3.2 จัดให้มีการบริการต่างๆ รวมถึงการส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังศูนย์บริการเครือข่าย และการช่วยเหลือท่าน ตามที่ท่านได้ร้องขอ

 

3.3 ให้ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด เช่น การประกวด การแข่งขันชิงรางวัล การจับสลาก เป็นต้น หรือการสำรวจความพึงพอใจของการบริการ หรือสินค้าตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม

 

3.4 ส่งข้อเสนอทางการตลาด บริการใหม่ๆ โปรโมชั่น และการส่งเสริมทางธุรกิจ ผ่านวิธีการสื่อสารแบบตรง รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทแล้ว

 

3.5 ป้องกันกิจกรรมที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ บังคับตามข้อตกลงว่าด้วยเงื่อนไขการใช้งาน

 

3.6ใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น รวมถึงเพื่อ

(4.1.1) ปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย

(4.1.2) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและการให้บริการกับท่าน

(4.1.3) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การปรับปรุงการให้บริการ การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน รวมถึงการสื่อสารบนเว็บไซต์ของเรา

(4.1.4) เพื่อส่งเนื้อหาการสื่อสารทางการตลาดแบบทางตรงและทางอ้อม ต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น

 

4.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลซึ่งเกิดจากการลงทะเบียนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งกระทำโดยท่านเอง ทั้งนี้ หากท่านพบว่า ท่านได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านผิดพลาดและต้องการแก้ไข ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้องได้ ตามรายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 14.

5. ไฟล์คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน และการติดตามการเก็บและใช้

5.1 “ไฟล์คุกกี้” คือ หน่วยของข้อมูลที่สามารถถูกส่งไปยังโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บของท่านซึ่งโปรแกรมที่ช่วยค้นหา

เว็บของท่านอาจเก็บไฟล์คุกกี้ไว้บนระบบของท่านตามที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ในโปรแกรมดังกล่าว ไฟล์คุกกี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบการใช้งานของท่าน แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บและหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

 

5.2 เว็บไซต์ใช้ไฟล์คุกกี้ตามแต่โอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนข้อมูลและบริการที่ท่านได้รับ เพื่อทำการนำทางไปยังเว็บไซต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ไม่ใช้ไฟล์คุกกี้เพื่อการรับข้อมูลที่จะทำให้มันระบุตัวตนของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

 

5.3 ท่านมีทางเลือกที่จะกำหนดให้โปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บในอินเตอร์เน็ตทำการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านได้รับไฟล์คุกกี้เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะยอมรับไฟล์คุกกี้นั้นหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านมีทางเลือกที่จะปิดกั้นไฟล์คุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าท่านปฏิเสธหรือปิดกั้นไฟล์คุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านอาจไม่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ได้ (ในกรณีที่ปิดการใช้งานคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)) หรือท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่เต็มประสิทธิภาพ และอาจไม่ได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด

 

5.4 การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ

เราอาจใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องประเภทอื่นๆ เช่น Local Shared Object (ที่รู้จักกันว่า “Flash” คุกกี้)

และการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องแบบ HTML ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้คล้ายคลึงกับคุกกี้ที่มีอธิบายไว้ข้างต้น โดยจะมีการจัดเก็บเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณและสามารถนำไปใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือความชื่นชอบของคุณ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 

6.1 ขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ

ยินยอม

 

6.2 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้อื่น

 

6.3 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลกำหนดไว้

 

6.4 ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

ของท่านได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

 

6.5 ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

 

6.6 ขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

6.7 ถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้แก่เรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือนิติกรรม

สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

 

6.8 ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกรณีที่ท่านเชื่อว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ท่านสามารถติดต่อไปยังอีเมลที่เราระบุไว้ท้ายประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งเราอาจสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเรามีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การดำเนินการดังกล่าว อาจก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทเกินสมควร เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติ เป็นการขัดต่อกฎหมาย การใช้สิทธิดังกล่าวของท่านมีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น หรือกรณีที่เรามีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เป็นต้น

7. การโอนถ่ายและเก็บรักษาข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมจากท่านอาจถูกโอนถ่ายไปหรือเก็บรักษาไว้ที่ปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเราอาจโอนหรือเก็บรักษาไว้กับบริษัท องค์กร หรือกลุ่มธุรกิจของบริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีสัญญาอยู่กับเรา ไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศตามความจำเป็นของการปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพานาโซนิค ทั้งนี้เราจะไม่โอนและ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

8. การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 เราจะใช้ความพยายามอันสมควรตามเหตุและผลในฐานะองค์กรธุรกิจที่จะจัดวางการป้องกันรักษาความปลอดภัยตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการเข้าถึงของผู้ไม่มีสิทธิหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 

8.2 พนักงานของเราตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาความลับซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้

 

8.3 เราขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานอินเตอร์เน็ต ในขณะที่เรามุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถให้การรับรองอย่างแน่นอนแก่ท่านเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลที่ท่านส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

 

8.4 หากเราได้มอบ (หรือท่านได้เลือก) รหัสผ่านซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ เราขอให้ท่านไม่เปิดเผยการใช้รหัสผ่านแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านดังกล่าวด้วยตนเองทั้งสิ้น

9. การเปิดเผยและระยะเวลาการเก็บ

9.1 เราอาจให้หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มพานาโซนิค

ตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา ศูนย์บริการเครือข่าย รวมทั้งคู่ค้าและตัวแทนของเรา ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 7 ภายในวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 แต่เราจะไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมของท่าน เว้นแต่

(9.1.1) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น

(9.1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานตามกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี หรือตามที่รัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเรียกร้องให้ดำเนินการเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

(9.1.3) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการวิจัยหรือสถิติ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล

(9.1.4) เพื่อการสืบสวนและช่วยป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การทุจริต หรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่นๆ

(9.1.5) เพื่อปกป้องสิทธิ หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(9.1.6) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล9.2 เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ การเปิดเผย การถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลเช่นว่านั้น


9.3 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาของภาระหน้าที่ตามสัญญาหรือที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เมื่อ

ภาระหน้าที่ตามหน้าที่ตามสัญญาสิ้นสุดลงและเราพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของเรา หรือตามบทบัญญัติกฎหมาย เราจะยกเลิกการจัดเก็บและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10. การคุ้มครองผู้เยาว์

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือหากท่านมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของท่าน เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

11. เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

11.1 เว็บไซต์อาจบรรจุลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ ซึ่งข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างไปจากของเรา เราไม่ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์เช่นว่านั้นด้วย แม้ว่ามันจะปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้หรือถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามนั้น จะไม่อยู่ภายใต้การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฯ ฉบับนี้ หากท่านเชื่อมโยงหรือเข้าชมเว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าว

 

11.2 เว็บไซต์อาจจัดให้มีปฏิบัติการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Feature) ซึ่งทำให้ท่านแบ่งปันข้อมูลในเครือข่ายสังคมต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับเราบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้ การใช้ปฏิบัติการด้านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการรวบรวมหรือการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านขึ้นอยู่กับประเภทของปฏิบัติการนั้นๆ โปรดตรวจสอบนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ และการติดตั้งสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายในอินเตอร์เน็ตซึ่งท่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าท่านเข้าใจข้อมูลที่สามารถจะถูกแบ่งปันโดยผ่านสื่อดังกล่าวได้

 

11.3 เราจะไม่รับผิดชอบ และไม่มีความรับผิดตามกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยหรือข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวมหรือถูกดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สามของเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ

12. ฟีเจอร์ของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเรายังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น วิดีโอแบบฝังที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกผ่านทาง API ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งมีข้อจำกัดตามข้อกำหนดการใช้งานของ API ข้อมูลของคุณอาจถูกแบ่งปันให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณโต้ตอบกับฟีเจอร์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานฟีเจอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย

  • YouTube

บริการ YouTube API ใช้ในการเล่นวิดีโอบนเว็บไซต์ของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการและฟีเจอร์

ของบริการได้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube รวมถึงดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ YouTube

13. ทั่วไป

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการชี้แจงข้อมูลทั่วไปถึงวิธีการต่างๆ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการที่จะปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น อย่างไรก็ดี ท่านอาจมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจงของเราหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มพานาโซนิค ซึ่งมีนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรื่องนั้นๆ เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงให้ถือว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนเสริมของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ด้วย

14. ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพื่อเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือการใช้สิทธิอื่นใดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อ 6 หรือหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้:


บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

E-Mail: psth-dpo@th.panasonic.com

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

E-Mail: pat-dpo@th.panasonic.com