ဆံပင္ပုံသြင္းစက္ EH-KA71

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

EH-KA71

စတိုင္က်ေသာ ဆံပင္ပုံစံမ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ လြယ္ကူစြာဖန္တီးပါEH-KA71

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဆံပင္ပုံသြင္းစက္ EH-KA71
7 Attachments
New Tension Blow Brush, Roller Brush, Air Iron, Volume Lifter, Nozzle, 2 Hair Clips
Blow brush for straight style
Silent
59 dB at Dry mode

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား