Повишаване на нивата на качество и гарантиране на безопасността на продуктите

Panasonic счита безопасността на продуктите за свой първостепенен приоритет
 и произвежда продукти, които действително са в услуга на клиента
.

В Panasonic отдаваме голямо значение на качеството на продуктите и се стремим да създаваме безопасни и надеждни продукти, които клиентите ни могат да използват във всякакви ситуации.

За тази цел в Правилата за качество на Panasonic се заявява, че дружеството ще „бъде действително в услуга на клиентите чрез предоставяне на продукти и услуги, които неизменно отговарят и удовлетворяват нуждите на клиентите и обществото“. Panasonic гарантира с отделно определени основни правила за безопасност на продуктите, че идеалите за гарантиране на качеството и безопасността на продуктите се следват неотклонно в цялата група Panasonic.

С цел прилагане на тези правила на практика, всяко дружество прилага системи за осъществяване на стопанска дейност с независима отговорност и саморегулиране под надзора на главния директор по качеството (CQO). В допълнение, Panasonic периодично провежда „стратегически срещи относно качеството“ и „срещи на мениджърите качество“, като те подсилват взаимодействието в рамките на групата и насърчават усилията за подобряване на качеството.

За да превърне производството на безопасни продукти в свой първостепенен приоритет, през 2012 г. Panasonic преструктурира своя Общ комитет за безопасност на продуктите на ниво група и сформира под неговата шапка Работна група за безопасност на технологиите и Работна група за стандарти за безопасност. С помощта на тези работни групи дружеството изготви твърдо заложени технологии за безопасност и разработи вградени стандарти за безопасност на продуктите, което води до по-добра, по-последователна система. Поради нарастващата нужда от функции за безопасност в автомобилите, роботите и други продукти, Panasonic насърчава получаването на удостоверения за съвместимост на стандартите за безопасност чрез вътрешногрупови партньорства, с които се гарантира безопасността в тези категории продукти.

В малко вероятния случай на настъпване на злополука, свързана с продуктите, Panasonic незабавно потвърждава фактите, свързани с инцидента, анализира причините и извършва изпитвания. Ако Дружество определи, че дадена злополука, свързана с продукта, е тежка, подробностите бързо и точно се докладват на ръководството на Дружеството и на съответните държавни агенции. Същевременно, за да гарантира безопасността на своите клиенти, групата Panasonic действа като лицето, което предприема всички подходящи мерки.

Научете повече:

Връзки с клиентите

Осигуряваме на клиентите си доверие, спокойствие и удовлетвореност въз основа на философията ни за „истинско обслужване”.

Управленската философия на Panasonic е да дава своя принос на обществото чрез своите продукти и услуги, като същевременно клиентът е винаги на първо място. Въз основа на тази философия дружеството се стреми да подобри удовлетвореността на клиентите (УК) и предлага продукти, решения и услуги, които обогатяват живота на хората по света.

Когато извършва ремонт или оказва поддръжка под формата на обслужване на клиенти чрез глобалната си мрежа за обслужване, Panasonic се стреми към откровеност, прецизност и скорост и действа смирено и уважително. За основа на този подход служи принципът за „истинско обслужване“, който учредителят на дружеството предава нататък чрез свои изказвания. Основен девиз на дружеството е осигуряването на клиентите на доверие, спокойствие и удовлетвореност.

Освен това, Panasonic състави набор от Основни правила за отговор на клиентите (в съответствие с ISO 10002) за подходящ отговор на ниво група на запитванията и оплакванията на клиентите. Внедрили сме управленски системи, съвместими с ISO, основаващи се на Основните правила за отговор на клиентите и съобразени с правната система във всяка държава или регион.

Дейностите по обслужване на клиентите се контролират от изпълнителния директор на Panasonic и се привеждат в действие в сътрудничество с централата и другите дъщерни дружества. Отделите за обслужване на клиенти на търговските дружества на Panasonic по света събират местна информация относно услугите и качеството, както и относно заявките на клиенти и т.н. Тази информация се използва за гарантиране на качеството и безопасността на продуктите и за развитие на продукти, които отговарят на нуждите на клиентите на всеки пазар.

Персоналът за обслужване на клиенти в Япония споделя познанията и опита, събран в опит да се предостави по-добро обслужване на клиентите.

