က်စ္လစ္သိပ္သည္းသည့္ အိုင္ယြန္းဘရပ္ရွပ္ EH-HE10

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-HE10

အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး စိုရြဲနက္ေမွာက္သည့္ ဆံပင္ကို ရယူလိုက္ပါ

ဘရက္ရွ္က အိုင္ယြန္းအမမ်ားကို ထုတ္ေပးသည့္အတြက္ ဆံပင္၏ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ကို အားနည္းေစေသာေၾကာင့္ ဆံပင္ကို သပ္ရပ္၍ ပံုက်ေနေစသည္။ ထို႔ျပင္ အိုင္ယြန္းအမမ်ားသည္ ဆံသားမ်က္ႏွာျပင္တြင္ တြယ္ကပ္ေနၿပီး ဆံပင္ကို ေခ်ာေမြ႕၍ စိုလြင္၊ ေတာက္ေျပာင္ေနေစသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

က်စ္လစ္သိပ္သည္းသည့္ အိုင္ယြန္းဘရပ္ရွပ္ EH-HE10
Negative ions can suppress static electricity to make hair smoother, moisturized and frizz-free.
Compact and portable design for easy carry.
Washable and removable comb pad for easy cleaning.

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    က်စ္လစ္သိပ္သည္းသည့္ အိုင္ယြန္းဘရပ္ရွပ္ EH-HE10