Екологична визия 2050 на Panasonic

Panasonic ще работи по посока създаване и по-ефективно използване на енергия, която надвишава количеството използвана енергия.

През 2017 г. Panasonic формулира „Екологична визия 2050 на Panasonic“ („Екологична визия 2050“) като дългосрочна визия за екологично устойчиво управление. 

Екологична визия 2050 на Panasonic

За да постигне „по-добър живот“ и „устойчива околна среда в световен мащаб“ Panasonic ще работи в посока създаване и по-ефективно използване на енергия, която да надвишава количеството на използваната енергия, с цел изграждане на общество с чиста енергия и по-приятен начин на живот. 

Използвана енергия < Създадена енергия

В момента количеството създадена енергия (чистата енергия, която е създадена и/или предоставена от продукти и услуги на Panasonic, като например фотоволтаични системи за производство на енергия, акумулаторни батерии и енергийни решения) е едва една десета от количеството на използваната енергия (енергията, използвана в нашите бизнес дейности, като например производството и използваната енергия от продукти в ръцете на нашите клиенти). От сега нататък за използваната енергия ще разработим технологии за подобряване на енергоспестяващите качества на продуктите, както и иновативни процеси на производство за намаляване на консумацията на енергия. За създадената енергия ще разширим бизнесите по създаване и съхранение на енергия и ще допринесем за новите социални системи, като например водородно общество за увеличаване на количеството на чиста енергия.

Panasonic ще положи усилия, за да може „създадената енергия“ да надвиши „използваната енергия“ до 2050 г.

Научете повече:

Намаляване на емисиите на CO2

Panasonic намалява емисиите на CO2 чрез различни усилия,
включително по отношение на продуктите, производствените дейности, логистиката и офис помещенията.

В момента глобалното затопляне е неотложен проблем, пред който ние, хората, сме изправени. Panasonic работи по намаляването на емисиите на CO2, за който се твърди, че е основната причина за глобалното затопляне, както чрез аспекта „продукти“, така и чрез аспекта „по време на производство“. В частност, тъй като електрическите продукти консумират повече енергия по време на използване, отколкото по време на производство, Panasonic работи по значителното намаляване на емисиите на CO2 чрез следните четири концепции: „пестене на енергия“, „генериране на енергия“, „съхранение на енергия“ и „управление на енергия“.

Типичен пример за подобно разработване на енергоспестяващи продукти е ECONAVI – функция, която използва сензорни технологии за отчитане на излишна консумация на енергия и спестява енергия автоматично. Продуктите за генериране на енергия включват фотоволтаични системи за генериране на енергия и домашни системи с горивни клетки за когенерация, а енергоспестяващи са продукти като литиево-йонните батерии. Като продукти за управление на енергията разработихме и предлагаме свързаната система за генериране и съхранение на енергия, която дава възможност за интелигентно използване на енергията чрез свързване на фотоволтаичен електрогенератор с батерии за съхранение, и Smart HEMS, интелигентна домашна система за управление на енергията.

По отношение на дейностите „по време на производство“ участваме в дейности по осигуряването на екологични заводи с цел да намалим максимално нашето въздействие върху околната среда във всички заводи на Panasonic по целия свят. Като част от тези дейности въведохме системи за управление на енергията в около 300 завода по света и намаляваме консумацията на енергия чрез визуализиране на условията за използване на енергия и резултатите от мерките за намаляване.

Освен тези мерки активно насърчаваме намаляването на емисиите на CO2 чрез различни дейности в областта на логистиката и в офис помещенията в сътрудничество с нашите партньори.

Ще намалим емисиите на CO2 чрез производствените дейности и продуктите/услугите.

Рециклиране на суровини

Panasonic допринася за едно устойчиво общество чрез ориентирано към рециклиране производство,
за да пестим ограничените ресурси за бъдещи цели.

Поради бързия икономически растеж, който набира скорост в световен мащаб, въпросите по отношение на ресурсите са предмет на все по-голям социален интерес и загриженост. Добиването на нови суровини и материали не само оказва въздействие върху околната среда в световен мащаб, но също така може да доведе до изчерпване на минералните ресурси и рязко повишаване на цените на материалите.

Предвид отговорностите, които имаме като производствено предприятие, работим по различни инициативи за максимално намаляване на количеството нови материали, които използваме. Една от тези инициативи е използването на рециклирани суровини на база на концепцията „от продукт към продукт“. Изваждаме пластмасата от продукти като телевизори, хладилници, климатици и перални/сушилни машини в края на жизнения им цикъл и я рециклираме в материали, които се използват в различни домакински уреди. Освен това рециклираните метали се използват като материал за жилищно строителство.

В допълнение към тези дейности се стремим към нулеви емисии на отпадъци чрез намаляване на крайното депониране до абсолютен минимум. В Сингапур например формовъчната смес, използвана като основен компонент при производството на корпусни елементи за компресори, използвани в хладилници, се депонираше в депа за отпадъци. Вместо това обаче формовъчната смес вече се преработва и сортира за повторно използване като основен компонент в производствения процес или повторно използване като строителен материал от външни фирми. Това доведе до значително намаление на количеството отпадъци и загубите при генериране на приходи и разходите за доставка на материали и депониране на отпадъчната формовъчна смес.

Ще дадем своя принос за създаването на по-добри стандарти на живот и устойчиво общество чрез постоянно популяризиране на ориентирано към рециклиране производство.

Ще работим по ефективното използване на суровини чрез осъществяване на ориентирано към рециклиране производство.

Рационално използване на ограничените водни ресурси

Panasonic работи по разработването на продукти, които пестят вода,
както и по пестенето на водните ресурси, използвани в производствените дейности

Деветдесет и осем процента от водата на Земята е солена. От останалите 2% сладка вода, като се изключат ледниците и другите недостъпни водни ресурси, количеството вода в езера и реки и подпочвени води е под 0,01%. Според доклада за глобалните рискове, публикуван от Световния икономически форум през януари 2015 г., водната криза е водещият риск с най-голямо влияние в световен мащаб.

Предвид тези обстоятелства и с цел осигуряване на питейно-битовото и промишленото водоснабдяване и водоснабдяването за нуждите на селскостопанското производство, необходими за създаването и поддържането на богата жизнена среда, Panasonic прилага мерки за пестене на водните ресурси както по отношение на самите продукти, така и по отношение на производствените дейности. На базата на задълбочен анализ на използването на водата чрез нашите продукти разработихме функции, които дават възможност за пестене на значително количество вода чрез максималното й използване посредством подобряване на контрола на водния поток и циклично използване. Тези продукти включват перални/сушилни машини, миялни машини, тоалетни с топла вода и абсорбатори с функция за почистване.

По отношение на производствените ни процеси работим по намаляването на въздействието върху околната среда, като използваме по-малко количество вода и отвеждаме по-малко количество отпадъчни води чрез пречистване и рециклиране на отпадъчни води. Пример за това е Nishikinohama Factory на Panasonic Corporation Eco Solutions Company, произвеждащ слънчеви панели, който използва повторно отведените отпадъчни води при пречистване на водата чрез филтриране на нечистотиите в отпадъчните води чрез друг пречиствател за вода.

Ще пестим водните ресурси чрез ефективно използване на водата и предотвратяване на замърсяването.

Намаляване на въздействието на химичните вещества

Panasonic контролира химичните вещества по цялата верига за доставка
с цел защита на клиента и опазване на околната среда.

Използвани в домакински уреди и други продукти за дома, химичните вещества ни помагат да поддържаме пълноценен и комфортен начин на живот в много отношения. В същото време обаче, тъй като някои химични вещества имат вредно въздействие върху хората и околната среда, химичните вещества трябва да се контролират още от разработването на продукта и производствените етапи, като се отчита въздействието върху здравето на хората и околната среда при използването им от клиента, както и изхвърлянето им.

В тази връзка Panasonic спазва съответните закони и наредби на всяка държава и участва в бизнес дейности съгласно основната си политика за намаляване на въздействието на химичните вещества през целия жизнен цикъл на продукта – от доставката на материалите до производството, използването от клиента и изхвърлянето.

Panasonic работи по установяването на съдържанието на химични вещества в продуктите. С оценката на въздействието върху хората и околната среда и доброволното преустановяване на използването на химични вещества, когато могат да доведат до излагане на потенциален риск, Panasonic се стреми да осигури безопасни и сигурни продукти.

Освен това, за да предотврати замърсяването на въздуха, водата и почвата в локалната зона на своите заводи и вредното въздействие върху съседните зони, Panasonic работи по намаляването на количеството химични вещества, използвани в заводите, чрез подобряване на методите за производство.

Ще намалим въздействието на химичните вещества върху здравето на хората и околната среда.

Опазване на биологичното разнообразие

Panasonic работи по опазването на биологичното разнообразие в три основни области:
продукти, доставки и използване на земята.

Социалните ни дейности се основават на природни блага (услуги от екосистемите), включително почвата, въздуха, водата, растенията и животните. В основата на природата е деликатен жизнен баланс и е важно да опазим биологичното разнообразие, за да предадем тези блага на следващото поколение.

Panasonic се ангажира с правилното разбиране на въздействието на своите стопански дейности върху биологичното разнообразие, както и с приноса за опазването на биологичното разнообразие. В частност, Panasonic популяризира инициативи в следните три области: (1) продукти: увеличаване на продуктите, които допринасят за опазването на биологичното разнообразие, (2) доставки: насърчаване на екологичните доставки по отношение на дървения материал с цел устойчиво оползотворяване на горите и (3) използване на земята: използване на зелени площи в бизнес единиците с цел принос за опазване на биологичното разнообразие.

В областта на продуктите система за обективна оценка на приноса на продуктите за биологичното разнообразие е създадена съвместно с международна неправителствена организация и се прилага при производството на продукти в Panasonic.

Също така добавихме въпроси, свързани с биологичното разнообразие, към нашите критерии за акредитация на екологични продукти и оценяваме на добра воля баланса между материалите, функциите и биологичното разнообразие.

В областта на доставките Panasonic се консултира продължително със Световния фонд за дивата природа, Япония, разработи насоките на Panasonic Group за екологични доставки по отношение на дървения материал и насърчава доставките на материали при отчитане на опазването на биологичното разнообразие.

В областта на използването на земята беше оценено биологичното разнообразие от зелени площи в стопанските обекти на Panasonic с цел разработване на механизми, които не само опазват редките видове растения и животни на територията им, но и осигуряват органична връзка на дивата природа на територията им с пространство за живот и размножаване.

Panasonic ще продължи да си сътрудничи с местни правителства, неправителствени организации по опазване на околната среда и специализирани организации с цел опазване на биологичното разнообразие.

За подробна информация вж. „Дейности по опазване на околната среда“:

Ще имаме предвид и ще опазваме биологичното разнообразие.