Panasonic използва редица методи за анализ на Гласа на клиента (Voice of Customer, VOC) и използва резултатите от своите анализи – чрез координация между отделите по продуктово планиране, проектиране, инженеринг и осигуряване на качеството, от една страна, и отделите за маркетинг и продажби, от друга страна – за да се подобрят разработката на продукти, функционалността, качеството, наръчниците за употреба, актуализациите на каталози и маркетинговите дейности.

Panasonic счита VOC дейностите си за практически въплъщения на управленската си философия с цел подобряване на удовлетвореността на клиентите. Дружеството насърчава всички служители да се „вслушват“ в гласа на клиентите на дружеството в цялата им дейност.

Научете повече:

Защита на информацията и личните данни

Концентрирани сме върху мерките за защита на информацията, за да предотвратим нанасянето на щети на нашите клиенти, бизнес партньори и други лица.

От Panasonic сме наясно колко важна е защитата на личната информация и друга информация, предоставена ни от нашите клиенти. Дружеството създаде система за управлението на защитата на информация и полага усилия за адекватното управление на информацията на ниво група чрез създаването и налагането на глобални правила и разпоредби.

Panasonic работи в посока повишаване на нивата на познанията и информираността на всички служители и предоставянето на помощ за правилното обработване на информация от тях чрез обучение. Това включва обучение за нови видове риск за всички служители на групата, за персонал според позицията им в организацията и за тези, които обработват лична информация и друга информация, предоставена на Panasonic.

В очакване на растежа на своя IoT бизнес (интернет на нещата) Panasonic предприема инициативи в своята отговорност към обществото, като управлява данни по начин, защитаващ поверителността, с възможност да обработва все повече лични данни, като например устройства за проследяване на дейността.

Научете повече:

Отговорна публичност и реклама

Увеличаване на стойността на марката Panasonic
с разгръщането на добросъвестни и прецизни корпоративни комуникации
.

През последните няколко години светът беше разтърсен от поредица корпоративни скандали и обществото гледа на корпорациите с все по-голямо недоволство. Обществото започна енергично да поставя под въпрос корпоративното управление, корпоративната социална отговорност, корпоративните подходи и самият начин, по който бизнесът се управлява като цяло. Като следствие от това нарасна значението на корпоративните комуникации.

Кодексът на поведение на Panasonic регламентира следните правила за основните ни комуникации като корпорация.
(1) Комуникации
Чрез корпоративните ни комуникации, в които се включват връзките ни с обществеността и рекламните ни дейности, ще предоставяме добросъвестна и точна информация относно основните ни бизнес правила, както и относно нашите продукти, услуги и технологии, като целта ни е по-добре да информираме клиентите си и други заинтересовани страни и по този начин да повишаваме стойността на нашите марки. Същевременно ще продължим да се вслушваме и наблюдаваме обществото, да се учим от него и ще отразяваме мненията му в стопанската, маркетинговата и търговската ни дейност.
(2) Добросъвестно използване на съдържание и изрази
Няма да излизаме с изявления, които са заблуждаващи, подвеждащи, измамни или недобросъвестни. Рекламите ни няма да имат клеветнически, политически или религиозен характер.
(3) Творчество и иновации
Целта ни е да разработим и демонстрираме както нашето творчество, така и иновации в дейностите по корпоративна комуникация и подчертаваме пред клиентите, че могат да разчитат на нашите марки.

Научете повече:

Добросъвестни работни практики

В съответствие със закона и корпоративната ни философия
се стремим да усъвършенстваме всяка от социалните норми с цел насърчаване на лоялните бизнес практики.

С разгръщането на корпоративната ни дейност по света, от време на време се случват нередности не само поради преднамерени недобросъвестни и престъпни действия, но и поради липса на знания и разбиране. В Panasonic вярваме, че съответствието със законите, разпоредбите и корпоративната ни философия в цялата ни бизнес дейност е съществена основа за нашия бизнес. Стремим се да го постигнем чрез придържане към тези правила, за да насърчаваме лоялните работни практики във всички държави и региони по света и за да изградим устойчиво общество. Това е „Кодексът на поведение на Panasonic“, който включва изискванията на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните предприятия, както и други норми.

При спазването на Кодекса ни на поведение разполагаме с глобална мрежа от правни отдели, директори и изпълнителни директори, които отговарят за придържането към Кодекса на поведение, както и мениджъри, отговарящи за контрола върху износа и други лица, отговорни за надзора на други функции в нашите Дружества, бизнес подразделения и регионални централи извън Япония.

Ежегодно посочваме септември за „Месец на осведомеността относно съответствието“, през който повишаваме осведомеността за необходимостта от спазване на етичните и правни изисквания. През този месец провеждаме „Проучване за осведомеността относно съответствието“, за да се провери степента на разпространение на осведомеността относно съответствието сред служителите ни по света. В допълнение, провеждаме допълнителна проверка за това доколко се спазва и практикува „Кодексът на поведение на Panasonic“ във всички местоположения по света.

Освен това, за да се предотвратят нередности и да се вземат бързи решения, създадохме горещи линии за сигнали за нередности както за служителите ни от Япония и по света, така и за нашите бизнес партньори.

Чрез тези усилия по-добре ще разбираме въпросите и след това ще предприемаме инициативи с цел подобрение на ниво бизнес местоположение. Също така ще събираме тези решения по обединен, изчерпателен начин на ниво централа на групата и след това ще ги отразяваме в цялата корпорация въз основа на социални условия. В момента нашите приоритетни теми са „предотвратяването на сформирането на картели“ и „предотвратяването на подкупването на държавни служители.“

Научете повече:

Зачитане на правата на човека

Panasonic определи конкретен набор от правила за зачитане на правата на човека
и изгради система за управление на съответствието с правилата
.

Зачитането на правата на човека е основно правило на международната общност и зачитането на правата както на клиентите, така и на служителите е от важно значение за дружество, чийто бизнес е с присъствие по всички точки на света.

Panasonic изрично заяви в Кодекса си на поведение, че „трябва да зачитаме правата на човека и да направим всичко възможно да разбираме, признаваме и зачитаме различните култури, религии, начин на мислене, закони и разпоредби на хората в различни държави и региони на осъществяване на стопанска дейност“. Panasonic подкрепя основните принципи на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните права и права на работното място, Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и болшинството от принципите, залегнали в тези декларации и насоки са възприети в Кодекса на поведение на Panasonic. Освен това, Panasonic включва в управлението си идеите за глобалните права на човека. Това включва позоваване на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, приети от Съвета на ООН по правата на човека през юни 2011 г.

През финансовата 2015-та година Panasonic приведе в действие „Глобалните правила за правата на човека и труда“ и въведе система за управление на тяхното спазване. Тази система включва ръчно излагане на процедурите за правилна оценка на риска и въздействието върху правата на човека, като се провеждат самооценъчни проверки за установяване и коригиране на рискове и се извършва постоянно подобрение, наред с други компоненти. От началото на финансовата 2016-та година Panasonic ще приложи тази система поетапно по работните места в цял свят.

Старшият изпълнителен директор е лицето, което отговаря за насърчаването на инициативи по защита на правата на човека. Отговорните отдели са отделът „Човешки ресурси и индустриални отношения“ от централата на Panasonic и отделите за човешки ресурси във всички бизнес подразделения. В допълнение, във всяко Дружество и бизнес подразделение е установено консултативно бюро в опит да се осигури място за служителите, в което те да споделят оплакванията си за сексуален тормоз, тормоз, основаващ се на злоупотреба с власт, и широк спектър от други теми, свързани с правата на човека. Нещо повече, с цел защита правата на работниците и служителите е забранена всякаква форма на дискриминация и политиките включват също така компоненти относно управлението на работното време и работната заплата, наред с другото.

В допълнение към усилията, насочени към служителите, Panasonic ще си сътрудничи с доставчиците си по света по въпроси като зачитането на правата на човека и правилното разбиране на законите и работните практики в различните държави.

Научете повече:

Развитие на човешките ресурси и насърчаване на многообразието

Насърчаване на дейностите по развитие на човешките ресурси и многообразието,
 където всеки отделен служител може напълно да разгърне таланта си, независимо от своята възраст, пол или националност
.

Бизнесът на Panasonic се разраства и от съществено значение е създаването на организационна култура, насочена към развитието на човешките ресурси, в която всеки един служител може изцяло да разгърне съответните си таланти за по-нататъшното развитие на дружеството.
По този начин Panasonic счита насърчаването на многообразието за жизненоважна част от бизнес стратегията си. За тази цел предоставя широк спектър от възможности за всички със способности и амбиции, и активно се стреми да създава среда, предразполагаща към работа.
През финансовата 2011-та година Panasonic вложи тези мисли в Глобални правила за многообразието. Оттогава тези правила се прилагат в глобален мащаб.

