กิจกรรมของพานาโซนิค

โครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค

โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค เป็นหนึ่งในนโยบาย ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  และถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบสารคดี หรือ ข่าวสั้น 

โครงการ ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต

โครงการ ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปี่ 2- 4 ให้กับ นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในประเทศไทย  

โครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก

โครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก เป็นการร่วมมือกันระหว่าง
พานาโซนิคและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) โดยมุ่งหวังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Smart Energy

หลักสูตรการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสำหรับโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสำหรับโรงเรียน เป็น หลักสูตรที่เรียนรู้จากการทดลองทางวิทยาศาสคร์ โดยความร่วมมือของพานาโซนิคและสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงค์โปร เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง และความคิดริเริ่มของภาคอุตสาหกรรม

Sustainability News

    There are no announcements at this time.

    ความยั่งยืนของพานาโซนิค