Глобални правила за многообразието

Група Panasonic е сред водещите бизнес групи в света с широка гама от продукти в бизнес сегментите за електроника, свързана с ежедневието. За да се допринесе за напредъка в обществото и да се обогати животът на хората чрез производство, всеки служител играе водеща роля на работното си място и насърчава бизнес дейността на Panasonic.
В Panasonic са събрани на едно място хора от различен произход, регион, култура и история, които притежават разнообразни възможности и разнообразни черти по отношение на фактори като пол, възраст, раса, лични убеждения, религия, националност, сексуална ориентация и полова идентичност. Всеки човек има най-различни идеи и чрез споделянето им в различните държави и бизнес сфери можем да създаваме по-иновативни ценности. Ето защо Panasonic ще продължи да е група, която винаги събира мъдрост и стимулира иновации с усилията на всички. Възлагаме големи надежди, че с помощта на различните ни нагласи и гледни точки можем да предоставяме продукти и услуги на клиентите си като никой друг по света.
За да го постигнем, е важно да дадем шанс за успех на мотивираните хора от всички страни и региони, независимо от техния пол, националност или други характеристики. Разгърнахме дейността си по многообразието, за да се възползваме максимално от индивидуалността и способностите на всеки един служител и за да подкрепим успеха им в полза на групата в глобален мащаб. Ще продължим да поемаме предизвикателството по пътя към превръщането в „Дружество №1 в дейностите по насърчаване на многообразието във всяка държава и регион“.

За управлението на избора на кандидат и развитието на човешките ресурси Panasonic обедини своите стандарти, системи, процеси и ИТ в глобален мащаб. Дружеството открива и се грижи за най-подходящите кандидати, независимо от тяхната възраст, пол или националност, и полага усилия за планирано кариерно развитие и повишаване на своите служители.

Panasonic установи количествени механизми за оценка на кандидатите за високи постове на ниво група с помощта на общ глобален стандарт. Всички длъжности от определено ниво нагоре се считат за „управленски“, а корпоративното подразделение контролира както настоящите висши ръководители, така и кандидатите за техните места. В допълнение, дружеството сформира „Комитет за управление на таланти“ като място за обективни, прозрачни и открити дискусии и обмисляне на кариерното развитие и повишаване на кандидатите за високи постове.

Научете повече:

Безопасни и здравословни условия на труд

Насърчаване на управлението на безопасни и здравословни условия на труд за осигуряване на
 удобно, безопасно работно място и на благосъстоянието на всички служители
.

Едно от най-важните предизвикателства за дружествата е да се създаде безопасно и удобно работно място, както и да се поддържа здравият дух в здравото тяло на служителите.

Целта на управлението на здравословните и безопасни условия на труд от група Panasonic е да се стимулира предоставянето на удобни и безопасни работни места чрез усилия, основани на най-усъвършенстваните добри практики, което ще допринесе за благосъстоянието на служителите на групата и развитието на бизнеса. В допълнение, групата заяви в своя устав, че ще обмисли внимателно здравето и безопасността на служителите на подизпълнителите, които работят на пълен работен ден в помещенията на Panasonic.

За да се поддържат усилията ни относно здравословните и безопасни условия на труд – и с цел непрекъснатото им усъвършенстване – Panasonic внедри система за управление на здравословни и безопасни условия на труд почти във всички производствени мощности по света. Системите, внедрени в местоположенията на дружеството, се състоят предимно от Системата на Panasonic за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която обхваща стандарта OHSAS 18001, придружена от уникалната перспектива на дружеството. При поискване от клиента Panasonic получава и външно OHSAS 18001 сертифициране за своите местоположения.

Чрез системата Panasonic дава на всички служители ясни роли и отговорности, в които се стимулира ангажирането с дейности, свързани със здравето и безопасността. Системата включва също така периодични прегледи от директорите на бизнес обекти, като по този начин при необходимост на дружеството се позволява преразглеждане на тези дейности. Panasonic периодично, поне веднъж годишно, провежда оценки на риска, за да се установят оставащите рискове за злополуки или болести на работното място, и за да се намали влиянието на тези рискове, което Panasonic извършва решително, в зависимост от сериозността на риска. Освен това, когато в дружеството е възникнала злополука на работното място, Panasonic го споделя като конкретен пример в корпоративния си интранет, за да може да внедри стъпки по предотвратяването на повторното му възникване във всички бизнес обекти.

Персоналът на групата на Panasonic, отговорен за здравето и безопасността, участва в Годишен форум относно здравето на служителите и безопасните и здравословни условия на труд, където съвместно се учи от конкретните примери на различните бизнес обекти, присъства на лекции на гостуващи инструктори и се ангажира в други дейности с цел увеличаване на обема знания и прилагането му на практика във всеки бизнес обект.

Научете повече:

Отговорна верига за доставки

Стремим се да изградим устойчива верига за доставки чрез осигуряване на КСО
 в сътрудничество с нашите доставчици
.

Понастоящем доставките на суровини и части е съществена дейност в производствения бизнес. Panasonic настоява тези дейности да се изпълняват при зачитане на определени социални отговорности, като например зачитане на правата на човека и опазване на околната среда.

Поради това предоставянето на отлично качество и технологии вече не е достатъчно. Нещо повече, Panasonic се стреми да гарантира, че осъществява дейност само с доставчици, които изпълняват социалните си отговорности в пет области: чисти доставки; „зелени“ доставки; съответствие със законодателството и социалните норми; информационна сигурност; и зачитане на правата на човека, труда и безопасните и здравословни условия на труд.

За да е сигурно, че служителите, ангажирани в дейностите по доставка, разбират по-добре какво е доставка при зачитане на КСО и за да се повиши осведомеността им в тази насока, сме създали вътрешни правила и наръчници относно доставките при зачитане на КСО и разпространихме необходимата информация чрез материали на хартия, интранет и обучения.

През март 2016 г. дружествата от групата на Panasonic издадоха изискванията за корпоративна социална отговорност, които създадохме, за да изразим на своята гледна точка относно доставките при зачитане на КСО, към които искаме да се придържат и нашите доставчици, познати като „Насоки за насърчаване на КСО по веригата за доставки на Panasonic“ (наричани по-долу „Насоки за доставки“) във връзка с международни стандарти и стандартни подходи в индустрията.

Тези Насоки за доставки са създадени на японски, английски, китайски, тайландски, виетнамски и индонезийски и работим по разпространението им до всички наши доставчици по имейл и гарантирането, че те са осведомени в допълнение към публикуването им на нашия сайт.

Провеждаме и срещи на доставчиците във връзка с КСО в Китай и Югоизточна Азия. В Китай около 400 служители посетиха събитието, както и около 3000 служители в Югоизточна Азия и Индия.

За още подробности вж. „За доставчици“ по отношение на нашите дейности по доставка.

Полезни връзки

В допълнение, по отношение на „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, финансиращи организации, които не зачитат надлежно правата на човека, рушат околната среда, осъществяват корупционна дейност и по друг начин действат неетично в зони на конфликт, се стремим да се придържаме към Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.

Чрез тези усилия, съвместно с нашите доставчици се стремим да създадем устойчиви вериги за доставки.

Научете повече:

Връзки с общността

Panasonic полага усилия за справянето със социалните предизвикателства чрез дейности за корпоративно гражданство в допълнение към бизнес дейностите.

Panasonic цели да допринесе за разрешението на проблеми, свързани с обществото, създаването на по-добър живот и щастие по света, както и за развитието на обществото чрез бизнес дейности и своите дейности за корпоративно гражданство, всичко това, обединено в девиза на марката „По-добър живот, по-добър свят.“

От всички проблеми на съвременния свят нарастващата бедност, пред която са изправени хора по целия свят, в развитите или развиващите се държави и държави с развиваща се икономика, е един от най-сериозните проблеми. Устойчивите цели за развитие бяха приети в ООН през 2015 г. като план на действие за човечеството, земята и просперитета. От всички 17 цели и 169 подцели, включени в тези цели, елиминирането на бедността оглавява списъка.

За Коносуке Мацушита, основател на Panasonic, бедността била огромно зло и той смятал, че целта на бизнеса е да сложи край на това нещастие. Въпреки че стандартите на живот са се подобрили за много хора, а част от бедността е елиминирана, все още има много нации и региони, които нямат достъп до това богатство, и тези разлики в стандартите на живот, дори и между така наречените развити нации, са станали дори още по-големи.

Вземайки предвид тези условия Panasonic иска да допринесе за разрешаването на тези социални проблеми и изграждането на устойчиво глобално общество чрез дейности за корпоративно гражданство като тези, включващи човешкото развитие, новите възможности и взаимното разбирателство. Дружеството се надява да направи това в сътрудничество с всички заинтересовани страни, като в същото време използва за добро своите продукти и технологии, както и познанията и ресурсите, усвоени чрез производство.

Научете повече: